Головна Військо Забезпечення учасників АТО санаторно-курортними путівками

Забезпечення учасників АТО санаторно-курортними путівками

5098

Управління соціального за­хисту населення Шацької РДА інформує, що змінено систему закупівлі санаторно-курортних послуг для учасників АТО (уча­сників бойових дій, інвалідів війни), які потребують соціаль­ного захисту. Для цього роз­роблено порядок використання коштів, передбачених у дер­жавному бюджеті на ці цілі.

Згідно із Постановою Кабі­нету Міністрів України «Про затвердження Порядку ви­ко­ристання коштів, передбаче­них у державному бюджеті для за­безпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортни­ми путівками, та внесення змін до порядків, затверджених пос­та­новами Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 року №187 і від 31.03.2015 року №200» путівки для осіб, пост­ра­­ждалих учасників АТО заку­повуватимуться на підставі три­сторонньої угоди (особа – упра­вління – санаторій). Учас­ник АТО зможе самостійно обра­ти са­наторій для оздоровлення, піс­ля цього звернутися до упра­вління соціального захисту, де перевірятиметься заклад на відповідність встановленим ви­могам. Після цього укладається тристороння угода, на підставі якої передбачено безготівкове перерахування коштів сана­тор­но-курортним закладам за надані послуги.

При цьому гранична вар­ті­сть путівки для відшкоду­ван­ня вартості послуг санаторно-ку­рор­тного лікування визнача­ти­меться щороку Мінсоцпо­літи­ки за погодженням з Мінфіном. Перелік базових послуг, які мають надаватися особам відповідно до медичних рекомендацій та вхо­дять до вартості путівки, зат­ве­р­джуватимуться Мінсоц­політики.

Для одержання путівки уча­сникам АТО необхідно стати на облік в орган соціального за­хисту населення за зареєстро­ваним місцем проживання, а такі, що переселилися з тим­часово окупованої території чи районів проведення АТО (з чис­ла учасників АТО), – за фактич­ним місцем проживання відпо­відно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої тери­торії України або району про­ведення АТО, подавши такі до­ку­менти на забезпечення сана­торно-курортною путів­кою: зая­ву, медичну довідку лі­кува­ль­ної установи за формою №070/о, копію посвідчення уча­сника бойових дій або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань АТО в районах її про­ведення. Під час подання копій документів, передбачених абза­цом першим цього пункту, осо­би надають їх оригінали для огляду.

За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-ку­рортному закладу вартості на­даних послуг за рахунок вла­сних коштів чи інших джерел, не заборонених законо­дав­ст­вом. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

Забезпечення путівками осіб здійснюється в межах виділе­них коштів пропорційно кіль­кос­ті осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно-ку­ро­р­тним лікуванням. Безоплатни­ми путівками до санаторно-ку­рортних закладів, згідно з ме­дичними рекомендаціями, в по­рядку черговості в міру над­ход­ження путівок забез­пе­чу­ють органи соціального захисту населення: учасників бойових дій АТО – щороку, терміном на 18-21 день; інвалідів війни АТО – позачергово щороку, на 18-21 день; інвалідів АТО із зах­ворюваннями нервової систе­ми (з наслідками травм і захво­рюваннями хребта та спинно­го мозку): І та ІІ групи – до са­наторіїв спинального профілю з лікуванням терміном на 35 днів; ІІІ групи – до санаторіїв нев­рологічного профілю з лі­куванням строком на 18-21 день.

За додатковою інформацією просимо звертатися до управ­лін­ня соціального захисту насе­лення Шацької райдержадмі­ністрації (смт Шацьк, вул. При­родна, 24; тел. 2-06-63).