Головна Політика Голова Шацької районної ради розпочав прове­дення прийомів громадян за міс­цем проживання в...

Голова Шацької районної ради розпочав прове­дення прийомів громадян за міс­цем проживання в другому пів­річчі 2018 року

2791

Щоб почути людей та допомогти їм

Сергій Карпук, голова Шацької районної ради, розпочав прове­дення прийомів громадян за міс­цем проживання в другому пів­річчі 2018 року.

Першим став візит на тери­торію Світязької сільської ради. Сергій Карпук відвідав села Оме­­ляне, Світязь та Підманове, де обстежив об’єкти комуна­ль­ної власності районної ради. Участь в прийомі громадян взяла та відвідала медичні уста­нови Катерина Жданова-Ку­зько, заступник головного лікаря Ша­цької районної лікарні, яка відповідає за первинну ланку ме­дицини в Шацькому районі.

ФАП с. Омеляне повністю за­безпечений медикаментами для невідкладної допомоги, вистачає дров на опалювальний сезон. Гірша ситуація у ФАПі с. Під­ма­нове, де не в повній мірі заве­зене тверде паливо. Проте після облагородження території біля будівлі установи зрізані дерева залишать для опалення примі­щення взимку. Варто зазначити, що за сприяння голови, депу­татів районної ради та Світязької сільської ради в приміщенні мед­пункту нещодавно зроблено ре­монт, на часі реставрація при­будови та будівництво госпо­дар­ської споруди. Утеплення та внутрішнього ремонту пот­ребує й будівля ФАПу с. Сві­тязь. Та­кож тут потрібно пере­муру­вати грубку. Сергій Кар­пук до­ручив фельдшеру тер­міново прорахувати фінан­сову пот­ребу в ремонті, аби провести його ще до початку опалю­вального се­зону.

Під час зустрічі з дирек­торами шкіл сіл Підманове та Світязь було обговорено реа­лізацію проектів, які отримали фінансування через Конкурс проектів місцевих ініціатив навчальних закладів Шацького району. Про його підсумки буде повідомлено пізніше. За звер­неннями директорів цих шкіл до голови районної ради Сергія Кар­пука, рішенням Шацької ра­йонної ради №24/4 від 25.04.2018 було перед­бачено 150 тис. грн. на прид­бання матеріалів для утеп­лення фасаду примі­щення, 45 тис. грн. – для заміни димо­хідної труби в котельні школи с. Світязь та 30 тис. грн. для за­купівлі нової плити в шкільну їдальню с. Світязь. На сьогодні під контролем відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА завершуються роботи по вста­новленню нової труби.

За результатами розгляду звернень Сергій Карпук дав від­повідні доручення, аби пору­шені під час прийому питання, розв’язання яких належить до компетенції органів місцевого самоврядування, були опера­тивно вирішені.

Зустрічі з жителями сільсь­ких рад Шацького району очі­ль­ник районної ради здійснює двічі на рік, відповідно до зат­верд­женого графіка. Їх метою є створення умов, коли кожен громадянин має можливість прийти на прийом до голови ра­йонної ради в тому селі, де мешкає, та поділитися особис­тими проблемами чи пробле­мами своєї громади для вирі­шення на рівні районних керів­ників.

Ірина ХВИСЮЧИК