Головна Економіка Як успішно розвивати туристичний бізнес

Як успішно розвивати туристичний бізнес

4355

Практичний тренінг під та­кою назвою зібрав 22 березня в конференц-залі Шацького районного центру зайнятості до двох десятків слухачів. Пре­д­ставники державних і при­ватних структур, серед яких екс­курсоводи, власники готе­льних комплексів, садиб, ту­рис­тичних агентств, з’їхалися не лише з курортного Шаць­кого, а й з багатьох сусідніх ра­йонів. Кожен був зацікавлений у тому, щоб отримати мак­симум корисної інформації про сучасний ринок туристичних послуг, їх удосконалення та уріз­номанітнення, нові можливості заробітку. Органі­заторами заходу стали Волин­ська агенція із залучення інвес­тицій та Платформа співпраці прикордонних районів Волині (Шацька райдержадміністрація та Нововолинська міська ра­да). Учасників тренінгу приві­тали Сергій Пархонюк, зас­тупник голови Шацької РДА, та Мирослава Терета, директор Шацького районного центру зайнятості.

Тренінг проводила спеці­а­льно запрошена гостя з Києва Юлія Забалдіна, проректор Інсти­туту туризму ФПУ, кандидат еко­номічних наук, одна з най­сильніших бізнес-тренерів Укра­ї­ни. Насичену програму тренін­гу Юлія Борисівна розпочала зі статистики й інформації, якою всіх без винятку зацікавила: Україна, нарешті, ввійшла в ТОП-10 рейтингів світових ту­ристичних інтернет-порталів (її місце – між Мексикою і Домі­ніканою). Один з сайтів пора­див іноземним туристам відві­дати Україну як terra incognita (незвідану землю) в 2013 році, назвавши її країною з прек­расними краєвидами, цікавими місцями і доброзичливим насе­ленням. Але за умови, що ті змиряться з глухими офіці­ан­тами, німими адміністрато­ра­ми, совковим сервісом і пога­ними дорогами.

На Волині і, зокрема, в Ша­цькому районі туризм має шанс подальшого розвитку лише за умови впровадження моделей державно-приватного пар­тне­р­ства, наприклад, спільне прок­ладання туристичних мар­ш­рутів, включення підприємців до надання послуг велопрокату, харчування, проживання тощо. Поки що волинський турис­тичний ринок регулюється зу­силлями самих лише підпри­ємців. Коли до справи підклю­читься держава (наш регіон, зі слів Юлії Забалдіної, набли­жається до цієї стадії), буде зроблено великий крок у роз­витку галузі: облаштуються до­роги, придорожня інфра­струк­тура, буде зроблено марку­вання туристичних стежок то­що. Це, в свою чергу, прива­бить до нас інвесторів. Наш ра­йон має потужний природний ресурс, але, по суті, є білою плямою для іноземного та українського туриста.

– Фінляндія, де мені дове­лося побувати, дуже схожа з Ша­цьким краєм – скрізь ліси та озера. Там уже давно хазяйнує інвестор, тому туризм, зокрема зимовий, має високі рейтинги. Серед лісів там – чудові дороги та велосипедні доріжки, лижні траси, біля озер – великі спор­тивні комплекси та аквапарки, – розповіла Юлія Борисівна.

– Є чого вчитися і до чого прагнути, – відзначив, ділячись враженнями про тренінг, під­приємець із смт Шацьк Петро Зуб. – Єдине, чим був непри­ємно вражений, то це малою кількістю слухачів із Шацького району. Люди, що займаються сільським зеленим туризмом, при бажанні могли б почерпнути для себе море корисної інфор­мації, послухавши про ство­рення конку­рентос­про­мож­ного туристичного продукту, про до­сягнення високих результатів у наданні послуг та цілорічних рейтингів.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.