Головна Військо Шацький районний військовий комісаріат запрошує на службу у військовому резерві

Шацький районний військовий комісаріат запрошує на службу у військовому резерві

3100

Згідно з Указом Президента Ук­раїни №618/2012 від 29.10.2012 року «Про Положення про про­ход­ження  громадянами України служби у військовому резерві Зб­ройних Сил України»

На службу у військовому резерві приймаються громадяни (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мо­бі­лі­зації), які пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фі­зичної підготовки та визнані придатними до служби у військовому ре­зерві за станом здоров’я: громадяни, які не мають військових звань, з відповідною освітою, віком від 18 до 57 років – на службу у військовому резерві на посадах рядового складу; військово­зо­бо­в’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з від­повідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 57 років – на службу у військовому резерві на посадах рядового ск­ладу, сержантського і старшинського складів; офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування в запасі другого роз­ряду, – на службу у військовому резерві на посадах офіцерського складу.

В особливий період на службу у військовому оперативному ре­зерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються вій­сь­ковослужбовці, звільнені зі строкової військової служби, війсь­кової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і ста­ном здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відпо­ві­дають встановленим вимогам проходження служби у війсь­ко­вому резерві, – на посади відповідно до їх військових звань.

У разі прийняття громадянина на службу у військовому резерві з ним укладається контракт про проходження громадянином Ук­раїни служби у військовому резерві Збройних сил України.

Перший контракт укладається: із резервістами, прийнятими на по­сади рядового складу, – строком на 3 роки; із резервістами, прий­нятими на посади сержантського і старшинського складів, – строком на 5 років; із резервістами, прийнятими на посади офіцер­сь­кого складу, – строком на 5 років.

Система привілеїв та пільг для резервістів

Резервіст забезпечується безкоштовно: військовою формою одягу з передбаченими для військовослужбовців знаками роз­різ­нення, що свідчать про їх належність до резервістів; харчуванням у військових частинах під час виконання ними обов’язків служби у вій­ськовому резерві; медичною допомогою.

Резервісту компенсується: середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині; гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку.

Резервісту виплачуються (в залежності від військового зван­ня): добові за кожен день перебування у військовій частині (від 6 до 15 грн.); одноразове грошове заохочення за підсумками року (від 1 600 до 3 100 грн.); одна мінімальна заробітна плата на місяць тим, які на день призову на збори не працюють та офіційно зареєст­ро­вані у центрі зайнятості населення (з 1.01.2016 року – 1 376 грн., з 1.05.2016 року – 1 450 грн., з 1.12.2016 року – 1 550 грн.); грошова вип­лата за 30 діб підготовки: з 1.01.2016 року – від 2 064 до 2 752 грн., з 1.05.2016 року – від 2 175 до 2 900 грн., з 1.12.2016 року – від 2 325 до 3 100 грн.

Резервісту гарантується: збереження робочого місця на весь пе­ріод виконання обов’язків служби у військовому резерві, серед­ньо­­місячна заробітна плата.

Резервіст має можливість: просуватися по службі, отримувати чергові військові звання, підвищувати кваліфікацію, отримати нову вій­ськово-облікову спеціальність.