Головна Освіта Світязькому шкільному музею виповнилося 30 років

Світязькому шкільному музею виповнилося 30 років

2964

Погляд у минуле – це, в прин­ципі, спроба звернутися до вічних істин (народна мудрість)

Щороку 18 травня в усьому світі відзначається Міжнародний день музеїв. Започатковане це свято було в 1977 році, коли в Москві та Ленінграді відбувалась  11-та генеральна конференція Міжнародної ради музеїв (ІСОМ), яка була створена в 1946 році для підтримки і розвитку діяльності музеїв. Під час проведення названої конференції був зап­ро­по­но­ваний і девіз свята: «Музеї – важливий засіб культурного обміну, зба­гачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва й миру між народами».

Перші музеї (з грецької – місце, прис­вячене музам, храм муз) з’явилися в Ста­родавній Греції у Дельфах і Олімпії, де твори мистецтва зберігались у хра­мах, замках, будинках зібрань, нале-жали вони багатим приватним особам, і тому доступ до них був обмежений. Сис­тематичне колекціонування па­м’я­ток мистецтва було розпочате у ХVІ сто­літті в Італії, а звідти поширилось до інших країн Європи. Починаючи з ХVІІІ століття, поняття «музей» означало вже не лише колекціонування експо­натів, а й приміщення, де знаходяться, збе­рігаються і виставляються на огляд експонати. З ХІХ століття приєдналась ще науково-дослідницька робота, яка про­водилась в музеях, а з 60-х років ХХ століття почалась педагогічна дія­ль­ність музеїв. І саме з цією функцією музеїв – однієї з найкращих форм збе­ре­ження культурної спадщини – найбі­льше пов’язані музеї, які діють при нав­ча­льних закладах.

У Положенні про музей при нав­ча­ль­ному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, йдеться про те, що такий музей є складовою системи навчально-ви­хов­ної роботи і створюється він з ме­тою залучення учнівської та сту­дент­ської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини україн­сь­кого народу, формування освіченої роз­ви­неної особистості та сприяння вихо­ванню в неї патріотизму, любові до України, поваги до народних зви­чаїв, традицій, національних цінностей українського народу. Основними завданнями його є залучення молоді до пошукової, краєз­навчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та при­ро­доохоронної роботи; формування в молоді соціально-гро­мад­сь­кого досвіду на прикладах історичного минулого України; роз­ши­рення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки мо­лоді засобами позакласної, позашкільної роботи; надання допо­моги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні ак­тив­них форм роботи з молоддю; залучення молоді до фор­му­вання, збереження та раціонального використання музейного фонду України; вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, ку­льтури і природи рідного краю; проведення культурно-освітньої ро­боти серед молоді, інших верств населення.

На вирішення цих важливих завдань культурно-освітньої та нав­чально-виховної роботи ось уже 30 років поспіль спрямована діяльність краєзнавчого музею при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь. Робота його була започаткована 8 травня 1985 року відкриттям кімнати-му­зею Бойової і Трудової Слави сіл Світязької сільської ради на честь 40-річчя від Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. А в 2004 році за результатами обласного огляду та відомчої реєстрації му­зеїв при закладах освіти їй було надано статус краєзнавчого му­зею. Основою для створення такого музею стали матеріали, зіб­рані в результаті пошуково-краєзнавчої роботи та туристичної дія­льності учнів школи (в рамках учнівського краєзнавчого руху «Моя земля – земля моїх батьків»), проведеної в 60-80 роки мину­лого століття, під мудрим і творчим керівництвом педагогів школи. Се­ред них найперше слід назвати директорів школи Ніну Суховій, Анатолія Мельничука, Миколу Маршука, Михайла Ладижця, Софію Писачук; заступників директора школи Наталію Зотову і Віру Озімок; ор­ганізаторів позакласної і позашкільної роботи Тетяну Хахуду, Галину Денисовець, Галину Цвид, військового керівника Михайла Ту­рича, вчителів-ентузіастів і класних керівників Галину Пили­по­вець, Галину Назарук, Людмилу Москаленко, Лідію Прокопенко, Зі­наїду Мельничук, Надію Цевух, Ольгу Гром, Віталія Грома, Олену Корусь, Тамару Махомед, Віру Рудик, Тетяну Корнелюк, Неонілу Ла­дижець та старших піонервожатих Євгенію Федчишину, Ніну Ду­жич, Анатолія Павлея, які свій творчий запал передавали учням шко­ли. Серед найкращих учнів-краєзнавців слід назвати класний ко­лектив перших випускників середньої школи (1968 рік, класний керівник Тетяна Хахуда) та класні колективи, організовані в загін «Пошук», які завжди були активістами музею (класний керівник Олена Корусь).

Робота нашого музею не обмежується проведенням екскурсій. На основі зібраних у ньому матеріалів та з використанням його екс­понатів проводяться різні заходи виховного характеру як у школі, так і в селі. Часто за допомогою в музей звертаються ви­пуск­ники школи – студенти, яким потрібні його краєзнавчі мате­ріали для написання рефератів, кур­сових та дипломних робіт.

Рада музею, його керівник пра­цю­ють не лише з учнями-краєзнавцями шко­­ли, але продовжують співпра­цювати і з випускниками навчального закладу різних років. Особ­ливо слід від­мітити таку співпрацю із науков­цями наукового відділу ШНПП На­та­лією Хомік, Віталієм Туричем, Ярос­лавою Захарко; фізико-механіч­ного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН Ук­раїни Миколою Корусем і Ольгою Альо­хіною; кандидатом географічних наук, викла­дачем Схід­ноєв­ропейського універ­ситету ім. Лесі Українки Наталією Цвид – випускни­ками школи, які не забу­ва­ють, що їхній шлях до наукових дослід­жень розпо­чи­нався за шкільною партою.

Матеріали музею постійно викорис­то­вуються і поповнюються в ході під­го­товки і участі учнів у тематичних кон­­курсах, експедиціях краєзнавчо-пошукового характеру, які прово­дя­ться на різних рівнях, а також в процесі досліджень у рамках роботи МАН.

Ми підтримуємо тісні зв’язки з ра­йон­ною і сільською радою ветеранів війни і праці, часто корегуючи з ними свою роботу. В нас налагоджені кон­такти із членом Національної спілки краєз­навців України Олексієм Деме­дю­ком, автором краєзнавчо-історич­них нарисів про села Шацького райо­ну.

Завжди була і залишається дуже цінною і необхідною для нашого музею дослідницька, спонсорська допомога та допомога в офор­мленні нових експозицій, яку нада­вали та надають вчителі і працівники школи, а також ті випускники, які працюють поза її межами. Серед них сільський голова Микола Цвид, вчителі Ніна Дужич, Ростислав Багнюк, Лариса Бобилева, Тетяна Оксентюк; підприємці Ольга Романюк та Ірина Печук, інші випускники різних років Світязької школи: Марія Гетьман-Крав­ченко, Галина Оніщук, Любов Пилиповець, Андрій Геренчук, Ва­лентина Озимок, Тетяна Зотова, Василь Ханзерук, Володимир Пилиповець, Василь Денисовець, В’ячеслав Малінов, Ігор Сакура, Ва­лентина Сакура, Ігор Прасюк, Наталія Порховата, Олена Гера­си­мук, Надія Сахарук, Олеся Куліш, Ольга Диман, Надія Сущик, Ніна Петрина, Оксана Петрина, Надія Матвійчук і Олена Матвійчук, Богдан Сакура, колишні вчителі школи Микола Кавас, Микола Оні­щук, Світлана Омельчук, техпрацівниці школи та багато інших на­ших випускників, які ніколи не відмовляються допомогти, щоб наш шкільний музей працював успішно.

Робота краєзнавчого музею Світязької школи не раз відзна­ча­лась на різних рівнях. Йому присвоєно звання «Зразковий музей». Але найкращою відзнакою його роботи, звичайно, є постійний ін­терес до його діяльності учнів та гостей школи, про що свідчать їхні записи з подяками та найкращими побажаннями у «Книзі від­гуків». Зокрема, приємно відмітити, що саме в день 30-ліття музею його відвідали голова Шацької райдержадміністрації Ігор Корольчук, го­лова Шацької районної ради Сергій Віннічук та голова районної ради ветеранів Адам Дударчук, які також висло­вили слова вдяч­ності за його багаторічну роботу.

Хочеться вірити, що і надалі наш краєзнавчий музей буде за­ли­ша­тися осередком освіти і виховання, своєрідною візитною карт­кою Світязької школи, сприяючи формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідного краю та свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь, збереженню та примно­женню пам’яток архітектури, природи, матеріальної і духовної ку­льтури, висвітлюючи в своїх експозиціях славну історію Світязя, ста­новлення рідної школи та уславлення долі відомих односельчан.

Олена КОРУСЬ, вчитель світової літератури і художньої культури, керівник краєзнавчого музею ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь з 1985-го року.

На фото: випускниці школи 2015 року, активісти музею Орися Бобилева, Орися Мельнічук, Богдана Бобилева в музеї біля нової експозиції.