Головна Військо Що таке служба в армії – пізнали шацькі та піщанські юнаки

Що таке служба в армії – пізнали шацькі та піщанські юнаки

3110

17-18 травня на базі Піщан­ської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулися спі­льні навчально-польові збори юна­ків 11 класів, в яких також взяли участь шацькі одинадця­тикласники. Збори прово­ди­ли­сь відповідно до Закону України «Про загальний військовий обо­в’я­зок і військову службу» та пр­грами «Захист Вітчизни» з метою закріплення знань, умінь і навичок, вироблених учнями  на заняттях допризовної підго­товки, зміцнення здоров’я і на­буття прикладних вмінь і на­ви­чок, необхідних для визна­че­н­ня і готовності до служби в Зб­ройних Силах України. Тож десятеро випускників обох шкіл мали змогу на собі перевірити – яка то вона є, армійська слу­ж­ба. 

Цьогорічний похід дещо від­різнявся від попередніх, адже між випускниками шкіл прово­ди­лися козацькі забави. Всі ко­н­курси та ігри викликали ве­ли­кий інтерес та змогли розкрити таланти учасників. Хлопці зма­га­лися у вправності стройової підготовки, стрільбі з пнев­ма­тичної гвинтівки по повітряних ку­льках, фізичній підготовці (підтягування та вихід силою на перекладині, перетягуванні ка­нату та інших видах). Не обій­ш­лося і без таких цікавих кон­ку­рсів, як вміння ліпити вареники, тан­цювального конкурсу.

Після змагань була про­ве­дена підготовка до військової служби, яка відбулася на базі відді­лення прикордонної служ­би с. Піща. Майбутні захисники Віт­чизни мали змогу попра­кти­ку­­ватися у повному розби­ранні ав­­томата Калашникова та піс­толета Макарова. Друга час­тина польових зборів прохо­дила на базі відпочинку Львів­ського медичного універ­си­те­ту, де для учнів було органі­зо­вано добове чергування. Прак­ти­кувалися юнаки і в тактич­ній підготовці, а у нічний час під­німалися за сигналом «три­вога», знайомилися з роботою приладу нічного бачення – теп­ловізора. На польових збо­рах випускники відчули себе час­тиною згуртованого колек­ти­ву, чому посприяли коман­дири загонів. Польові збори дійс­но вплинули на свідомість і здо­ров’я учнів. Попри те, що було доволі важко, всі зали­ши­­­лися задоволені.

Тож за допомогу в орга­ні­зації навчально-польових збо­рів керівники предмету захис­ту Вітчизни школи с. Піща Ана­толій Ткачук та смт Шацьк Ва­ле­рій Михальчук щиро вдячні на­чальнику відділу освіти Ша­цької РДА Анатолію Павлею, ко­менданту бази «Медик» ЛМУ Федору Левчуку, та нача­льнику відділення прикордонного за­гону с. Піща Олексію Редчуку.

Дмитро Балковий: «На по­чатку я ставився скептич­но до цього заходу, але пос­тупово змінив свою думку. Я відчув часточку армійського духу. У кін­ці дня мій організм вис­на­жився, але на душі було легко й весело. Завдяки цим зборам я покращив свій фізич­ний стан і отримав багато позитивних емоцій».

Максим Літвінчук: «Ма­буть, найбільш складним для нас бу­ло кілька годин так­тичної під­готовки. Суть її по­лягала в тому, що ми бігали у проти­га­зах, кидали гранати, окопу­ва­лись для оборонного бою. Це було справді виснаж­ливо. Ска­зати, що це мені не сподо­ба­лося, я не можу. Зав­дяки цим збо­рам я на кілька годин відчув себе солдатом».

Богдана Оксентюк: «Мені як дівчині найбільше хотілося роз­повісти про приготування їжі. Поки наші хлопці були зай­няті тактичною підготовкою, ми куховарили. Швидко зімп­ро­візували відповідне меню: зва­рили юшку, спекли картоплю, зро­били салат та багато ін­шої смакоти. Коли хлопці прий­ш­ли голодні та змучені, ми їх на­годували. Побачивши їхню ре­акцію, ми відчули себе сп­равжніми господинями».

Іванна Хомич: «Я не буду вда­ватися в подробиці цього дня, а розповім про те, що за­па­м’яталось найбільше: нічну тривогу о третій годині ночі. Директор школи Ми­ха­ль­чук Валерій Михайлович, а за су­місництвом командир нашого загону, оголосив підйом, пояс­нивши це надзвичайним ста­ном. Всі сонні та перелякані зби­рали свої речі і бігли до тра­н­с­порту. Але пізніше вияви­лося, що це навчальна триво­га. Про­тягом 40 хвилин, сто­ячи по­се­ред лісу, ми бігали, марши­рували, співали пісні. Також нам дали поглянути в теп­ло­візор. У ці хвилини мене пере­повнювали емоції».

Марта Федонюк: «Як у сп­равжній військовій час­ти­ні, піс­ля відбою в наших за­го­нах було чергування – по двоє учнів з обох шкіл. Нашим завданням було слідкувати за порядком. Зміна учнів прово­дилася пого­динно. Тому всі відчули себе справжніми охо­рон­цями по­ряд­ку, і це мені дуже сподоба­лося».

Орися Ключук: «Протя­гом усього часу, який ми про­вели на польових зборах, відчу­ва­лась дружня підтримка ви­пуск­ників не лише нашої шко­ли, а й ви­пускників с. Піща. Та­кож над­з­вичайно важливим є те, що козацька старшина об’єк­тивно оцінювала роботу команд. Ми були вражені кре­ативністю керівників заходу і сподіває­мося, що кожного року будуть прово­дитися такі збори».

Віта ШЕПЕЛЯ.