Головна Свято Храмовий празник у Мельниках

Храмовий празник у Мельниках

3232

Храмовий празник с. Мельники зібрав сотні прихожан. Роз­ділити радість заснування Свя­то-Аннівського храму приї­хало зо двадцять священиків з цілої області і навіть сусідньої Біло­русії зокрема Малоритсь­кий бла­­гочинний та священик с. Орі­хо­во Малоритського ра­йо­ну, та­кож представники кіль­кох мо­настирів, семінаристи з Во­лині та Росії. Разом відслу­жили лі­тургію. Вже традиційно було ми­ро­помазання, сповідь і при­частя, молебень за здо­ро­в’я усіх прихо­жан. Після хресного ходу з чудо­т­ворними іконами, хо­ругвами та окропленням свя­ченою во­дою усіх присутніх при­вітали бла­­гочинний Любом­ль­сь­кого благочиння Василь Ме­льничук та настоятель Свя­то-Аннів­сь­кого храму протоіє­рей Петро Гра­ницький. Напе­редодні разом із прихожанами він провів велику роботу по впо­рядкуванню хра­му, прилег­лої території та місця майбут­нього парку. Навіть прок­лали частину тротуару. Незва­жаючи на спекотну погоду, це єднання церковних і монас­тир­ських душ­пастирів, прихожан різних сіл і міст створило атмо­сферу любові.

Мельниківці вкотре проде­монстрували свою гостин­ніс­ть. Для прихожан сусідніх парафій свято-аннівці приготували свят­­кову трапезу.

А потім прихожани розійш­лися по своїх домівках, запро­шуючи на гостину родичів та сусідів. Тож уже в домашній ат­мосфері духовне і молитовне єд­нання продовжилось. Мо­лодь із с. Мельники, смт Шацька  та с. Піщі тим часом зібралася на спортивні змагання з фут­болу, перетягування канату, ги­рі та армреслінгу. Вони вийшли ви­до­вищними. В усіх видах зма­­гань, окрім футболу, перемогу святкувала збірна команда с. Ме­льники, у футболі найкра­щи­ми були шачани. Усі вони отри­мали грошові ви­­­на­городи. Цю спор­тивну час­тину органі­зу­вав і провів го­лова Федерації футболу ра­йо­ну Володимир Найда. У центрі села розгор­ну­ли торгівлю ви­їз­ні торгові точ­ки, пра­цю­ва­ли розва­жа­льні атракціони. А вже надве­чір, коли спека спа­ла, а жителі Ме­ль­ни­ків розго­ві­лися і стали ро­дина­ми сходи­тися у центр села, на зеленому газоні між сіль­ським клубом і церквою від­був­ся уро­чистий концерт. Ведучі Микола Регещук та  Олена Прис­тупа за­просили на сцену почес­них гос­тей: го­лову районної ради Сергія Він­нічука та виконуючого обо­в’язки Шацького селищного го­лови Миколу Боярчука. Вони при­вітали жителів селища із хра­­мовим празником, днем на­род­ження села, вручили гра­моти та цінні подарунки депу­татам селищної ради Володи­миру Корнелюку та Федору Гі­ричу, нагородили вчительку-пен­сіонерку Катерину Шамук, настоятеля Свято-Аннівського храму УПЦ Петра Границького.  Відтак на сцену вийшли ар­тисти. Відкрила концерт піснею про Україну вихованка Львів­сь­кого музичного училища та кон­серваторії Світлана Пос­тер­нак, а тоді був півгодиний кон­церт волинського соловейка, народного артиста України Ва­силя Чепелюка. І то був непере­вер­шений виступ маестро. Уд­ва­надцяте проходить конце­ртне дійство, засноване завіду­вачем сільського клубу Федо­ром Гіричем, і кожен раз його род­зинкою є виступи Василя Че­пелюка. У його репертуарі пат­ріотичні та ліричні пісні. Цьо­горіч концерт чи не вперше за всі роки мав суто патріо­тичне спрямування: звучали повс­та­н­ські і стрілецькі пісні, присвяти героям Майдану та АТО. На сце­ні виступали ар­тисти з Луцька, Ковеля, Ша­цька, Гаївки, Мель­ників, зокрема Ігор Баранюк, Ігор Вовчок, Анд­рій Мигуля, дует «Ду­ша Волині», народний анса­мбль народної пісні «Лісова пісня» (художній керівник Га­лина Корнелюк), місцеві спі­вачки Мар’яна Крат, Світлана Постернак, Зоряна Заяць, Ка­терина Стаднік і сам ведучий Микола Регещук чу­дово вико­нав декілька шляге­рів. Ведучі вечора теплим сло­вом згадали односельчан, що виконують свій синівський обо­в’язок перед Батьківщиною – на Сході захи­щають Україну від агресії «брат­ньої» Росії. Серед них Петро Ващук, Василь Гаврось, Олек­сандр Борсук, Сергій Богута та Юрій Забро­доцький. Одному із них пись­мен­ник Сергій Цюриць присвя­тив такі слова:

Дорогі односельці мої, ми тут празнуєм храмове свято, а на Сході – війна!.. Йдуть бої… Зи­хищають нас хлопці завзято. Там і наш є солдат – одно­се­лець Сергій! Він поранений був та вер­нувся у стрій і боронить Вкра­­їну. І вце наше свято, може, за­раз в дозорі стоїть з авто­ма­том?! Його мамі Олені – дозем­ний уклін, ця війна для батьків – най­гір­кіший полин.

Не забули й про працьо­ви­тих і шанованих жителів села. Федір Гірич від імені оргко­мітету нагородив цінними подарун­ками найстарішу жительку Ма­рію Ващук (на превеликий жаль, у день свята вона відійшла у віч­­ні­сть), подружжя Олексан­дра і Да­рії Ващуків, яке в парі про­­жи­ло більше 60 років, вихо­вало гар­них дітей, діждалося онуків і правнуків. Перемож­ця­ми у но­мінації «Найкращий двір» журі наз­­вало подружжя Вален­тини і Василя Дударчуків (тут багато кві­тів, красиво і затишно), а «Кра­­щим фермером» вже ба­гато ро­ків поспіль стає Лідія Шев­чик, у номінації «Найдовша ко­са» пе­реможцем стала Лю­бов Валігу­рова. Найкращим па­січником села визнано Миколу Гінайла. А що село знаходиться на кор­доні з Білоруссю, то з’я­ви­лася і номінація «Прикор­дон­ний інс­пек­тор». Ним став Петро Ващук.

А потім всі разом – і артисти, і глядачі співали гімн України, лунало «Слава Україні» і «Ге­роям Слава!». Але й після цього глядачі не розходилися, адже організатори подбали про свят­кову лотерею. Методист район­ного будинку культури Анна Ва­й­­дюк не лише розповсюдила квитки, придбала подарунки і при­зи, а й святково і зі смаком про­вела розіграш. Вийшов кон­церт у концерті. Головний приз – картину – виграла шачанка На­­таля Жипа, щасливий білет якій подарувала сестра Наталя Постернак. А потім була свят­кова дискотека для молоді, яку провела Волинська обласна фі­лармонія. Її директор Сергій Єфі­менко забезпечив також озву­чення концертної програми. Сце­­­ною та лавками святкове дій­ство забезпечили районний бу­динок культури (Валентина Хан­­­зерук). Сприяли у проведені храмового празника та Дня се­ла районна державна адмі­ніст­­рація (голова Ігор Корольчук) та ра­йонна рада (голова Сергій Віннічук), се­лищна рада (в.о голови Микола Боярчук), відділ культури райдержад­мі­ніст­рації (в.о. начальника Оксана Юхи­мук), всі жи­телі, зокрема ліс­ничий Мель­ни­ківського ліс­ниц­тва ШНПП Вік­тор Найда, під­приємці Віктор Навроцький, Оле­к­сандр Семе­рей, Степан Натальчук, Наталя Нау­мич, Світ­лана Оксен­тюк, Се­р­­гій і Аліна Мазурки, Ірина Печук, Олеся Марчук, крамниця «Се­зон», жителі Мельників Олек­­сандр, Святослав, Наталя Пос­­тер­наки, Алла Гірич, Петро Крат, директор школи Микола Ма­ри­года, особливий внесок зробив Володимир Корнелюк, за що го­ловний організатор висловлює усім щиру вдячність.

Сергій Назарович.

Фото автора.