Головна Політика Депутати Степан Івахів та Ігор Єремеєв: “Вирішення людських проблем повинно об’єднувати народних...

Депутати Степан Івахів та Ігор Єремеєв: “Вирішення людських проблем повинно об’єднувати народних обранців”

2653

Щоб прояснити ситуацію, яка коїться в Парламенті, і до­нести до виборців відповіді на багато актуальних полі­тич­них питань, позафракційні на­родні депутати з Волині Сте­пан Івахів та Ігор Єремеєв  9 квітня провели в Києві прес-кон­фе­ренцію для представ­ників те­лебачення, друкова­них та інтернет-видань області.

Своє рішення взяти участь у засідання Верховної Ради на Банковій, що відбулось 4 квіт­ня, позафракційні Степан Івахів та Ігор Єремеєв аргумен­тува­ли тим, що чергове блокування трибуни опозицією (суть кон­ф­лікту – питання проведення виборів мера Києва) вкотре б паралізувало роботу Ради.

– Зі 100 днів роботи Пар­ламент працював усього 7, так що волинський виборець вправі дорікнути нам такою «продуктивністю». Тому коли 4 квітня отримали від голови Верховної Ради пропозицію попрацювати в іншому місці, що, до речі, за умови під­трим­ки депутатської більшості не суперечить Закону про рег­ла­мент, погодилися на це. У нас, позафракційних, своя стра­те­гія роботи – підтримка всіх конструктивних рішень, неза­лежно від політичних упо­до­бань їх ініціаторів, що часто піддається критиці як з боку опозиції, так і Партії регіонів. Того дня ми не могли проігно­рувати голосування по кількох законах, які б суттєво вплину­ли на життя людей.  Водночас ми чітко усвідомлюємо, що та­ке розділення є скоріш ви­нят­ком із правил і ні в якому разі не повинно стати нор­мою. Тому що це призведе до хаосу, – відзначили народні обранці.

Тому висловивши свої пози­ції щодо важливих законо­проектів, ми залишили залу і більше не брали участі в цьо­му засіданні, – підкреслив Ігор Єремеєв.

В складі більшості вони не підтримали законо­про­екти, які стосувалися змін до Кри­мі­нального кодексу України про конфіскацію май­на, через який можна бу­ло б забрати майно у бу­дь-яко­го громадянина та його ро­дичів. Не дали прий­няти за­­кон про продов­жен­ня фі­нан­сування медичної ре­фор­ми, через яку остан­нім часом масово закри­вали ФАПи та поліклініки на Во­лині. Натомість проголо­су­вали за євроінтеграційні за­конопроекти, які стосу­ють­ся інституційного за­кріп­­лен­ня захисту персо­на­маю робити, а саме їздити до людей свого округу і вирішувати їхні проблеми. Про те, що їм болить, я знаю дос­теменно».

Журналістів цікавила участь Ігоря Єремеєва в поперед­женні спроби рейдерського за­хоп­лен­ня підприємства «Во­линь­торф» у с. Прилісне Маневи­ць­кого ра­йону.

– На підприємстві не під­писано трудовий контракт з діючим директором, а керів­ником призначено сторонню людину. Жителі села об’єдна­лися і висловили спротив цим незаконним діям. Підтримав їх і я, зустрівшись із найвищими урядовими посадовцями, кот­рі пообіцяли, що з 1 травня контракт з попереднім дирек­тором буде поновлено.

Ігор Єремеєв також зазна­чив, що «Волиньторф» – один із трьох діючих державних тор­фо­бри­кет­них заводів в Україні – остан­нім часом втричі збіль­шив обсяг виробництва своєї продукції і заплатив 45 мільйо­нів гривень податків.

Робота на користь Волин­ського краю ведеться щодня. На прес-конференції депутати повідомили свіжу новину – в Уряді вдалося отримати добро на фінансову підтримку 21-го і 23-го округів у запобіганні й ліквідації підтоплень. Також обговорювалося питання добу­дови ряду шкіл та дитсадків. Не за державні кошти будуть за­куплені і передані на округи 4 реанімобілі.

– Я не розумію, чому во­лин­ський депутат, будь він з «Ба­тьківщини» чи «Свободи», не може зайти разом з пред­став­никами інших партій до кабі­нету прем’єра заради вирі­шення якогось болючого пи­тання своєї області.  Як же нам спілкуватися і віднахо­дити спільну мову? Через барикади? Це неправильно, бо рішення людських проблем повинно об’єднувати депу­та­тів, – підсумували обранці волинських громад.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.