Головна Політика Степан Івахів: “Співпрацю з сільськими радами вважатиму за честь!”

Степан Івахів: “Співпрацю з сільськими радами вважатиму за честь!”

2151

Степан Івахів погодився на  про­позицію Асоціації сільських та селищних рад про співпрацю. Її мета – спільно захищати пра­ва й інтереси мешканців села та розвивати місцеве самовря­дування в сільській місцевості.

Якщо держава не захищає село, отже, село має об’єднати зусилля, щоб відсто­ювати свої інте­ре­си. Саме з такою про­­по­зицією Асоціація сі­ль­ських та селищних рад звернулася до на­род­ного депутата Укра­ї­ни Сте­пана Івахіва. Спіль­ними ста­раннями, на думку членів Асо­ціації, можна значно ефек­тивніше захищати пра­ва та інтереси тери­то­ріальних гро­мад. Ра­зом, не сумніваються в Асоціації, можна ство­рити умови для повно­цінної роботи місцевого самоврядування на селі. 

На думку Асоціації, Україна сьогодні пере­буває напере­додні скла­д­них процесів у сфе­рі земельних відносин, ре­формування адмі­ністративно-тери­торі­ального устрою, всієї системи місцевого самовря­дування. Місцеві бюджети у більше ніж 90% сільських рад – дотаційні. Установи охорони здоров’я, освіти, культури, дош­кільного виховання на селі пот­ребують невідкладної допомоги держа­ви. І щоб отримати цю допомогу сільські та селищні ради мають спиратися на під­тримку народ­них депутатів України. Саме тому Асоціація сі­льських та се­лищних рад зве­р­нулася до на­родного обранця з пропо­зицією про співпрацю. Народний депу­тат України Сте­пан Івахів від­разу ж погодився: «Я вва­жатиму за честь спів­пра­цювати з Асо­ціацією сільських та се­лищ­них рад. Упевнений, що ніх­то нас­тільки глибоко не володіє інфор­мацією про реа­льний стан сіль­ських територій, ніж сільські та селищні голови та місцеві де­путати. Їхній досвід є неоці­нен­ним для  кожного на­родного де­путата, якому болить україн­ське село. Тому докладу мак­симум зусиль для того, щоб ра­зом із Асоціацією розробити та внести зміни в українське законо­дав­ство, які б були на ко­ристь се­лян. Переконаний, що наша спів­праця буде вагомим внеском у розвиток сільських територі­аль­них громад».

Народний депутат також зау­важив, що завдання, які він, як народний обранець, отримує від мешканців Ковельського, Рат­нівського, Старовижівського та Шацького районів, співпадають із тими, що стоять перед Все­українською Асоціацією сільсь­ких та селищних рад. 

«Координація спільних дій у вирішенні цих завдань – запо­рука відродження українського села та гарантія ефективного здійснення своїх повноважень органами місцевого самов­ря­дування в інтересах терито­рі­аль­них громад», – вважає на­родний депутат України Степан Івахів.

Довідка. Всеукраїнську асо­ціацію сільських та селищних рад – добровільне об’єднання територіальних громад сіль­сь­ких і селищних рад та асоціацій органів місцевого самовря­дування, – створено 2009 року для захисту прав та інтересів територіальних громад, сприян­ня місцевому й регіональному розвитку.

Станом на початок 2012 року до складу Асоціації входить більше восьми тисяч тери­то­ріальних громад та 2 асоціації органів місцевого самовря­дування. У структурі Асоціації діє 21 регіональне відділення.

Олексій ДЕНИСЕНКО.