Головна Політика Степан Івахів проти закриття навчальних закладів

Степан Івахів проти закриття навчальних закладів

2986

Депутати-мажоритарники Сте­пан Івахів та Сергій Мар­тиняк зареєстрували у Вер­хов­ній Раді законопроект «Про вста­­новлення мораторію на закриття зага­льно­освітніх нав­чальних закладів».

За даними Міні­стер­ства освіти і на­у­­ки, молоді та спор­ту України, в нашій країні 20 090 шкіл. За останні три роки приблизно 900 зага­льноосвітніх нав­ча­льних закладів зак­рили! Щорічно зни­кає 200-300 зак­ла­дів середньої осві­ти, і така тенденція триватиме. Адже на­разі в понад двох тисячах шкіл нав­чається від 10 до 100 дітей, тож саме навчальні заклади із та­кою кількістю дітей є найпер­шими кандидатами на закриття.

Конституція України гаран­тує кожному право на освіту, повна загальна середня освіта є обо­в’язковою, держава за­безпечує доступність і безоп­латність дош­кільної, повної за­гальної середньої, професійно-техніч­ної, вищої освіти в дер­жавних і комунальних навча­льних закла­дах. Закриття школи і те, що дитина не зможе відві­дувати шко­лу, є прямим пору­шенням Кон­ституції. Та найго­ловніше, що освіта для сучас­ного світу – це дуже важливо.

«Якщо ми творимо сучасну європейську державу, то зобо­в’язані пильну увагу приділяти освітньому рівневі українців. Не можемо обмежувати україн­сь­ких дітей в праві на освіту тільки через те, що держава не хоче виділяти гроші на школи, моти­вуючи це кризою в економіці й недофінансуванням бюджету. Гроші в країні є, тільки треба чітко визначати пріоритети та не викидати сотні мільйонів на утримання державного апарату чи на пенсії колишнім народним депутатам», – вважає народний депутат України Степан Івахів.

На думку авторів зако­но­проекту, якщо його приймуть, це сприятиме розвитку освіти на селі, дозволить забезпечити реалізацію конституційного пра­ва громадян на здобуття зага­льної середньої освіти, захис­тить школи в містах і сільській місцевості від загрози ліквідації.

Олексій ДЕНИСЕНКО.