Головна Інтерв'ю Весна прийшла – воду принесла

Весна прийшла – воду принесла

5413

Надзвичайна ситуація на Во­ли­ні, а також інших областях ви­никла у зв’язку зі складними по­­­год­німи умовами: за тиж­день ви­пала місячна норма опа­дів. Над­сильні березневі снігопади змінилися раптовим танен­ням, адже такого накопи­чення снігу не було вже понад 20 років.

Тож до надзвичайних ситу­ацій активно готувалися і на Волині. На засіданні обласної комісії з питань техногенної та екологічної безпеки та надзви­чайних ситуацій заступники го­лів райдержадміністрацій за­певнили, що зустрінуть повінь у повній «бойовій» готовності. Це стосується і найбільш не­безпечних Любешівського, Рат­нівського, Ста­ровижів­сь­ко­го, Камінь-Каширського районів. Але знати про біду – на 50% її попередити. Тому ще у лютому на обласній комісії прийняли рішення створити 10-денний аварійний запас матеріально-технічних ресурсів, а саме: па­ливно-мастильних мате­ріа­лів для заправки техніки, що вико­ристовуватиметься для відка­чування води; каменю, щебе­ню, піщано-гравійної суміші, мі­ш­котари для укріплення осла­блених ділянок гідротехнічних споруд тощо.

Зважаючи на ситуацію, ке­рів­ництво ОДА закликало рай­держадміністрації активно під­ключити до роботи місцеві гро­мади (бо в зону підтоплення пот­рапляє, в основному, при­ват­ний сектор), адже потрібно організувати прибирання тери­торій, прочистити мережу зли­в­них каналізаційних систем, розібрати самовільно вста­но­в­лені загати та інші штучні пе­ре­пони в руслах річок, рівчаків, аби не допустити затримання талої води і розливу рік.

Про підготовку до паводку та ситуацію в

районі загалом розповідає Віктор Плейтух,

перший заступник голови Шацької РДА

– На території району про­тікає 5 річок – Західний Буг, Прип’ять, Тенетиска, Рудка, Ко­паївка. Ситуацію на річках і їх басейнах контролює Шацьке міжрайонне управління вод­но­го господарства, яким веде­ть­ся постійний моніторинг рів­ня води в річках, здійснюються за­ходи з забезпечення норма­ль­ного режиму пропуску пове­невих вод. Є відповідні водо­мірні пости, з яких щодня отри­мується певна інформація. Рі­вень води регулюється шлю­зами та Адамчуківською на­сос­ною станцією. Станом на 11 квітня ситуація є контро­льо­ва­ною, хоча, за даними водо­мірних постів, які знаходяться вище по течії річки Західний Буг, уже спостерігається рекор­дний рівень води. В минулі роки про­водились заходи з укріп­лення дамб, їх обвалування, але у зв’язку з цьогорічними умо­­ва­ми є загроза переливу води і підтоплення сільгоспугідь на території Грабівської сільсь­кої ради. З метою недопущення під­­топлень Шацьким МУВГ сфо­­рмовані і знаходяться в постійній готовності аварійні бригади.

Щодо річки Прип’ять, то во­на знаходиться в повному рус­лі та є вихід вод на заплаву в ра­йоні сіл Вілиця, Прип’ять, де під­топлено громадські пасови­ща. Повноводні й інші річки ра­йону, але вода в них помалу сходить. Навіть якщо прог­но­зувати найгірше – вихід річок з берегів, то підтоплення насе­лених пунктів на нашій тери­торії не відбудеться. Хоч шлюзи відкриті, але мусимо дещо стри­мувати воду на річці Прип’ять, бо різкий скид води призведе до підтоплення населених пунк­тів Старовижівського району. Робиться все можливе для то­го, щоб не допустити та мінімі­зувати наслідки несприят­ли­вих погодніх умов.

При цьому маємо дуже гіркі факти, коли несвідомі грома­дяни, я б сказав, злочинці, нав­мисне псують механізми шлю­зів, крадуть металоконструкції, плити укріплення берегів, при цьому абсолютно не задуму­ю­ть­ся про наслідки. Хочу попе­ре­­дити таких «металошу­ка­чів», що у разі встановлення їхніх осіб покарання буде серйозним і невідворотним. До речі, цим пи­танням вже активно займа­ю­ться правоохоронці.

Зважаючи на всю ситуацію, можна констатувати, що ми не постраждаємо від великої во­ди у річках. Разом з тим не вда­ється уникнути водопілля в самих населених пунктах, що зумовлене надмірним опадами в зимовий та весняний період, від чого піднявся рівень ґрун­тових вод. Ми живемо на По­ліс­сі, тож люди звикли до того, що інколи навесні доводиться відкопувати і вибирати кар­топ­лю з води, відкладати на піз­ніше роботи на полях.

Але не тільки погодні умови є причиною деяких підтоплень присадибних ділянок і городів, які ми сьогодні спостерігаємо. На жаль, великих клопотів до­дає до всього цього і людський фактор. При цьому, найбільше турбує навіть не те, що деякі громадяни в минулі роки, коли було сухо, позасипали мелі­ора­тивні канали, що проходять по їхніх територіях або біля садиб, більше того, побудували на каналах господарські споруди, а те, що деякі посадові особи органів місцевого самовря­ду­вання ніяк не реагували, а подекуди і далі не реагують на такі факти. Особливо показовою є ситуація в смт Шацьк, де в остан­ні роки найбільш інтен­сив­но здійснювалась забудова дворів, в тому числі неконтро­льо­вана. Не­зважаючи на неод­норазові ре­ко­мендації з розробки і реа­лізації проекту очистки існуючої ме­лі­о­ра­тивної сітки, Шацька сели­щ­на рада не спромоглась на бі­льш-менш ефективне ви­рішен­ня проблеми, лише мину­лого року розчистили кілька канав.

Не спостерігається активної роботи з моніторингу ситуації і надання вчасної допомоги гро­мадянам, тож люди змушені звертатися до райдерж­адмініс­трації. Це не проблема, але ж порядок та благоустрій в насе­лених пунктах – завдання саме селищної та сільських рад. Для ліквідації деяких підтоплень не потрібні великі кошти, а лише вчасно очистити труби на мос­тах, ліквідувати затори в кана­лах. Вкрай важливо, щоб се­лищ­на рада налагодила контроль за хаотичною забудовою дворів, попередньою підготовкою своїх же рішень з надання земельних ділянок і укладення сервітутів на утримання в належному ста­ні меліосистем, якщо вони не надаються в користування. Як приклад цього – підтоплення території поблизу автостанції та сусідніх будинків, причиною якого стало не стільки швидке та­нення снігу, скільки ігнору­ван­ня норм та правил при почат­ковій забудові території авто­ми­й­ки, що знаходиться за авто­станцією, та неналежний кон­троль ситуації селищною радою.

Ці та інші питання розгля­дались на засіданні оператив­ного штабу, яке про­вів голова рай­держадміністрації Воло­ди­мир Найда (за участю поса­до­вих осіб селищної ради). На­ді­юсь, що висновки будуть зроб­лені.

Разом з тим, користуючись нагодою, хочу звернутися до жи­телів району. В багатьох ви­падках підтоплень винуваті ми самі або наші сусіди. Іноді для спуску води в каналах треба всього-навсього поговорити з сусідом, півгодини попра­цюва­ти лопатою. Потрібно також навчитись думати про можли­ві наслідки при забудові свого обійстя.

Щойно надійшла інформація про загрозу підтоплення части­ни села Мельники. За непере­віреною інформацією, рибалка­ми замуровано міст на каналі до озера Плотиччя. Знову люд­ський фактор?

Шановні жителі району та керівники органів місцевого са­моврядування! Давайте дума­ти і працювати разом. Весняна вода зійде, а її уроки зали­шать­ся. Літо прогнозують спекот­ним та дощовим, тож ситуація мо­­же пов­торитись. На мою дум­ку, лише спільними зусил­ля­ми наве­де­мо лад у нашому районі.

Щовесни підтоплює подвір’я Надії Суркової, жительки вул. Незалежності, що в смт Шацьк. А цього разу, за словами жінки, води у погребі стало аж по коліна. Тож вона дякує нашим рятувальникам, що так опера­тивно приїхали вирішувати про­б­лему. Вода стоїть і в городі жительки вул. Садова Ірини За­харченко, і, як парадокс, під­топленою виявилася тери­то­рія, де знаходиться Шацьке між­районне управління водно­го господарства.

Днями КП «Булинкоупра­влін­ня» спільно з Шацьким РВ УМНС проведено очистку стічних ка­нав та рівчаків для безпереш­кодного стоку талої води. Тож поки що наслідки погодніх умов та фактів людської діяльності вдалося вчасно ліквідувати.

Віта ШЕПЕЛЯ.