Головна Економіка У Шацьку члени товариства незрячих підбили підсумки роботи за 2017 рік

У Шацьку члени товариства незрячих підбили підсумки роботи за 2017 рік

3821

У переддень Різдвяних свят у Шацькій селищній раді на за­сідання зібралися члени гро­мадської організації товариства незрячих Шацького району, уча­сть у яких взяли голова Любом­льської ГМТПО УТОС Ігор Мороз, секретар організації Алла Гур­няк, а також член правління гро­мадської організації Костянтин Чесноков та голова Шацької ра­йонної ради інвалідів Ніна Верешко. Також у зборах взяв участь Валерій Андросюк, зас­тупник на­чальника управління соціаль­ного захисту населення Шацької РДА.

Алла Гурняк звітувала перед присутніми про роботу органі­зації за 2017 рік. Так, на обліку в товаристві станом на 2018 рік знаходиться 21 людина з інва­лідністю по зору І та ІІ груп, з них в смт Шацьк проживає троє інва­лідів зору, решта – в селах. В районі діє три осередки орга­нізації – Шацький, Пулемецький та Світязький, голови яких на­лежно виконують свої завдання: вони добре знають своїх підо­пічних, умови прожи­вання та їхні проблеми. Проблем зі збором член­ських внесків в організації немає, оскільки до їх сплати до­лу­чились благодійники (членські внески сплачені в сто­відсотко­вому розмірі, кошти на­дійшли на рахунок Любом­ль­ської ГМТПО УТОС). За рік на надання мате­ріа­льної грошової допомоги чле­нам УТОСу Шаць­ко­го району було виділено 2 тис. грн. Вда­лося знайти кошти і на прид­бання продуктів харчу­ван­ня для членів УТОСу до різних свят. Не забули в організації й про наймолодших її членів: ді­тям-інвалідам зору, які не до­сяг­ли 14 років, до новорічних свят видано новорічні пода­рун­ки. Влітку члени правління від­ві­дали на дому одинад­цятьох інвалідів зору – членів УТОСу, поспілкувалися з ними та нада­ли матеріальну допомогу (про­дукти харчування). Особливо акти­вними в минулому році бу­ли Костянтин Чесноков, Микола Дрозд та Галина Яновець.

У Валерія Андросюка при­сутні поцікавилися процедурою подання заяв на пільги та субсидії і їх призначення.

– Для того, аби отримати пільги чи субсидії, людині тре­ба звернутися до управління соцзахисту та подати лише два документи: заповнену на бланку заяву та декларацію про доходи. Якщо людина зверта­ється особисто – то повинна ма­ти паспорт та ідентифі­каційний код. Відповідно до за­конодавства, людина має обра­ти або пільгу, або субсидію. Та­кож заяви та декларації до упра­вління соцзахисту можна від­правляти листом, але обо­в’язково вказувати свої кон­та­ктні телефони, адже, як буває на практиці, заявник може не повністю вказати потрібну для призначення субсидії інфор­ма­цію. Субсидія призначається на домогосподарство, – розповів Валерій Андросюк.

Він також додав, що субсидія на тверде паливо та скрап­ле­ний газ дається раз на рік, на еле­к­троенергію – щомісячно. Аби діз­натися результат, чи призначено людині субсидію чи пільги, мож­на зателефонувати в упра­в­ління соцзахисту, де обов’язково нададуть відповідь. З 1 січня 2018 року заяви на призначення субсидій та допомог жителям сіл, які увійшли до об’єднаних терито­ріальних громад, прий­мати­муть­ся представниками ОТГ. Оскільки в Шацькому районі є лише одна ОТГ – Шацька – то заяви від жи­телів сіл, які увійшли до неї, прий­матимуть у центрах старостин­ських округів. Заяви на призна­чен­ня пільг, субсидій та соціа­льних допомог від жителів Шаць­ка та сіл, які не увійшли до ОТГ, при­ймаються в управлінні соцзахисту.

Наостанок присутні обрали трьох делегатів – представників Шацького району – на конфе­рен­цію членів УТОСу, яка відбу­де­ться в м. Любомль.  Також Алла Гурняк вручила присутнім чле­нам УТОСу новорічні подарунки, побажавши міцного здоров’я, ми­ру та усіляких гараздів.

Віта ШЕПЕЛЯ