Головна Право Автомобіль з контрабандними цигарками

Автомобіль з контрабандними цигарками

3028

28 лютого на ділянці Гра­бівської сільської ради Ша­цького району Волинської обла­с­ті на лісовій дорозі між с. Ві­льшанка та с. Залісся вияв­ле­но автомобіль «Фольксваген Па­сат Б3» (без реєстраційних но­мерів, синього кольору, універсал, номер кузова – не встановлено (зни­щено ме­ханічним шляхом), рік ви­го­тов­лення не встанов­лено, з бен­зиновим двигуном об’ємом 1 800 см3, номер двигуна не виз­начено) з чотирма ящиками (2 000 пачок) цигарок «Мінськ-су­пер­слім» бі­ло­ру­ського ви­роб­ництва з акциз­ними мар­ка­ми Білорусі. Зазна­чений авто­мобіль було виявлено прикор­донним наря­дом від від­ділу при­кордонної служби «Грабо­ве» в ході по­шу­кових заходів щодо не­законного перетинання держав­ного кор­дону України на напрямку с. Ритець (РБ) – с. Ко­шари (Україна). Осіб, які во­ло­діли, роз­по­ряд­жа­лись чи ко­­­рис­­тува­лись заз­­на­ченим авто­мо­бі­лем, не вста­нов­лено.

На даний мо­мент авто­мо­біль зна­­ходи­ть­ся на від­повіда­льному збе­ріганні на під­приємстві, що включене до Єди­ного реєстру суб’єктів гос­подарювання, які можуть здій­снювати реалі­за­цію без­хазяй­ного майна, що пе­ре­хо­дить у власність дер­жа­ви (бу­де тривати до 1 червня 2013 ро­ку), після чого справа з ма­теріалами буде пе­редана на розгляд комісії, що діє на під­ставі ПКМУ №1340 від 25.08.1998 року та за її рішен­ням зазначені речі будуть пере­дані на облік Дер­жавної по­даткової служби України.

У разі звернення власників або надходження будь-якої інфор­мації стосовно цього фак­ту просимо вас повідомити в управ­ління Луцького прикор­донного загону.