Головна Освіта Дбаючи про розвиток школи, духовно зростала й сама

Дбаючи про розвиток школи, духовно зростала й сама

3246

В цьому році Світязька школа відзначатиме сорокаріччя з дня відкриття нового приміщення навчального закладу. Однією з тих, хто 1 вересня 1976 року пе­рерізав червону стрічку на від­критті закладу, була ще зовсім юна вчителька математики, котра щойно прийшла працю­вати в школу – Озімок (Рудик) Віра Василівна. Тоді вона, спов­нена оптимізму, завзяття та си­ли, й гадки не мала, що зго­дом, після декількох років роботи, освітянський колектив довірить їй відповідальну місію – посаду завуча школи, а згодом, у 2004 році, посаду директора.

Мов рік, промайнуло аж 40 років життя у стінах рідної шко­ли, а вже 4 квітня до Віри Васи­лівни постукає у життєве вікон­це черговий ювілей. Та скільки весен завітало на її поріг – каза­ти не будемо, бо вік жінки – це величина суб’єктивна…

За багаторічну трудову дія­ль­ність у школі Вірою Василів­ною зроблено багато корисних справ. Адже і на посаді завуча, яким пропрацювала більше 10 років, і на посаді директора шко­ли, яку займає вже 12-й рік, до­во­дилось вирішувати пробле­ми, пов’язані не лише з освітньо-виховним процесом, а й госпо­дар­ські питання. Коли заходиш у Світязьку школу, бачиш прос­торий коридор та … море кімна­т­них рослин, що одні біля одних у два ряди виставлені на підлозі, на вікнах, у класних кімнатах. Їх тут безліч. «Здається, у нас десь до 150 видів кімнатних рослин. Але скільки горщиків – не бере­ть­ся сказати ніхто», – розпові­дають вчителі. Також одразу при­вертає увагу куточок націо­на­льних і державних символів України, області, району та ембле­ма школи. Коли Віра Василівна стала директором школи, то най­­перше взялася за її оформлення, налагоджуючи тісну співпрацю зі школами не лише області, а й сусідніх Білорусі та Польщі. Чи­ма­ло цікавого і суттєвого, на­прик­лад, дала чотирирічна спів­праця з Міднянською школою Брестської області. На той час, пригадують вчителі, проблеми в школі були з найелементар­нішим – освітленням коридору. Тож білоруські колеги, поба­чив­ши таке, привезли наступного разу із собою цілий ящик елек­тричних лампочок!

Корисний досвід запозичили також світязькі педагоги, відві­давши свого часу багато шкіл Старовижівського району, які мають високий рейтинг органі­зації навчально-виховного про­цесу та успішності. Проект «Три світи над Бугом», в якому брали участь педагоги прикордонних територій Польщі, Білорусі та України, зокрема, й Світязької шко­ли, дав поштовх для розвит­ку подальшої проектної діяль­нос­ті, запозичення досвіду. Зав­дяки американським волон­те­рам, що перебували в Ша­ць­кому районі протягом декількох років, школа виграла проект «Чиста вода», результатом яко­го стало облаштування санітар­ної кімнати. Завдяки участі у ще одному проекті – «Місцевий роз­виток, орієнований на грома­ду», було замінено вікна в усіх класах та коридорі, а ті, які ще залишилися, допомогли заміни­ти районний відділ освіти та фонд «Патріоти Волині».

Стосовно навчально-вихов­ного процесу, то найперше на пе­драді 2004 року було визна­чено подальший напрямок ро­боти школи: екологічне вихо­ван­ня та краєзнавчо-пошукова робота, оскільки навчальний за­к­лад мав чимало напрацю­вань у цих сферах. Сьогодні Сві­тязька школа славиться на весь район зразковим краєзнавчим музеєм села та етносвітлицею, де зібрано чимало пошукових тематичних матеріалів різнома­ніт­ного спрямування (військо­во-патріотичного, історії рідного краю, села, школи, життя та дія­льності визначних людей села, еколого-природничого вихован­ня). За оформлення кабінетів та класних кімнат дбають вчителі та класні керівники, а школи за­галом – дирекція разом з бать­ками, вчителями, працівниками та учнями. На кожній стіні розта­шовані стенди з різноманітною інформацією про роботу та жит­тя школи: діяльність учнівської екологічної бригади, куточок Т.Г.Шевченка, правового вихо­вання школярів, інформація про вчителів та учнів, які брали участь у конкурсах «Вчитель року», олімпіадах, спортивних змаганнях та творчих конкур­сах. Окремо – виставка творчих робіт учнів, а на протилежній стіні, обрамлені в рамки, друге дихання отримали старі вишиті роботи світязьких майстринь початку та середини ХХ століт­тя. Це, як переконані педагоги Світязької школи, стимулює не лише вчителів, а й учнів. Окрім того, щороку в школі прово­дя­ться конкурси на кращого вчи­теля, кращий урок, найак­ти­в­нішого та найуспішнішого учня, рейтинг класів… Переможці отри­­­мують не лише визнання, а й не­великі заохочувальні при­зи, кош­ти на які щоразу дово­диться шукати у спонсорів.

Звичайно, що успішність нав­чально-виховного процесу за­ле­жить від того, наскільки школа забезпечена усім необхідним. Зважаючи на швидкий розвиток технічного процесу, шкільна про­грама вимагає вмінь та навиків роботи з комп’ютером, мульти­медійною дошкою, проектором. Звісно, що тих одинадцяти ком­п’ютерів, які є в комп’ютерному кабінеті школи, недостатньо для повноцінного навчального про­цесу, але вчителі сподіваються, що в майбутньому і ця проб­ле­ма буде вирішена. Та порівняно з іншими школами, Світязька школа має для забезпечення навчального процесу найнеоб­хідніше: декілька принтерів та сканер, мультимедійну дошку, два проектори, ноутбук та нет­бук, які вчителі використо­ву­ють на уроках. За останній час набагато краще забезпечува­лися кабінети хімії та фізики.

Дбають у школі не лише про навчання, а й про зовнішній виг­ляд закладу та його територію. Завдяки хорошій традиції що­року випускники минулих років та одинадцятикласники садять на подвір’ї школи молоді дерев­ця. Таким чином учителі пла­нують зробити алею випуск­ни­ків, щоб радувала учнів затін­ком, а для колишніх випускників була хорошою згадкою про роки навчання. А за школою, на тому місці, де був пустир, вчителі та учні, прибравши два сміттєзва­лища, висадили чимало сосен та беріз, які тепер виструнчи­ли­ся, розпустилися та в май­бу­т­­ньому стануть місцем для гар­ного відпочинку дітей.

Дбають у школі і про духов­ний розвиток учнів: завдяки спі­льним старанням постійних спо­н­­сорів, а також архіман­дри­та Варлаама, ігумена Арсенія, настоятеля Петро-Павлівсь­кого монастиря, майже 10 років у школі діє капличка, названа на честь покровителів письмен­ності Кирила і Мефодія.

Про роботу Світязької школи багато що можна розповідати, бо кращі її надбання – це заслуга цілої когорти вчителів, які по­чинали працювати з перших днів її від­криття, педагогів, які більше жи­ли проблемами шко­ли, ніж влас­ними, котрі зуміли органі­зу­вати роботу колективу як злагод­же­ного механізму, дали відчути пот­ребу в кожному педагогові, в кожному учневі. Сьогодні незмін­ним автори­тетом та умілим ке­рів­ником в школі є Віра Озімок, яка внесла й свій вагомий внесок у фун­к­ціо­нування навчального закла­ду. Напередодні свята щиро вітаємо її з поважним життєвим ювілеєм та бажаємо хорошої до­лі, міцного здоров’я, натхнен­ня, здійснення найзаповітніших мрій та бажань.

Віта ШЕПЕЛЯ.