Головна Культура У Шацькій галереї мистецтв – про виставку і новий музей

У Шацькій галереї мистецтв – про виставку і новий музей

2922

Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво вип­рямляє душу.  (В.Сухом­лин­сь­кий)

18 травня вся світова спіль­нота відзначала Міжнародний день музеїв. У Шацькому лісо­вому коледжі ім. Валентина Су­лька, де діє районна галерея мис­­тецтв, районне та обласне від­­ділення Українського Фонду Культури презентували вис­та­в­­ку графічних творчих робіт во­линського художника Євгена Понагайби «Фентезі», яка вже вс­тигла побувати в Європі.

Перші роботи автора були ви­конані в реалістичному стилі олі­й­ними фарбами, і деякі з них можна побачити на виставці. Піз­­ніше художник почав оформляти книжки і працював у тех­ніці гра­фіка. Є роботи, виконані в техніці чорно-білої графіки – вони зараз на виставці в Києві, а кольорова графіка представ­лена на цій вис­тавці. Художник каже, що ви­найшов свою власну течію у мистецтві. Вона проти­лежна реа­льності – це поєднан­ня ір­реа­­лізму та абстракці­оніз­му. Ав­тор за допомогою кольо­рових плям, ліній та форм ви­ражає своє ставлення до ото­чу­ючого світу. Так він самови­ражається! Ось такий короте­нь­кий екскурс творчості авто­ра провела Ва­си­лина Столяр­чук, науковий спів­робітник Кове­льського музею.

Вже традиційно Шацька га­лерея мистецтв зібрала чимало гостей. Серед них – голови Ша­цької райдержадміністрації Ігор Корольчук та районної ради Сер­гій Віннічук, завідувач сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апа­рату РДА Олена Гуж, голова обласного відділення Українсь­кого Фонду Культури Геннадій Са­рапін, директор Шацького РБК Валентина Ханзерук, в.о. нача­ль­ника Шацького районного від­ділу культури Ок­сана Юхимук, ди­рек­тор Ша­ць­кого лісового ко­леджу ім. В.В.Су­­ль­ка Ігор Жмурко та його зас­туп­ни­ки Андрій Пана­сюк і Василь Ма­рот­чак, нау­ко­вий спів­­робітник Ко­вель­ського му­зею Ва­си­лина Сто­­ляр­чук, а та­кож вик­­ладачі ко­лед­жу, вчи­телі, сту­денти та шко­лярі Ша­цької ЗОШ І-ІІІ ст.

Вже декілька років поспіль діє на теренах нашого району гале­рея мистецтв у стінах ко­лед­жу, адже він був і зали­ша­ється ку­льтурною столицею ку­рортного краю. У його стінах про­водя­ться найзнаковіші події міжна­род­ного, всеукраїнського, об­лас­­ного чи то районного рів­ня: нау­кові конференції, симпо­зіу­ми, семінари, зустрічі, пре­зен­тації, концерти. Тут гурту­є­ть­ся мо­лодь, формується нове поко­ління української нації.

Та знаковим цей день вия­вився не лише через відкриття виставки, але й через конст­рук­тивний діалог з владою та ша­чанами стосовно створення Шацького історико-краєзнав­чо­го му­зею. Вже неодноразово оз­ву­чувалось питання про ст­во­­­рення музею у Шацьку, що від­­тепер набув статусу одного з най­п­ривабливіших туристич­них регіонів не лише Волині, а й Ук­раїни загалом. Це питання розг­лядалось на засіданні сесії Шаць­кої селищної ради, оскільки Ша­цький район – єдиний в об­ласті, що не має краєзнавчого музею. Зі слів депутата селищної ради, голови комісії з питань культури Валентини Ханзерук, керівницт­во Ук­раїнського Фонду Культури ба­чить такий музей у приміщенні старої початкової школи (біля БДЮТ). До того ж, виявилося, що ця споруда, за історичною до­відкою Київського науково-дос­лідного інституту, представ­ляє для краю архітектурну цін­ність.

На нинішньому етапі музей – це не просто забаганка, це вимога сьогодення. Адже на­род, що не знає свого минулого, історії свого народу, не має май­бут­нього. Події сього­дення ще раз дово­дять, що уник­нути пов­­­­­торення помилок мож­на, ли­ше знаючи істо­рію сво­го на­роду.

Тож надзвичайно приємно, що влада не просто підтримала ідею, а вже розпочала робо­ту у зазначеному нап­рямку. На тепе­ріш­ній час вже визначились і з кандидатурою заві­дувача музею, що бу­де сприяти коорди­нації подальшої ро­боти. Зро­б­лено впев­нені кроки до постав­леної мети, сподіває­мось, що за під­тримки районної вла­ди та ша­чан зго­дом свої двері гостинно від­чи­нить Шацький краєз­навчий музей.

У підсумку хотілося б по­дя­ку­вати владі за приді­лений час, розуміння ак­туа­льності пос­тав­леного пи­тання та сприяння в його ви­рі­шенні, а всім присутнім за те, що долу­чаються до прекрас­ного. Нехай із піз­нанням нових тво­рів мис­те­цтва зба­га­чу­є­ть­ся ваша ду­ша, а ви ста­єте ще на один щабель вище.

Всіх бажаючих запрошуємо до перегляду виставки, що експонується в Шацькій галереї мис­тецтв (Шацький лісовий коледж, фойє).

Надія ПРИЙМУК, голова Шацького відділення Українського Фонду Культури.