Головна Цікаво Залучення міжнародних проектів у Шацький район – можливість економічно рости

Залучення міжнародних проектів у Шацький район – можливість економічно рости

2630

Друга одиниця техніки у рам­ках проекту «Підвищення рівня безпеки користування транспортної мережі на при­кор­донних територіях Польщі, Білорусі, України» прибула ми­нулого тижня на територію Ша­цької селищної ради. Екска­ва­тор-навантажувач на базі «New Holland» вартістю 693 тис. грн. по завершенні оформлення всіх фінансових документів почне використовуватись для потреб громади. А наразі чекаємо нас­туп­ного поступлення техніки.

Поряд із залученням євро­пей­ських коштів є можливість освоєння фінансів і з іншої час­тини світу. Посольство Японії в Україні вже вкотре проводить конкурс під назвою «Кусаноне».

За програмою «Кусаноне», безвідплатна фінансова допо­мо­га надається неурядовим організаціям, лікарням, почат­ковим школам, науково-дос­лід­ним інститутам та іншим не­прибутковим організаціям з метою реалізації проектів роз­вит­ку цих організацій. Будь-яка некомерційна організація може стати учасником про­г­рами «Кусаноне». Єдина ви­мога – не­прибутковість орга­ні­зації, що виконує основні про­екти роз­вит­ку, в тому числі лікарня чи інший заклад охоро­ни здоров’я, – розповідає Сергій Пархонюк, депутат районної ради. – Проаналізувавши різні про­гра­ми технічної до­помоги, я дійшов висновку, що саме ця про­грама може бути корисною для нашого ра­йону. Тому після кі­лькох кон­су­ль­та­цій з колега­ми з інших ра­йонів, в тому числі Мане­ви­ць­кого, а також Луцької міської по­лік­лініки, куди вже у межах цієї програми було про­ведено заку­півлю облад­нан­ня на суму бли­зько 1,5 млн. грн., вдалося нала­годити контакт із сек­ре­та­ріа­том посольства Японії. З’ясу­валось, що саме на За­хідну Укра­їну планується спря­­мувати значну суму. Після кіль­кох те­лефонних розмов сек­ре­тар по­сольства Японії прий­няв зап­рошення і вже на по­чатку чер­вня відвідає Ша­цький район. У його планах – огляд ме­дичних об’єктів для виз­начення пот­реб нашого регіону. Попе­редньо хочу сказа­ти, що планується закупівля надсучасного УЗД з можли­віс­тю 3-Д сканування для потреб Шацької районної лікарні. Цей візит значно збі­ль­шить шанси на отримання діагностичного устат­кування.

Ліана МИСЮРИНА.