Головна Політика Пожежі на торфах, бюджет та призовники: питання районної колегії Шацької РДА

Пожежі на торфах, бюджет та призовники: питання районної колегії Шацької РДА

2462

29 жовтня під головуванням Василя Голядинця, голови Ша­ць­кої райдержадміністрації, відбулося чергове засідання колегії рай­держадміністрації, в якому взяли участь його заступник Володимир Бугайчук, члени колегії, керівники відділів та структурних під­роз­ді­лів райдержадміністрації, державних установ і організацій району, се­лищний та сільські голови.

Першим члени колегії розглянули питання про стан виконання де­легованих повноважень органів виконавчої влади та дотри­мання чинного законодавства виконавчим комітетом Ростанської сільської ради, про що інфор­му­вала Вікторія Ку­жель, ке­рівник апа­рату райдержад­мі­ністрації. Перевіркою, яка три­вала протягом жовтня, вста­нов­лено, що сільською радою проводиться від­по­від­­на ро­бота по виконанню де­ле­го­ваних повноважень. Так, жи­телі сільської ради за­без­пе­чені досту­пом до това­рів першої необ­хід­ності, тран­с­­портне сполучення за­­до­во­льняє потреби жителів. Всі на­­се­лені пункти забезпечені дос­тупним зв’язком. На тери­торії сі­ль­­сь­кої ради два підп­риємства зай­маються сіль­сь­­ким госпо­дар­ст­вом: це ПП «Флора», яке виро­щує лохину на 213 га, та фермер­ське гос­подарство «Салма», яке з 2017 року орендує 220 га зе­ме­льних час­ток-паїв та виро­щує на них зернові технічні культури.

Розповіла Вікторія Кужель і про ро­боту із паюванням зе­мель на те­риторії сільради (за 9 місяців 2018 року до Шацької РДА за до­ку­ментацією звернулось 10 осіб), ви­конання бюджету органом міс­цевого самоврядування, дія­льності закладів освіти (школи та дит­садка в селі Ростань), земе­льної сфери, військового обліку, ро­боту із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, співп­раці із службою зайнятості у сфері працевлаштування без­ро­­бітних та організації громадських ро­біт, виконанні програми соціа­льно-економічного розвитку сіль­ської ради.

Окрема увага – на правопорушеннях, які протягом року були скоєні на території Ростанської сільради. Так, за цей період за­реєст­ровано 5 кримінальних правопорушень, серед яких – факт кра­діжки, умисного нанесення тілесних ушкоджень, шахрайства та декларування недостовірної інформації. Серед зареєстрованих пра­­вопорушень лідирують факти розпивання спиртних напоїв у гро­­­мадських місцях або поява в нетверезому вигляді. Виявлено 4 факти невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей, водіння авто у нетверезому стані. Василя Голядинця ціка­вило, скільки протоколів було складено поліцією за самого­нова­ріння, адже ця проблема породжує інші: алко­го­лізм місцевого насе­лення, а звідси – й скоєння злочинів та пра­вопорушень. На це по­ліцейський повідомив, що виявлення таких фактів ускладнює недостатня кількість дільничних офіцерів поліції, відповідно не завжди вдається тримати питання на контролі та про­водити ре­зу­льтативні рейди.

Стосовно розвитку громади, то голова сільської ради Мирос­лава Кликоцюк повідомила, що зараз проводиться ремонт даху у сільському клубі, а на ремонт ФАПу виділено 20 тис. грн., які необ­хідно використати до кінця року. Серед рекомендацій комісії – контролювати та збільшувати наповнення до бюджету, усунути не­­доліки в роботі, виявлені перевіркою та інші. Загалом члени ко­легії визнали роботу Ростанської сільської ради задовільною.

Наступним обговорили виконання бюджетних призначень Ша­ць­кою державною податковою інспекцією Любомльського управ­ління за 9 місяців цього року, про що звітувала Світлана Су­лік. Зокрема, у своєму виступі вона зауважила, що за звітний пе­­­­­ріод по Шацькому району (включно з Шацькою селищною ра­дою) до бюджету надійшло 24 млн. 374 тис. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Бюджетні призначення виконано на 110,5%. Додатково до бюджетних призначень надійшло 2 млн. 556 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 6 млн. 190 тис. грн. Станом на 1 жовтня на обліку перебуває 418 суб’єктів господарської діяльності – фізичних осіб, на спрощеній системі оподаткування перебуває 279, на загальній – 139, та 245 юри­­дичних осіб, в тому числі одна особа займається сільською дія­­льністю. За 9 місяців надходження з податку на доходи з фізичних осіб виконано на 107% (до бюджету додатково надійшло 994 тис. грн.), з плати за землю юридичними особами бюджет до­датково отримав 531 тис. грн., акцизу – 37 тис. грн., податку на не­ру­хомість – 550 тис. грн. Саме останній вид податку, за словами Світлани Сулік, має резерв, адже не всі об’єкти ще зареєстровані та введені в експлуатацію, хоча там ведеться комерційна дія­ль­ність.

Аби більше наповнити місцеві та районний бюджети, податківці пропонують активізувати роботу районної комісії райдержад­мініст­рації по легалізації найманих працівників, обстеження місць здійс­нення підприємницької діяльності, пилорам. Відповідну роз’ясню­ва­льну роботу та надання методичних рекомендацій, а також взя­ти участь у роботі комісії податківці завжди готові. Окрім того, сіль­ради мають ще незадіяні резерви з наповнення бюджетів, це, зок­рема, податок на нерухомість та туристичний збір, а відповідно – й дек­­ларування фізичними особами, які приймають від­почива­ль­ників, своїх дохо­дів та спла­ти ПДФО.

– Раз ми просимо в об­ласті кошти на різні об’єкти, маємо давати свою частку фінансування в розмірі 10% на будівництво школи та амбулаторії в Піщі (це немалі кошти для районного бюд­жету. – Авт.), натомість не можемо зібрати податки, які зо­бов’язані. Зав­жди так не буде. Платитимуть всі, – до­дав голова Шацької РДА Ва­­силь Голядинець.

Як відзначила Світлана Су­­лік, резерв з туристичного збору по сіль­ський радах, для яких це питання є актуаль­ним, становить при­ватний сек­тор, де люди не за­реєст­ровані як підприємці. «Поки ми не зробимо показові виїз­ди із штра­фуванням осіб, які прий­мають відпочива­льни­ків і не пла­тять ні туристич­ного збору та не декларують до­ходи – нічого не буде, люди не платитимуть. Це фак­тично йде порушення закону про заняття підп­риємницькою діяль­ністю без державної реєст­рації. В цьому році жодного такого обстеження не було. Повно­ва­ження на це у районних комісій, і в сільських рад є. Ми готові брати в цьому участь і рекомендуємо залучати до цього працівників по­ліції», – наго­лосила Світлана Сулік.

Про те, що це питання будуть обговорювати в районі не раз, а за сприяння сільських рад планують зібрати інформацію про те, скі­льки приватних садиб та баз приймає відпочивальників, аби мати повну картину потужності прийому туристів по району, – го­­ворив Василь Голядинець: «Це питання в районі маємо вирішити до початку наступного сезону, адже тепер облаштовується дорога в Світязі біля набережної, будуватиметься каналізація. Це при­верне на озера ще більшу кількість туристів. Прошу сільські ради включатися в роботу».

Тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара райвій­ськ­комату Сергій Рибін доповів про роботу закладу, пов’язану з комп­лектуванням та призовом громадян на строкову службу та за контрактом. Так, з початку року було відправлено у військо і за­­раховано до бойових частин 12 військовослужбовців за конт­рак­­том. Під час весняного призову на строкову службу відп­рав­лено 10 юнаків, що становить 83% від планового завдання (Шацьк – 5, Піща – 2, Пульмо – 1, Пулемець – 1, Ростань – 1). З 1 жовтня по 31 грудня триває осінній призов на строкову військову службу. На даний час план поставки призовників виконано на 32 % – приз­вано у війська 6 юнаків (план – 19). Пішли служити юнаки з Шацька – 1, Світязя – 3, Піщі – 1, Пулемця – 1. У 2017-2018 навчальному році відбулася низка заходів допризовної підготовки молоді району, а також підготовчі заходи до проведення приписки юнаків 2002 року народження, яка розпочнеться із 6 січня 2019 року.

Сергій Рибін зазначив, що на Волині успішно тривають заходи поетапного переходу військових комісаріатів у територіальні цент­ри комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до вимог дер­жавної програми розвитку Збройних сил України до 2020 року, переформування військових комісаріатів у територіальні центри планується завершити до 30 грудня 2019 року. Сумісний план ро­боти погоджено у червні з Шацькою РДА та визначається потреби у фінансовому ресурсі та матеріальних засобах для необхідності облаш­тування будівель, проведення ремонтів. Відповідні заявки по­­дано до Волинського облвійськкомату.

Військовослужбовець озвучив і питання перевірки військового обліку у підприємствах та установах (загалом мають перевірити 53 заклади). За результатами перевірок, які вже проведені, є певні недоліки, але в кращу сторону спрацювали Пульмівська, Світязька, Ростанська сільські та Шацька селища ради. Серед організацій та установ комісар відзначив Шацький лісовий коледж, ДП «Шацьке УДЛГ», Шацький національний природний парк, відділ освіти, молоді та спорту. Покращило свою роботу з питань військового обліку КП «Бу­­динкоуправління». Стосовно демобілізованих військовос­луж­бов­ців, то зараз на обліку їх 112. Цим особам надаються роз’яс­нення їхніх прав на соціальний та правовий захист.

Про хід виконання районної цільової соціальної Програми оздо­ровлення та відпочинку ді­тей інформувала Людмила Єро­фєєва, начальник відділу осві­ти, молоді та спорту РДА. Вона по­відомила, що на умовах спів­фі­нан­сування з обласним бюд­же­том було виділено з район­ного бюджету 35 тис. грн. ( зага­льна сума – 70 тис. грн.) для прид­бання путівок в стаціонарні заклади оздоровлення та відпо­чинку. Також укладено договір з Володимир-Волинською спеціа­лізованою школою-інтернатом І-ІІІ ст. «Центр освіти та соціаль­но-педагогічної підтримки» на придбання 16 путівок, що дало можливість з 7 по 27 серпня оздо­ровитись 8 дітям з багато­дітних сімей, 3 дітям учасників АТО, 3 дітям, які постраждали від аварії на ЧАЕС, 1 дитині з ма­ло­забезпеченої сім’ї та 1 талано­витій та обдарованій дитині. Вар­­тість одного дня перебу­вання в таборі «Світязь» с. Пу­льмо становила 198 грн.

Окрім цього, на виконання ви­ще­зазначеної Програми, у 2018 році  було організовано ро­боту двох таборів з денним пере­буванням на базі закладу загальної середньої освіти села Пульмо, в якому відпо­чило 40 дітей, та закладу зага­ль­ної середньої освіти села Світязь, в якому відпочило та­кож 40 дітей. В перчу чергу, до відпочинку залучались діти піль­­гових категорій: 1 дитина, поз­бавлена батьківського пік­лу­вання, 1 дитина-інвалід, 2 ді­тей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 18 дітей з багатодітних сімей, 12 з малозабезпечених сі­мей, 9 дітей учасників АТО, 5 дітей із сімей, які перебувають у складних сімейних обста­ви­нах, 19 дітей, які знаходя­ться на диспансерному обліку. Всьо­го станом на 20 жовт­ня оз­до­ров­ленням та відпо­чин­ком охоп­лено 108 школярів (плану­ва­лось 96), що стано­вить 112%. «Пла­нуючи бюджет на нас­туп­ний рік, будемо ста­ратися пе­ред­бачити більше кош­тів на оз­до­ровлення дітей. Це має бути в нас у пріоритеті», – відз­начив Василь Голя­ди­не­ць.

Детально проаналізувавши питання, голова райдержад­мі­ніст­ра­ції та члени колегії внесли ряд відповідних дору­чень та про­позицій. По кожному пи­танню прийняті відповідні рі­шення колегії.

На завершення Василь Голя­динець акцентував увагу очі­ль­ників громад, правоохо­рон­них структур та рятувальних служб на проблемі пожеж в еко­системах, яка виникає з року в рік на теренах Шацького району. Людська безпечність та безвідповідальність стає при­чиною загорання торфовищ, особ­ливо це стосується Самій­личівського старостинського округу, де зараз горять тор­фо­вища. «Оперативно спрацю­вали у селі Піща, де горіли торфи. Тепер вже тиждень го­рять торфи в Самійличах. Люди безкарно й далі палять на го­родах траву, безпечно себе по­водять з вогнем. Не думають ні про своє здоров’я, ні про своїх дітей. Знищуються вог­нем особливо цінні землі, на яких могли б господарювати якщо не наші, місцеві люди, то інвестори. За декілька років до­па­ляться до того, що інвесто­рам справді не буде що запро­понувати. Прощу правоохо­ронні служби та очільників гро­мад попрацювати з людьми та знайти винних у пожежах. Я буду чекати результату. Окрім того, на ліквідацію пожеж витра­чаються державні кошти, які могли б спрямовуватися на школи чи садочки у цих селах», – відзначив Василь Голядинець.

Як повідомив Анатолій Пін­ке­вич, начальник Шацького РС УДСНС, з початку року в еко­сис­темах Шацького району за­реєстровано 10 пожеж (Шацька селищна рада – 7 випадків, з яких шість сталося по Самійли­чівському старостинському окрузі, Світязька, Піщанська та Грабівська – по одному. «Не раз наголошував, щоб керівники гро­мад проводили роботу з лю­дьми, але більш ніж упевнений, що цього ніхто не робив. Прек­расно в селі всі знають, хто і де палив. Особливу увагу зараз треба звернути на території, які не обробляються, визначити наявність природних та штуч­них водойм, під’їзні шляхи до них та та закріпити відпові­да­льних осіб за ними», – відзначив головний рятувальник району.

Віта ШЕПЕЛЯ