Головна Військо Держава сьогодні вкрай потребує твого захисту!

Держава сьогодні вкрай потребує твого захисту!

2811

Вони різні за віком, професією і соціальним статусом. Натомість, їх єднає одне: усі вони – солдати-добровольці, які за покликом вла­с­ного сумління, в складний для України час прийшли до військ­ко­мату і вступили до лав укра­їн­ського війська. У кожному з’єд­нанні сил АТО виконують бойові завдання сотні таких чоловіків.

Добровольці мотивовані та пат­ріотично налаштовані грома­дяни. Такі громадяни України від­разу після призову на військову службу офіційно набувають ста­ту­су військовослужбовця.

Сьогодні військовим коміса­рі­атам надано право здійснювати призов добровольців  на війсь­кову службу незалежно від місць дислокації та підпорядкованості військових частин. Таким чином, людина, яка добровільно звер­ну­лася до військового комісаріату з проханням бути призваним на військову службу, має пріори­тет­не право на вибір військової час­тини, де він має в подальшому проходити службу з відповідного пе­реліку військових частин. Цей перелік не обмежується лише під­розділами Збройних Сил України, а й доповнений частинами Націо­нальної гвардії України, Державної прикордонної служби та Держав­ної спеціальної служби тран­спор­ту України. Слід зазначити, якщо доброволець має письмове кло­по­тання командира тієї військової частини, де він хоче про­ходити служ­бу, то цей гро­ма­дя­нин напра­в­ляється безпосеред­ньо до кон­крет­ного місця служби.

Звичайно, що після призову до­б­ровольцю як і всім військово­служ­бовцям, виділяється гро­шо­ве за­без­печення; він користу­єть­ся усіма пі­ль­гами, що передбачені чинним законодавством для вій­ськово­службовців Збройних Сил  України та інших законних вій­ськових фор­мувань нашої дер­жави.

Коротко зупинимось на цих питаннях

Грошове забезпечення війсь­ково­службовців залежить від від­повідного військового звання та посади, на яку військово­служ­бов­ця призначено у військовій час­ти­ні. При нарахуванні розміру гро­шового забезпечення також вра­хо­вуються вислуга років. Для прик­ладу, місячне грошове забезпе­чен­ня щойно призваного до лав війська становитиме не мен­ше 2 340 грн. Командир відді­лення – 2 837 грн.; а командир взводу (лейтенант) – 3 800 грн.

Винагорода за безпосеред­ню участь в АТО нарахову­є­ться в розмірі 100 відсотків мі­сячного грошового забезпечен­ня. Розмір винагороди визна­ча­ється, виходячи з розміру по­садового окладу, окладу за військовим званням та щомі­сяч­них додаткових видів гро­шового забезпечення постій­ного характеру, але він не має становити менше ніж 3 000 грн. за повний місяць перебу­вання в АТО. Якщо менше одно­го місяця – сума винагороди визначається пропорційно до днів участі військово­служ­бовця, ви­ходячи з розміру його місяч­ного грошового забез­печення, але не менше 3 000 грн. На сьогодні грошове за­безпе­чен­ня військово­служ­бов­ця, який бере участь в АТО, має стано­вити не менше 5 700 грн., ко­мандира відділення – 6 780 грн., командира взводу (лей­те­­нант) – 9 360 грн., коман­дира батальйону – 13 917 грн.

Крім того, у разі прийняття добровольця на військову слу­ж­бу за контрактом, для нього пе­редбачена одноразова гро­шо­ва допомога у наступному обсязі:

ð особам рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат;

ð особам сержантського і старшинського складу – дев’ять мінімальних заробіт­них плат;

ð особам офіцерського скла­ду – десять мінімальних заро­бітних плат.

Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата на сьогодні становить 1 218 грн.

Також військовослужбов­цям, які були призвані на війсь­кову службу за призовом у зв’я­з­ку з мобілізацією та звільняю­ться із служби після прийняття рішення про демобілізацію, ви­п­лачується одноразова гро­шо­ва допомога в розмірі 4 від­сотки місячного грошового за­без­печення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків мі­сячного грошового забезпечення.

Відповідно до постанови Каб­міну від 31 січня 2015 року №24 «Про особливості вип­ла­ти винагород військово­служ­бовцям, особам рядово­го і на­ча­льницького складу в особ­ливий період та під час прове­дення антитерорис­тич­них опе­­ра­цій», яка набула чин­ності на початку лютого по­точ­ного ро­ку, учасникам АТО встанов­лені винагорода за безпо­се­редню участь в АТО та до­даткові винагороди. До­дат­ко­ві винагороди виплачу­ються за успішне виконання бойо­вого завдання на з’єднан­ня, окрему військову частину або установу в розмірі від 61 до 365 тис. грн.

За безпосередню участь у бойових діях військовослуж­бовцям сплачується 1 000 грн. за добу безпосередньої участі у вогневому зіткненні з противником. За знищення або захоплення бойової тех­ніки противника винагорода виплачується на підрозділ, екі­паж або військовослуж­бов­цю в розмірі від 12 до 243 тис. грн. залежно від виду знище­ної техніки тощо.

Як згадувалося раніше, добровольці мають право ви­користовувати весь ком­пле­кс гарантій соціального і пра­вового захисту, встанов­ле­них законодавством  як для вій­сь­ковослужбовців:

1. Час перебування грома­дян України на військовій служ­бі зараховується до їх страхового стажу, стажу ро­бо­ти, стажу роботи за спеці­а­льністю, а також до стажу державної служби.

2. Держава гарантує війсь­ковослужбовцям достатнє ма­теріальне (продовольче, ре­чо­ве), грошове забезпечен­ня (компенсацією за оренду житло­вого приміщення), охоро­ну здо­ров’я та безоплатне ліку­вання.

3. За всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову служ­бу, гаран­то­­вано зберігаються місце ро­боти, посада, середній за­ро­біток на підприємстві, в уста­нові, організації, неза­лежно від підпорядкування та форм влас­ності. Одночасно вони отри­мують грошове забезпечення як військовослужбовці;

4. Збережено право на під­приємницьку діяльність для при­ватних підприємців, при їх при­зові на військову служ­бу під час мобілізації. При цьо­му держав­на реєстрація під­приєм­ницької діяльності фі­зич­них осіб-під­приємців не при­пиняється;

5. Не припиняється вип­лата пенсій пенсіонерам у разі при­зову їх на військову службу під час мобілізації, на особ­ли­вий період на час такої служби;

6. Не допущено зменшення розміру пенсій офіцерам запа­су, які призвані під час мобілі­зації. При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, вій­ськових звань та додаткової вислуги років. Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, вип­лата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі.

7. Звільнення від нараху­вання штрафних санк­цій вій­сько­вослужбовців, з боку під­приємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несво­єчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо) на особливий період. Крім того, відсотки за корис­тування кредитом не нарахо­вуються.

За рік військовими коміса­ріатами в Україні проведено вже 5 черг часткової мобілізації військовозобов’язаних гро­ма­дян України. Накопичено досвід щодо здійснення процесу опові­щення та призову громадян. На наших очах українське військо постає з руїни, до якої призвело державне недбальство та не­до­луге «реформування» секто­ру національної безпеки. Спо­діва­ємось, що спільними зусил­лями ми зможемо створити армію нового типу та захистити нашу країну.

За відповідними роз’яснен­нями просимо звертатися до військового комісаріату за міс­цем проживання.

Ігор ПІДЛІСНИЙ, заступник Волинського обласного військового комісара, підполковник.