Головна Свято Медики району відзначили професійне свято

Медики району відзначили професійне свято

2843

Традиційно у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. З цієї нагоди 19 червня у Ша­ць­кому лісовому коледжі ім. В.Сулька відбулися урочисті збори, участь в яких від влади взяли голова Шаць­кої райдержад­мі­ністрації Ігор Корольчук та ке­руюча справами Шацької район­ної ради Ольга Сахарук.

Щирі слова вітань у перед­день свята своїм колегам-меди­кам, а також ветеранам медич­ної галузі висловили Генераль­ний директор ТМО Любомльського і Шацького районів Володи­мир Дибель, головний лікар Ша­цької районної лікарні Світлана Крецу, голова профспілкового ко­мітету медичних працівників районної лікарні Валерій Савчук, головний лікар комунального зак­ладу Центру первинноьї ме­дико-санітарної допомоги Любомльського та Шацького ра­йонів Тетяна Васенько. Приєм­ною новиною порадував меди­ків та жителів району Володи­мир Дибель: окрім того, що за рік медична галузь району до­сягла прогресивного розвитку, освоїлися нові ме­тоди лікування, з 2016 року буде роз­почато новий етап реа­лізації європ­роектів у рамках проекту «По­льща-Бі­ло­русь-Ук­раїна», зав­дяки якому за кошти Євросоюзу Ша­цький ра­йон ма­тиме шанс побуду­вати лікува­ль­ний корпус, що дасть можливість пок­ра­щи­ти якість ме­дичного обс­лу­го­ву­вання насе­лення та зро­­бить ТМО Любом­ль­ського і Ша­ць­кого ра­­йонів більш конку­рен­­­тосп­ро­мож­ним зак­ладом ме­дицини на рівні об­ласті. А з нагоди свята Воло­димир Юрі­йович вручив меди­кам ра­йону грамоти Терито­ріа­льного ме­дич­ного об’єднання, а також по­чесну грамоту облас­ного уп­рав­­ління охорони здо­ров’я ОДА за високий професіо­налізм, знач­ний внесок у роз­виток га­лузі охорони здоров’я, від­да­ність справі та з нагоди про­фе­сійного свята Роману Венз­лов­ському, лікарю-фти­зіатру полік­лінічного відділення Шацької районної лікарні. В свою чергу, Світлана Крецу також відзна­чила почесними грамо­тами кра­щих медичних працівни­ків та ого­лосила подяки працівникам установи за турботу про здо­ров’я людей, та зачитала віта­льну листівку від народного де­путата України Степана Івахіва.

Теплі слова адресував ме­дикам Ігор Корольчук, котрий та­кож висловив велику подяку за нелегку, але най­більш гу­манну й благо­родну роботу. Очільник ра­йону по­бажав ме­­дич­ним пра­цівни­кам  здо­ров’я, благо­по­луччя, людсь­кого щастя і нас­­наги невтомно пра­цювати на благо людей. Ра­зом з тим він вручив по­чесні грамоти кращим пра­ців­никам ме­дичної галузі. Вітання від го­лови обласної ради Вален­тина Вітра, го­лови ра­йонної ради Сергія Вінні­чука та від депутатського кор­пусу ра­йонної ради передала меди­кам Ольга Сахарук та вис­ло­вила сподівання, що невдовзі їхня праця буде гідно оцінена державою. А в знак шани та по­дяки за хорошу роботу вручила почесні грамоти районної ради медичним працівникам району.

Музичні вітання з нагоди свята звучали від працівників культури району – дуету «Ка­ли­нове гроно», Тараса Гапона, Ніни Вирович.

Віта ШЕПЕЛЯ.