Головна Освіта Сьогодні – захищений учитель, вихователь, викладач, завтра – успішний учень, студент

Сьогодні – захищений учитель, вихователь, викладач, завтра – успішний учень, студент

3295

1 квітня відбулося засідання районної ради Профспілки пра­цівників освіти, на якому розг­ля­далося питання соціально-еко­номічного захисту праців­ни­ків освітньої галузі. В  засіданні взяв участь т.в.о. начальника від­ділу освіти Шацької РДА Ана­толій Пех.

Завдання соціально-еконо­міч­ного захисту освітян задек­ла­­ровані і Конституцією, і Зако­нами України, і Статутом Профс­пілки працівників освіти.

У минулому році відбулася звітно-виборна кампанія, де профспілкові лідери на своїх рів­нях звітували проте, що було зроб­лено. Більшість проблем    сто­­­сувалася соціально-еко­­но­мічного захисту освітніх спіл­­чан. За цей короткий час від­бу­лось багато змін, які б, на нашу думку, могли якісно пра­цю­вати на майбутнє освітя­нина. Однак, останні події, що відбу­ваю­ться в законотворчій діяль­ності де­путатів Верховної Ради і Уряду, не зовсім вселяють на­дію на краще.

На загальному профспіл­ко­вому рівні – це підготовка до зат­верд­ження Верховною Ра­дою Трудо­вого кодексу України, який має стати правонаступ­ни­ком Ко­дексу законів про працю України. До проекту Трудового кодексу від профспілкової сто­рони були направлені пропозиції та зау­ва­ження щодо умов оп­лати праці, робочого часу, часу відпочинку, охо­рони праці та со­ціального страхування. Норми законоп­роекту «Про внесення змін до За­кону України «Про про­фесійні спілки, їх права та га­рантії дія­ль­ності» (щодо діяль­ності сту­дент­ських профспі­лок)», за­реєст­рованого у Верховній Раді Ук­раїни, спрямовані на зву­ження обсягу існуючих прав осіб, які нав­чаються.

За минулий рік в плані соціа­льно-економічного захисту зроб­лено немало. В кінці травня і на по­чатку червня 2015 року ми брали участь у пікетуванні Ка­бі­нету Міністрів і Верховної Ради, підтримували Федерацію Профспілок України у таких пи­таннях: індексація грошових до­хо­дів населення; зниження або відміна оподаткування пенсій; зняття обмежень на виплату пов­­ної пенсії пенсіо­нерам, що працюють; здешевлення ціни на при­родний газ для населення; від­новлення за рахунок коштів со­ціального страхування част­ко­­вого фінансування літнього оз­до­ровлення дітей, санаторно-курортного лікування працівни­ків, передусім тих, хто труди­ться у шкідли­вих і важких умо­вах. Вк­лю­чення цих законоп­роек­тів до порядку денного сесії парла­менту стало результатом зу­силь профспілок усіх галузей.

Незважаючи на співпрацю з органами влади та робото­дав­цями, в освітянській галузі зали­шаються проблемними питання оплати праці. Рівень заробітної плати не відповідає законо­давчо визначеному. Розрив між рів­нем мінімальної заробітної плати і розміром 1-го розряду єди­­ної тарифної сітки змен­шив­ся з 366 до 265 грн. В держбюд­жеті на 2016 рік рівень міні­ма­льної зарплати залишився без змін (до травня місяця). Нічого не говориться про збільшення розміру 1-го тарифного розряду.

В той же час, приємно відз­начити, що працівники загаль­ноос­вітніх навчальних закладів своєчасно і в повній мірі отри­мують заробітну плату, педаго­гічні працівники мають можли­вість підвищити свою кваліфіка­цію. Але фінансування підроз­ділів освіти з місцевого бюджету потребує значного покращення. Хотілося б, щоб матеріальну до­по­могу на оздоровлення випла­чували і обс­лу­говуючому пер­со­налу навча­ль­них закладів.

На парламентських слухан­нях 9 грудня 2015 року обго­во­рю­валось питання реформу­вання  освіти в рамках напра­цю­­вання нашим Міністерством нової редакції базового Закону України «Про освіту». Профс­пілка і надалі відстоюватиме свої позиції, засвідчені та підт­верджені особистими підпи­сами понад 650 тисяч ос­вітян України (від Волинської області – 17,5 тисяч, від Шаць­кого району – понад 400).

Профспілка наполягає на тому, щоб саме нормами нового за­кону «Про освіту» були вста­новлені гарантії щодо розмірів посадових окладів педагогічних працівників на рівні середньої зарплати в промисловості та збе­­реження загальноосвітніх нав­­чальних закладів у селах. Профспілкова сторона напра­вила листи до Кабінету Мініст­рів, Міністерства освіти, Комі­тету з питань освіти Верховної Ради України та народних депу­татів з вимогами щодо передба­чення в законі гарантій про вста­новлення та забезпечення: надбавок за вислугу років педа­гогічним і науково-педагогічним працівникам залежно від стажу педагогічної роботи: до 3 років – 10%, від 3 до 10 років – 20%, від 10 років до 20 років – 30%, понад 20 років – 40%; підвищених по­садових окладів та ставок заро­бітної плати педагогічним і нау­ково-педагогічним працівникам за педагогічні, почесні, спор­тивні, вчені звання та наукові сту­пені; надбавок педагогічним працівникам – молодим спеціа­ліс­там у розмірі 10% ставки за­ро­бітної плати, посадового ок­ла­ду; доплат педагогічним пра­ців­никам за виконання обов’яз­ків класного керівника, завіду­вання кабінетами, майстер­нями, лабораторіями, спортив­ними залами, музеями, мето­дич­­ними об’єднаннями тощо; за перевірку письмових робіт та ін­ших видів педагогічної роботи у відсотках від ставки заро­біт­ної плати; безплатним корис­ту­ванням житлом з опален­ням і ос­вітленням у межах встанов­лених норм педагогічних праців­ників, які працюють у сільській міс­цевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які ра­ніше працювали педагогічними пра­цівниками в цих населених пунктах і проживають у них; на­дання статусу педагогічного пра­­цівника тренерам-викла­да­чам та іншим фахівцям, робота яких пов’язана з навчально-ви­ховним процесом, дитячо-юна­ць­ких спортивних шкіл усіх ти­пів і найменувань; підвищення ста­тусу музичних керівників, інст­рукторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів до рівня інших педагогічних пра­цівників з відповідною освітою тощо.

Профспілка працівників ос­віти також не один раз зверта­лась до Міністерства освіти щодо неприпустимості запро­вад­­ження через норми закону «Про освіту» контрактної форми тру­дового договору для всіх ка­т­е­горій педагогічних праців­ни­ків та необхідності відобра­ження в законопроекті норм, які мають ґрунтуватися на гаран­тіях дер­жави, визначених стат­тею 53 Конс­титуції України, вра­хо­ву­вати рекомендації ЮНЕСКО «Про становище вчителів», сп­ря­мо­вувати роботу на підви­щення ста­тусу педагогічних, нау­­ково-пе­дагогічних праців­ни­ків та спе­ціалістів освіти. За­без­печувати належні соціаль­но-економічні умови всім учас­никам навчаль­но-виховного про­цесу та не по­гір­шувати зміст і обсяг прав ос­ві­тян, що забо­ронено статтею 22 Конституції Ук­раїни.

Позиція Профспілки працівни­ків освіти щодо норм законоп­роекту «Про освіту» в частині тру­­­дових та соціально-еконо­міч­них прав та інтересів праців­ників, пенсіонерів з числа педа­гогічних працівників широко зву­чала у виступі голови Профс­пілки Георгія Труханова під час розширеного засідання комітету Верховної Ради України з пи­тань освіти і науки з обгово­рення законопроекту «Про ос­віту», що відбулося напри­кінці 2015 року. За наслідками цього засідання рекомендовано по­вер­нути за­ко­нопроект на дооп­ра­цювання.

10 грудня 2015 року Вер­ховна Рада України ухвалила Закон України «Про державну службу». Закон вступить в дію з 1-го травня цього  року. Нова редакція Закону передбачає ви­ведення за межі держслужби політичних посад, політичну неу­передженість держслуж­бов­ців шляхом підвищення оп­лати праці через збільшення по­са­дового окладу в структурі зарп­­лати. 9 грудня 2015 року Ка­бінет Міністрів України прий­няв постанову №1013, якою пе­­редбачено збільшення на 25% посадових окладів держав­них службовців.

Важливою ділянкою роботи залишається організація оздо­ровлення і відпочинку членів Профспілки і їх дітей. Нез­ва­жаючи на фінансові труднощі, ми в 2015 році в дитячому оздо­ровчому закладі «Супутник» оз­доровили дітей освітян. Оздо­ровлення проводилось за проф­с­­пілкові кошти та доплату батьків.

Фонд соціального страху­вання з тимчасової втрати пра­цез­датності у 2015 році не здійснював в частині фінан­су­вання санаторно-курортного лі­ку­вання працівників, органі­зації оздоровлення та відпо­чинку дітей застрахованих осіб. Ініційована Урядом реформа щодо об’єднання фондів соціа­ль­ного страхування не завер­шена – протягом року новост­во­рений Фонд соціального стра­хування так і не приступив до роботи. Ми надіслали Петицію щодо відновлення санаторно-ку­рортного лікування до Прези­дента, вона набрала 25 тисяч голосів. Але відповідь Прези­дента невтішна, оскільки в 2016 році за рахунок коштів соціаль­ного страхування лише здійс­нює­ться лікування у реабіліта­ційних відділеннях санаторно-курортних закладів після пере­не­сених захворювань і травм.

Проблемними залишаються і питання забезпечення пра­ців­ників освіти житлом, органі­зація безкоштовних і пільгових доїздів працівників сільської міс­цевості. З даних питань бу­демо співпрацювати з депута­тами районної ради, хоч освітян серед них лише один, Шацької селищної об’єднаної територіа­льної громади, де п’ятеро ос­вітян, депутатів сільських рад, в яких 11 представників нашої галузі. Знаймо і пам’ятаймо завжди: «Сьогодні – захищений учитель, вихователь, викла­дач. Завтра – успішний учень, сту­дент».

Катерина РЕДЬКО, голова районної організації Профспілки працівників освіти.