Головна Право Звернення Шацького РВ УМВС щодо проведення операції “Мак-2013”

Звернення Шацького РВ УМВС щодо проведення операції “Мак-2013”

3102

Мета операції – про­філактика незаконного обігу нар­котиків, недо­пу­щення посівів маку снодій­ного, протидія його заготівлі, переве­зен­ню та збу­ту.

Якщо проана­лізува­ти попередні роки прове­дення операції «Мак», то слід ска­зати, що з кожним роком число посівів зменшується. Од­нак не слід забувати, що не­за­конний посів або виро­щу­вання снотворного маку чи ко­нопель в кількості до 100 рос­лин тягнуть за собою ад­мін­відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 306 до 1 700 грн. Посів або незаконне вирощування снодійного ма­ку в кількості від 100 до 500 рослин чи рослин конопель в кількості від 10 до 50 ка­раються згідно із Кри­міна­ль­ним кодексом України штра­фом від 1 700 до 8 500 грн., або арештом до 6 міся­ців, або обме­женням волі на термін до 3-х років.

Окрім того, слід зазначити, що вилучення пра­воо­хо­рон­ними органами вище вка­за­них рослин на земельних ді­лянках поза межами насе­ле­них пунктів, не звільняє влас­ника такої ділянки від кри­мі­на­льної чи адміністративної від­повідальності.

Надіємось на те, що на­ве­дена вище інформація допо­може жителям нашого району уникнути проб­лем з пра­воо­хо­ронними органами.

Про інформацію з питань скоєння кримінальних правопорушень у сфері обігу нарко­тичних засобів, пси­хотроп­них речовин, їх аналогів або пре­кур­сорів, а також з інших пи­тань, що належать до ком­пе­тенції міліції, просимо повідомляти в Ша­цький РВ УМВС за адресою: смт Шацьк, вул. Шковороди, 29. Тел. 2-00-42 чи 2-04-64. Надіємося на співп­рацю в забезпеченні правопорядку та законності в Шацькому районі.

Ігор ГУЛИК-ШАЧАНІН, інспектор по роботі з населенням Шацького РВ УМВС.