Головна Свято Шацький район на 23-їй річниці незалежності

Шацький район на 23-їй річниці незалежності

6139

23-й рік Незалежності став своєрідним переломним ета­пом в розвитку держави.  Праг­нення змін і втілення їх в життя – з однієї сторони, та  військові дії на Сході держави, відсут­ність єдності, цілісності – з іншої, примушують кожного громадя­нина усвідомити вагу та цін­ність таких понять, як суверен­ність, незалежність, мир.

Теперішній непростий час, як ніколи, вимагає від нас згурто­ваності, одностайності, бажан­ня та вміння розбудовувати влас­ну державу, спільно прий­ма­ти рішення і нести спільну відповідальність за їх втілення в життя. Завданням районної  влади і надалі залишається за­безпечення соціально-еконо­міч­ного розвитку території, збе­­реження позитивних тенденцій та недопущення втрат бюдже­ту, заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат.  По­ряд з цим, на першому плані сьогодні – підтримка української армії, соціальний захист родин мобілізованих. З Шацького ра­йону в зоні АТО перебуває 46 осіб. Для потреб АТО в районі силами селищної, сільських рад зібрано коштів на суму 143 798 грн. Активісти громадських орга­ні­­зацій зібрали та перерахували  на рахунок районної організації ветеранів війни 31320 грн. За­гальна сума зібраних в районі коштів становить 175 118 грн. За ці кошти закуплено: 16 бро­не­жилетів на суму 54 100 грн., продуктів на суму 2 000 тис. грн., одягу на суму 1 600 грн., надано матеріальну допомогу сім’ям мо­білізованих та військово­служ­бовцям на суму 80,8 тис. грн.

Економіка

Основою розвитку еконо­мі­ки району залишається під­приєм­ництво, зокрема малий та се­редній бізнес. В районі працює 34 статистично малих та 2 се­редніх підприємства. Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб становить  понад 600. В 2013 році всі 225 нових робочих місць в районі створе­но за рахунок малого підприєм­ництва. Власну справу запо­чат­­кували 39 фізичних осіб, в тому числі 10 осіб отримали одно­разову виплату допомоги по безробіттю для відкриття під­приємницької діяльності, за­ре­єстровано 183 трудових до­го­ворів між фізичними особами – суб’єктами підприємницької дія­льності та найманими пра­ців­никами. В 2014 році створено 187 нових робочих місць.

Завдяки малому бізнесу в районі функціонує 147 закладів тор­гівлі, з них 134 магазини і 13 торгових точок. Працює 30 закладів рес­торанного господарства.

Зусилля влади спрямовувались на подальше формування та удос­коналення існуючої підприємницької інфраструктури, зокрема на  наближення адміністративних послуг до громадянина або підприємця та отримання ними максимальної кількості послуг при мінімальній кількості відвідувань. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі створений та функціонує Центр надання адміністративних послуг. З початку року ним на­дано суб’єктам звернень 840 адміністративних послуг. Вдоскона­люється також правове поле в напрямку дерегуляції, зокрема, ско­рочується перелік видів діяльності, для здійснення яких по­трі­бне отримання ліцензії, а також зменшується кількість дозвільних документів, вдосконалюється система їх отримання.

В галузі промисловості  район продовжує представляти одне підприємство – ТзОВ «Шацький молокозавод». Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-червень 2014 року у відпускних ці­нах склав 3,3 млн. грн., в на­туральних показниках пе­ре­роблено 951 тонну молока,  вироблено 20 тонн казеїну та 40 тонн масла ви­сокої якості, аналогів якого немає в області.

Бюджет

До зведеного бюджету ра­йону за І півріччя 2014 року надійшло 7 млн. 887,4 тис. грн. податкових надходжень, в тому числі до державного – 1 млн. 795,5 тис. грн. і до місцевого – 6 млн. 91,9 тис. грн. Прогнозний показник виконано на 104,4%.

У  І півріччі 2014 року до загального фонду бюджету району надійшло 4362,2 тис. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що становить 121,0% до затверджених показників до­ходів бюджету, визначених для району на звітний період. Порів­няно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду бюджету району зросли на 290,2 тис. грн. або на 2,1 відсотка.

Приріст основних джерел надходжень до місцевих бюджетів – податку на доходи фізичних осіб на 512,4 тис. грн., плати за землю – на 116,8 тис. грн.

У звітному періоді заготівлю лісових ресурсів на території ра­йону здійснювало 3 суб’єкти підприємницької діяльності, які взяли лімітів на 56 тонн ягід чорниці і 9 тонн грибів-лисичок  та сплатили  за спеціальне використання лісових ресурсів 31,2 тис. грн. та по­датку з доходів фізичних осіб в сумі 139,8 тис. грн.

З урахуванням рівня наповнення місцевих бюджетів протягом І півріччя 2014 року проведено фінансування їх видаткової частини. У межах бюджетного законодавства забезпечується виплата за­ро­бітної плати працівникам бюджетних установ, соціальних вип­лат населенню, здійснюються розрахунки за іншими статтями бюд­жет­них витрат, пов’язані як з утриманням закладів, так і з пода­ль­шим розвитком галузей соціально-культурної сфери у цілому. На фінансування галузей соціально-культурної сфери з загального фонду проведено видатків на 31628,8 тис. грн., або 92,7% до запланованого. Ріст видатків забезпечено більш як на 15% по усіх галузях соціально-культурної сфери. На виплату заробітної плати з нарахуваннями у першому півріччі цього року спрямовано 16819,8 тис. грн., що становить 54,5% до бюджетних призначень на 2014 рік з урахуванням внесених змін. Відповідно до нарахо­ваних обсягів здійснюються інші соціальні виплати. Станом на 1 липня цього року заборгованість із вказаних виплат відсутня.

Туризм, міжнародне співробітництво

Розбудова туристичної інфраструктури району, підвищення рів­ня надання послуг, міжнародне співробітництво – завдання району на найближчу перспективу. 6 червня 2014 року в смт Шацьк відбулась нарада голови ОДА з питань організації літнього оздо­ров­лення і відпочинку громадян на території області у 2014 році; 14 серпня при першому заступникові голови ОДА заслухано пи­тан­ня залучення інвестицій в туристично-рекреаційну сферу Шацького району. Шацький район брав участь у формуванні обласного путівника «Волинь. Туристичні маршрути». Окремий розділ у ньому буде присвячено сільському туризму та розробці туристичної карти-схеми району (укр. та англ. мовами).

На 2014 рік на будівництво, реконструкцію, ремонт та утри­мання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району заплановано 1 471,7 тис. грн. На сьогоднішній день за рахунок коштів державного бюджету освоєно коштів на суму 725,4 тис. грн. по дорогах загального користування і 4,9 тис. грн. по до­рогах комунальної власності. Крім того, по субвенції з держав­ного бюджету місцевому в районі планується освоїти 573,4 тис. грн.; по субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, передбаченої для обласного бюджету –  596,3 тис. грн.; за рахунок обласного бюджету – 398,8 тис. грн. На даний час ведуться під­готовчі роботи: розробка проектно-кошторисної документації, про­ходження експертизи ПКД та укладення договорів на виконання робіт з підрядником.

Традиційним стало святкування Європейських днів добросусід­с­тва на ділянці українсько-польського кордону у районі сіл Адам­чу­ки (Грабівська сільська рада Волинської області) та Збереже (Гмі­на Воля Угруська Люблінського воєводства). В рамках про­ве­дення свята здійснюється обмін учнями, мистецькими колек­тивами, проведення культурних та освітніх заходів, конференцій, семінарів сприяє розвитку транскордонного співробітництва.

У 2014 році в районі завершено реалізацію проекту по Шацькій селищній раді в частині реконструкції лінії зовнішнього освітлення по вулиці Перемоги в смт Шацьк. Встановлено 24 ліхтарі зовніш­нього освітлення. Загальна вартість проекту склала 113,1 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 39,0 тис. грн. за кошти Євро­пейського Союзу –  21,2 тис. грн. Крім того, в районі на сьогодні в стадії реалізації ще шість проектів за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, а саме:

По Шацькій селищній раді – проект «Розширення і реконструкція каналізації в смт Шацьк», вартість якого складає 25 млн. 405,9 тис. грн. (90% кошти Європейського Союзу). Станом на сьогодні з державного бюджету на фінансування даного проекту вже на­дійшло 1 млн. 490 тис. грн.; проект по закупівлі дорожньої техніки «По­кращення безпеки користувачів транспортної мережі на прикордонних територіях Польщі, Білорусії та України», вартістю понад 8 млн. грн. (90% кошти Європейського Союзу); проект в галузі культури «Фольклор і народне мистецтво Над­бу­жанської прикордонної те­риторії» вартістю 46,497 тис. Євро, повністю за кош­ти міжнародної технічної до­помоги; по Грабівській сі­ль­ській раді – мікропроект  «Енергоощадні заходи в  с. Смоляри Світязькі шляхом рекон­струкції приміщення шкільної їдальні в с. Смоляри Світязькі». Загальна вар­тість проекту складає 125,5 тис. грн. (обласний бюд­жет – 39 тис. грн., кошти Європей­ського Союзу – 21,1 тис. грн.); по Пульмівській сіль­ській раді – мікро­проект «Пок­ращення медичних пос­луг в амбулаторії с. Пу­льмо». Загальна вартість проекту скла­дає 106,9 тис. грн. (обласний бюджет – 39,3 тис. грн., кошти Євро­пейського Союзу – 21,1 тис. грн.); по Піщанській сільській раді – мік­ропроект «Енергоощадні заходи в с. Піща шляхом рекон­струкції лінії вуличного освітлення». Загальна вартість проекту складає 120,6 тис. грн. (обласний бюджет – 39 тис. грн., кошти Євро­пейського Союзу – 21 тис. грн.). У 2014 році з державного бюджету на проектні роботи по будівництву місцевого пункту пропуску «Дубок» виділено 21,1 тис. грн.

Сільське господарство

Зважаючи, що більшість населення району – сільське, має перс­пек­тиви розвиток сільського господарства. В цій галузі завер­шується збирання урожаю зернових. В 2014 році в по­рівнянні з 2013 роком майже втричі зросла площа зер­нових в сільськогос­подарських підприємствах району. Очікувана урожайність зер­нових в нинішньому році складає 28 центнерів зерна з 1 га, що вдві­чі більша від урожайності минулого року. Зав­дяки обласній програмі підтримки особистих селянських гос­подарств, в районі збільшилась кількість сімейних родинних ферм, де утримують три і більше корів, з 37 в 2013 році до 50 на даний час. Основна кількість таких господарств функціонують на території Прип’ятської сіль­ської ради. СОК «Барвінок» забезпечує цільним молоком майже всі освітні заклади району.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне підприємство району повністю готове до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року. Забезпече­ність паливом складає 100%. В галузі освіти 17 закладів з наявних 18 готові 100% до роботи в осінньо-зимовий період. Винятком є ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь, де планується заміна існуючих котлів до по­чатку опалювального сезону, на що з обласного бюджету ви­ділено 295 тис. грн. Потреба в паливі закладів освіти забезпечена на 70%, в тому числі потреба у  дровах забезпечена на 100%, щепи на 50% і торфобрикету на 75%. Всі установи галузі культури  на 100% готові до роботи в осінньо-зимовий період. В галузі охорони здоров’я районна лікарня з пунктом швидкої медичної допомоги та поліклінічним відділенням повністю готова до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року. Потреба у дровах забезпечена на 48% і торфобрикеті на 57%.

Освіта, культура

В контексті останніх подій в нашій державі галузь освіти та культури набувають особливої ваги. Робота закладів освіти району спрямовувалась на подальше втілення в життя Національної стратегії розвитку освіти України до 2020 року, виконання указів Президента України щодо реформування галузі. До початку 2013-2014 навчального року здійснено відповідні заходи щодо  оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. 100% дітей шкільного віку, які проживають на території району, охоплені загальною середньою освітою, забезпечено також 100% підвіз учнів до навчальних закладів. В районі створений і функціонує електронний реєстр заяв батьків на влаштування дітей у ДНЗ. В загальноосвітніх навчальних закладах району проводиться ро­бота  щодо запобігання соціального сирітства, покращення умов розвитку, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбав­ле­них батьківського піклування, діти названих категорій  забезпечені безкоштовним харчуванням. Проведена належна робота щодо оздоровлення дітей. На базі навчальних закладів працювало 13 таборів денного перебування, в яких було оздоровлено 800 дітей. Для організації харчування в таборах денного перебування при ЗНЗ використано 115 тис. грн.

У  2014 році з державного бюджету виділено на продовження реконструкції з розширенням ЗОШ I-III ст. смт Шацьк 1 млн. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву санвузлів ЗОШ I-II ст. с. Підманево – 3,5 тис. грн. та реконструкцію системи опалення ДНЗ с. Припять – 4 тис. грн. 

В рамках проекту реконструкції Шацького РБК зроблено металопрофілеву покрівлю, освоєно 800 тис. грн. державних коштів. У 2014 році на продовження реконструкції РБК з державного бюджету виділено 1 млн. грн.

Соціальний захист населення

Протягом І півріччя 2014 року в район надійшло 14928,1 тис. грн. субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, що відповідає фактичним нарахуванням за вказаний період. В районі державну соціальну підтримку отримують 1817 родин. Фінансування соціальних видатків проводиться своєчасно.

За 6 місяців виплачено 14 млн. 315,7 тис. грн. різного виду державних соціальних  допомог.  В середньому в місяць соціальна допомога склала 1313 грн. на заявника. З метою соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги дієвою є Програма житлових субсидій.

Пенсійне забезпечення

Робота органів Пенсійного фонду України в районі була спря­мована на забезпечення своєчасної виплати пенсій і інших со­ціальних виплат, поліпшення обслуговування громадян, вдоско­на­лення взаємодії з органами  доходів і зборів по забезпеченню надходження коштів від сплати єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування, реалізації заплано­ваних заходів.

До бюджету Пенсійного Фонду в районі протягом І півріччя  2014 року надійшло 10 млн. 118 тис. грн. власних коштів, що на 558 тис. грн., або на 5, 84% більше від суми надходжень за відповідний період 2013  року. Планові  доведені завдання виконано на 107,87%.

 За звітний період забезпечено своєчасну виплату пенсій та грошової допомоги з урахуванням їх підвищень 4489 пенсіонерам району, середній розмір пенсії  складає 1203 грн. 58 коп.

Не зважаючи на суспільно-політичну ситуацію в державі, під­приємства та заклади району працюють належним чином, вчасно здійснюються соціальні виплати, на стадії завершення підготовка до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Події, які відбуваються сьогодні в Україні, – наш спільний біль. Ми повинні жити цим болем, працювати на авторитет держави та об’єднуватись заради її майбутнього.

Олександр Кусько, голова Шацької райдержадміністрації.