Головна Політика Народний депутат України Степан Івахів віддаватиме свою депутатську зарплату на потреби сільських...

Народний депутат України Степан Івахів віддаватиме свою депутатську зарплату на потреби сільських шкіл та будинків культури

2970

Про це Степан Івахів осо­бис­то повідомив керівництву Вер­­ховної Ради України та роз­по­ря­дився всю свою заробітну пла­ту перераховувати на бла­го­дій­ну допомогу. «З першого дня моєї роботи у парламенті я звер­нувся до керівництва Ве­р­­­ховної Ради України з ви­мо­гою перераховувати щоміся­ця мою депутатську заробітну пла­ту на потреби закладів освіти та культури Волинської області як благодійну допо­мо­гу», – зая­вив Степан Івахів. – Щомісяця пра­­ців­ники мого благодійного фон­ду «Патріот Волині» будуть спіль­но з тери­торіальними гро­ма­дами 21 виборчого округу з’я­совувати, куди більш до­ціль­но скерову­вати ці кошти».

За словами народного де­пу­­тата, він під час виборчої кам­­панії на власні очі пере­ко­нався, що заклади освіти та ку­льтури вже два десятки років не мають жодної держаної ко­пійки фі­нан­су­вання на про­ве­дення ремон­т­них робіт чи онов­лення ма­те­ріально-тех­нічної ба­зи. «Сьо­годні ці зак­лади отри­мують фінанси тіль­ки на заро­бітну пла­ту пра­цівникам та на ене­р­­гоносії. І все. Те, що шко­ли, са­­дочки, Бу­динки культури та сі­ль­ські клу­би ще не роз­вали­ли­ся вщент, це заслуга не дер­жави, а ба­тьків учнів та тру­дових ко­лективів цих установ. І тому я вва­жаю, що замість того, аби вит­рачати бюджетні кошти на утримання депутатів, краще да­вати їх тим закладам, де нав­чаю­ться або проводять до­з­віл­ля діти», – переконаний народний депутат.

З повагою прес-служба народного де­пу­тата України Степана Івахіва.