Головна Економіка Бюро правової допомоги – можливість реалізувати своє

Бюро правової допомоги – можливість реалізувати своє

3839

Створення бюро правової допомоги у містах та район­них центрах з 1 липня 2016 року має на меті посилення пра­вової спроможності тери­то­ріа­льних громад і створення для людей реальних можли­вос­тей реалізувати свої пра­ва безпосередньо там, де вони живуть.

Як самостійні відділи Воло­димир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вто­ринної правової допомоги створюються Нововолинське бюро правової допомоги, Горо­хівське, Іваничівське, Лока­чин­ське, Любомльське, Ша­цьке бюро правової допомоги.

Бюро правової допомоги на­даватимуть всі види бе­зоп­латної правової допомоги тим, хто має на неї право за зако­ном. Крім цього, такі бюро бу­дуть обладнані декількома ком­­п’ютерами, які будуть під’єд­нані до мережі Інтернет, з відповідним програмним за­без­печенням, через які будь-яка людина зможе отримати дос­туп до електронних сер­ві­сів Міністерства юстиції.

В Україні уже запрацювала система онлайн-сервісів для реєстрації бізнесу, відкрито реєстри речових прав на не­ру­хоме майно. Із квітня мину­лого року усі громадяни мають можливість отримати необ­хідні дані у вигляді витягів, дов­і­док чи виписок в елект­рон­ній формі. Всі ці сервіси можна отримати через Інтернет, зай­шовши на сайт Міністерства юс­тиції України. Усі вони бу­дуть доступними для клієнтів бюро правової допомоги. Згід­но з прийнятими законодавчими актами, усі сформовані елект­ронною системою документи мають такий самий офіційний статус, як і їх паперові аналоги з підписом і печаткою реєст­ра­тора. У пологових будинках відкриваються фронт-офіси, які реєструють новонарод­же­них і видають свідоцтва. Для реєстрації актів цивільного ста­ну можна подати заяву в он­лайн-режимі (реєстрація чи розірвання шлюбу, зміна пріз­вища тощо). Уся інформація роз­міщується в системі єди­ного реєстру і відпадає необхід­ність повідомляти інші державні структури.

Координаційний центр з на­дання правової допомоги ого­ло­шує конкурс з відбору канди­датів на посади начальників та/або заступників начальників бюро правової допомоги. Пе­рег­лянути наказ Координа­цій­ного центру №25 від 31.03.2016 «Про проведення конкурсу з від­бору кандидатів на посади керівників бюро правової до­по­моги» можна на сайті legalaid.gov.ua

За додатковою інформацією звертайтесь також до Воло­ди­мир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вто­­­ринної правової допомоги, що знаходиться за адресою вул. Устилузька, 19. Тел. (03342)3-80-11, 3-80-16, а також скайп: Володимир-Волинський МЦ з НБВПД.

Наталія СМОЛЯРЧУК, директор Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.