Головна Цікаво Недбальство батьків, а також некомпетентність організаторів може зіпсувати відпочинок дітям

Недбальство батьків, а також некомпетентність організаторів може зіпсувати відпочинок дітям

2364

Як пояснити малюкові, чо­му прикордонник не дозволяє йому відвідати парки розваг чи родичів, які жи­вуть за кор­доном, адже спів­робітникам Державної прикор­донної служ­би України дово­диться щороку відмовляти у пропуску тися­чам маленьких мандрівників. Вони не можуть дозволити гро­мадянам Украї­ни, яким ще не виповнилося 16 років, виїхати до іншої країни без обох ба­ть­ків, або заві­ре­ного дозволу того з батьків, який не суп­ро­воджує дитину тощо. Пере­важно через це страждають законослухняні, але легко­ва­ж­ні громадяни, які недостат­ньо переймаються тим, як і які документи пот­ріб­но офо­р­мля­ти для своїх чад. Проте є й та­кі випадки, коли дітей нама­га­ються вивезти з країни неза­кон­но – підробивши доку­менти, без відома чи доз­волу обох чи одного з батьків. Щоб цього не допустити, при­кор­донники зму­шені завертати усіх, хто не має відповідних до­кументів.

Практика показує, що кіль­кість випадків заборони виїзду за кордон різко зрос­тає, коли люди ма­сово їдуть на відпо­чи­нок під час трав­невих та Ве­ликодніх свят, а також під час літнього та зи­мового ту­ристичних сезонів. І незважа­ючи на те, що Дер­жавна при­кордонна служба неодно­ра­зово за допомогою органів ви­конавчої та місцевої влади, туроператорів, опера­торів різ­них видів перевезень, ЗМІ намагається проводити інфор­маційні кампанії, але все одно тисячі лю­дей спо­діва­ються на «ану прой­де», чим псують собі та дітям канікули. Особ­ливо при­к­ро, коли че­рез нед­бальство орга­ні­за­то­рів дово­ди­ться за­вер­тати цілі гру­пи, які прямують на оздо­ро­в­лення чи кон­курси за кордон.

Для прикладу, в минулому році всього в пунктах пропуску че­рез державний кор­дон не випустили з України майже 5,2 тисячі ма­леньких українців. І хоча ця цифра значно менша, ніж у 2007-2008 роках, коли виїзд заборонили 11 тисячам дітей, цьогоріч на кордоні вже зупи­нили понад 700 малюків.

Основними причинами від­мов у пропуску й надалі зали­шаються: відсутність доручень батьків та недійсні документи для закордонних поїздок. Крім того, серед причин є й від­сут­ність документів на право пере­тинання кордону, відсутність фото в документах батьків, за­кінчення терміну дії паспорта, технічна несправність документа.

Аби не потрапити в халепу, прикордонники радять консу­ль­ту­ватися щодо оформлення до­кументів для перетинання кор­дону в туристичних фірмах, які надають їм відповідні послуги. Цю інформацію також можна отримати на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України (dpsu.gov.ua) та за телефоном довіри: (044)52-76-363.

Окремо нагадуємо, що від­повідно до чинного законо­дав­ства України неповнолітні гро­ма­дяни України можуть виїжд­жати з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5-річного віку дітей вклеюються фотокартки.

Крім того, відповідно до пра­вил перетинання держав­ного кордону громадянами України, виїзд за межі України непов­но­літніх громадян України здій­сню­­ється: за нотаріально пос­від­ченою згодою батьків із заз­наченням держави пряму­ван­ня та відповідного часового про­міжку перебування у цій державі; без нотаріально пос­відченої згоди одного з батьків: якщо другий з батьків є іно­зем­цем або особою без громадян­ства, що підтверджується запи­сом про батька у свідоцтві про народження дитини, та від­сут­ній у пункті пропуску; якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, що не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі Укра­ї­ни чи відмітка про взяття на консульський облік у дипло­ма­тичному представництві Украї­ни за кордоном; у разі пре­д’явлення документів або їх нотаріально посвідчених копій: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України грома­дянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу дру­гого з батьків; довідки про народження дитини, виданої від­ділом реєстрації актів циві­льного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до час­тини першої статті 135 Сімей­ного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у суп­ро­воді одинокої матері).

Варто також звернути увагу на особливості виїзду дітей – громадян України до Російської Федерації: діти – громадяни України до 16 років – можуть перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження; до Республіки Бі­лорусь: діти – громадяни Укра­їни – можуть перетинати дер­жа­вний кордон за наявності про­їзного документа дитини, або за паспортом громадянина Украї­ни для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані.

Державна

прикордонна служба України.