Головна Інтерв'ю Як і кому призначатимуться субсидії?

Як і кому призначатимуться субсидії?

5305

З 1 квітня на українців че­кає сплата комунальних пос­луг за новими, значно під­вищеними тарифами. Проте уряд обіцяє, що бідніші вер­стви населення не постраж­дають від таких цін. Як під­твердження цьому – 1 тра­в­ня 2015 року набирає чин­ності постанова Кабінету Мі­ністрів України від 28.02.2015 року №106 «Про удосконалення порядку надання житлових суб­сидій», згідно з якою спрощено процедуру отримання субсидії. Про новий порядок їх призначення говоримо із Антоніною Пилиповець, начальником управління соціального захисту населення Шацької РДА.

l Кому призначається субсидія?

– Субсидія призначається особі, на яку відкрито особовий ра­хунок за місцем реєстрації. Оскільки в нашому районі немає при­родного газу та централізованого опалення, субсидія призна­ча­тиметься лише на придбання твердого палива та скрапленого газу, а також на електроенергію відповідно до поданих особами заяв.

l Чи має право на призначення субсидії особа, яка проживає без реєстрації на підставі договору найму (оренди)?

– Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у жит­ловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (орен­ди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг, має право на призначення субсидії на зага­льних умовах.

l Які документи необхідно подати?

– З 1 травня цього року субсидія призначатиметься лише на під­ставі двох документів – заяви та декларації. Кожне домогос­подарство у квітні отримає (дехто вже отримав) спрощені фор­ми заяви та декларації для звернення за призначенням субсидії та інструкцію щодо їх заповнення. Заповнені заява та декларація подаються або надсилаються поштою до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Відзначу, що перед тим, як заповнювати заяву та декларацію, потрібно уважно вивчити інструкцію щодо їхнього заповнення. Право подавати заяви на субсидію має кожен, а вже чи буде вона призначена і в якому розмірі – вираховуватиме спеціаліст за допомогою комп’ютер­ного програмного забезпечення.

l Якщо в складі сім’ї є особи, які не працюють, не пе­­ребувають на обліку в центрі зайнятості, чи не буде це перешкодою для призначення субсидії?

– У новому порядку призначення субсидії така умова ска­сована. Однак для працездатних осіб, крім тих, які нав­чаються за денною формою навчання, призвані на строкову військову службу, отри­мують державні соціальні допомоги або стипендію, у розрахунок субсидії за кожний місяць включається місячний дохід не менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді (з 1 січня 2015 року – 1 218 грн.).

l Чи впливатиме на призначення субсидії майновий стан сімей, які звертаються за призначенням субсидії, зокрема, наявність двох та більше транспортних засобів, додаткового житлового приміщення?

– Не впливатиме.

l Чи існують обмеження для отримання субсидій за новим порядком?

– Так. Якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому при­міщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нарахо­ву­ється плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (при­значенням суб­сидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири, будинку або автомобіля, транспортного засобу, будівельних ма­теріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив пос­луги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, тран­спортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мо­більного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах со­ці­альної норми житла та соціальних нор­ма­тивів, користування жит­лово-комунальними послугами та ме­дичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (опла­ти) перевищує 50 тисяч гривень, субсидія не призначається.

l Чи несе відповідальність заявник за надані не­дос­товірні відомості у декларації для призначення субсидії?

– Так. Якщо свідомо подані неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується по­вер­нути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у под­війному розмірі, а також позбавляється права на отримання суб­сидії. У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отри­ман­ня житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні/бу­динку осіб, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту.

l Які доходи будуть враховуватись при призначенні субсидії?

– З 1 травня цього року для призначення житлової субсидії враховуватимуться доходи за попередній календарний рік без вра­хування податку з доходів фізичних осіб. Субсидія призна­чатиметься згідно з грошовими нормами забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим па­ли­вом, які затверджені Волинською обласною державною адмі­ністрацією.

Віта ШЕПЕЛЯ.