Головна Життя Наріжні камені медичної реформи: чи вдасться знайти компроміс Любомлю та Шацьку?

Наріжні камені медичної реформи: чи вдасться знайти компроміс Любомлю та Шацьку?

4248

Сьогодні в Україні активно впроваджується реформа ме­ди­цини, зокрема пер­винної лан­ки. Торкнулася вона і Шацького району. Проте коли у інших районах хоч і стикаю­ться з пев­ними проблемами в цьому пи­танні, то у Шацькому все ніяк не можуть дійти згоди із керів­ництвом ТМО Любом­льського і Шацького районів в процесі перетворення медич­них уста­нов у некомерційні підприєм­ства, як того вимагає законо­давство.

На одній з останніх сесій ра­йонної ради Володимир Ди­бель, генеральний директор ТМО, запропонував Шацькій район­ній раді скасувати рішен­ня про реорганізацію Шацької районної лікарні у комунальне некомер­ційне підприємство,  скасувати ста­тус районної лі­ка­рні як юри­дичної особи або інакше – вийти зі скла­ду спів­засновників ТМО. Як він пояс­нив, в такому юри­дичному ста­тусі (наявність юри­дичної особи у складі юридичної особи) не зможе провести ре­ор­гані­зацію в комунальне не­комер­ційне підприємство, як того ви­магає реформа охорони здо­ров’я. З цим категорично не погоджу­ються у Шацькій ра­йон­ній раді, адже в такому разі, як відзна­чив у розмові Сергій Карпук, голова Шацької район­ної ради, Шацька районна лі­карня не зможе законно функці­онувати або узагалі може втра­тити ста­тус лікарні. Чому так ста­­лося та який вихід із цієї си­ту­ації бачить керівництво ра­йону?

– Районна рада для на­леж­ного надання медичних послуг та відповідно до проведення першого етапу реформи при­йняла рішення про вихід зі скла­ду Центру ПМСД Любомльсь­кого і Шацького районів та створення Центру первинної медико-санітарної допомоги у Шацькому районі як некомер­ційного комунального підпри­єм­ства (первинної ланки), – розповідає Сергій Карпук. – Але в процесі ми зіткнулися з проб­лемами: по-перше, відсутнос­ті сертифікованого лікаря, який би очолив цю структуру, хоча, до слова, реформа стар­ту­вала не вчора, і керівництво ТМО мало би заздалегідь под­бати про курсову перепід­го­товку спеціалістів для забез­печення виконання вимог Мі­ніс­терства охорони здоров’я. По-друге, низька матеріально-технічна база первинки, адже саме ці умови є не­об­хідними для отримання лі­цен­зії на ме­дичну практику. Тому було при­й­нято рішення створити Це­нтр первинної допомоги на базі Шацької ра­йонної лікарні як її структурний підрозділ (закон це дозволяє робити) та ре­фор­мували лі­карню у комуналь­не неко­мер­ційне підприєм­ст­во. Адже ли­ше головний лікар Шацької лі­карні має відповідний серти­фікат та й матеріальна база лікарні дозволяє забез­печити відпо­від­ність вимогам з оснащен­ня первинки.

І знову в процесі зіткнулися з деякими проблемами, про які раніше ніхто не інформував і які, м’яко кажучи, прихову­ва­лися. По перше, Шацька лікар­ня, яка раніше увійшла в склад ТМО як юридична особа і мала свою ліцензію, взагалі випала з переліку мережі закладів охо­рони здоров’я як така. Ліцен­зію, яка закінчилась ще у лис­топаді 2012 року, ніхто не поновив (вона була загальна на ТМО); по-друге, головним розпоряд­ником кош­тів за­мі­сть ТМО, як це було про­писано у рішенні районної ради, не знаю яким чи­ном було виз­на­чено Любом­льську РДА.

Відповідно Шацька районна рада прийняла рішення йти шля­хом реформ далі, клопо­та­ти про вклю­чення лікарні в ме­режу зак­ладів охорони здо­ро­в’я, поно­ви­ти ліцензію на ме­дичну прак­тику, відкрити ра­хун­ки окремо від ТМО та виз­начити розпорядником ко­ш­тів по медичній галузі Ша­ць­ку ра­йонну раду.

– Після створення в районі комунального некомерційного підприємства з 1 серпня ме­дичну субвенцію ми не пере­даватимемо Любомлю, а зали­шимо в районі і разом з депу­татами районної ради вирі­шу­­ва­тимемо питання про її вико­ристання. Зараз працю­ємо над вирішенням кадрових проб­лем, питань матері­аль­ного забезпечення лікарні. Хоче­ться, щоб люди зрозу­міли, що реформування меди­цини та наших закладів – це не наша забаганка, а вимога часу та законодавства. Пра­цівники райлікарні також під­тримали наше рішення про реоргані­зацію. Натомість з таким рі­шен­ням не погод­жує­ться гене­ра­льний директор ТМО Воло­димир Дибель, – говорить голова райради.

Днями районна рада отри­мала лист від управління охо­ро­ни здоров’я Волинської ОДА, в якому районній раді, врахо­вуючи утворення комуналь­но­го некомерційного підприєм­ства «Шацька районна лікарня Шацької районної ради», реко­мендує вийти зі складу співза­с­новників ТМО Любомльсь­кого та Шацького районів. В свою чергу, як зазначає Сергій Кар­пук, в управлінні охорони здо­ров’я мали б знати, що у такому впадку районна лікарня за­ли­ши­ться без ліцензії, яка є в ТМО.

Аби якось вийти із цієї скла­дної ситуації, у понеділок, 13 серпня, в Любомлі відбулася зус­тріч, ініційована керівниц­твом ТМО, його співзаснов­ни­ками та в якій запросили взя­ти участь голів районних рад та райдерж­адмі­ністрацій обох ра­йонів, началь­ників управління фінансів, ке­рівництво ТМО. На цій зустрічі Володимир Дибель притриму­вався своєї лінії: ре­ко­мендував Шацькій районній лікарні вийти зі складу ТМО, оскільки його, як уже говори­лося, не можна далі в рамках реформи за ана­логією Шацька перетворити  у некомерційне ко­­мунальне підприємство че­рез наявність у його складі юри­дичної особи.

Сергій Карпук відстоював іншу позицію: «Оскільки Лю­бом­­льська вторинна ланка ме­ди­цини (лікарня) не приєднала до себе первинну ланку (так, як це ми змушені були зробити у Шацьку), то в них це питання не стоїть так гостро, як у нас. Відповідно до закону вторинній ланці – Лю­бомльській лікарні – потрібно реорганізуватись до 1 січня 2020 року. Проте нас уже під­жимає час, бо Шацька первинка знаходиться у складі лікарні. Ми мусили прийняти та­ке рішення через певні ви­моги до її функціо­ну­ван­ня (при­міщення, матеріаль­но-тех­нічне забезпечення та наяв­ність сертифікованого ке­рівника).

У зв’язку з цим у нас є дві про­позиції, як вийти з цієї ситу­ації: перша – вихід з ТМО уже після того, як Шацька лікарня отримає ліцензію та почне з нею працювати. А наші люди в Любомльській лікарні лікува­лися б на договірних умовах: скільки людей там проліковано – стільки коштів ми їм відш­кодовуємо. Зако­но­давство це сьогодні дозволяє. Любом­ль­ська районна рада та­кож прий­має таку пропозицію, бо вона для них прийнятна і вигідна, оскільки дає можливість залу­ча­ти до­даткові кошти на утри­ман­ня установи. Але на цю про­по­зицію, з незрозумілих причин, не погодився Воло­димир Ди­бель. Ми, так само як і Любом­льська районна рада, на­лаш­товані і далі співпрацювати. Просто статус ТМО через різно­манітні процеси, які по­в’язані зі змінами статуту, лік­відацією юридичної особи Лю­бом­льської лікарні та інше вже втратив своє первин­не зна­чення як таке.

Адже що таке ТМО? Це – ком­плекс медичних закладів, які по­в’язані між собою функціо­нально на основі використання спільних трудових та фінан­сових ресур­сів. Коли об’єднання створюва­лося, це насправді так і було, адже до нього вхо­дили 5 юри­дичних осіб. Проте впродовж останніх років лікві­дували Лю­бом­льську лікарню і ще декілька структур як окремі юридичні осо­би, тобто ліквіду­вались заклади охорони здо­ров’я, які функціону­вали як окре­мі одиниці в складі ТМО. Остан­ня пропозиція Воло­ди­мира Ди­беля – скасувати Ша­цьку ра­йонну лікарню як юри­дичну особу та повністю влити­ся в ТМО. Тоді що означатиме ТМО, якщо воно буде як одна юридична особа, а не комплекс установ, як це прописано в нор­ма­тивних документах? Якщо ми не пере­даємо Любомлю медичну суб­вен­цію, то постає питання, чи зможе утримати таку кіль­кі­сть персоналу Любомльський район. Але Шацька районна рада надалі готова до співпраці та надавати Любомлю кошти, але винятково за пролікованих хво­рих Шацького району.

Другий варіант, який був за­пропонований мною, аби Лю­бом­льська райрада вийшла зі складу співзасновників ТМО, та утворила своє комунальне неко­мерційне підприємство, адже це Любомль ліквідував свою лі­карню як юридичну особу. То чо­му ми маємо виходити зі складу ТМО та заново проходити всі ко­ла пекла, як це було з первин­кою, адже в процесі виходу нашої первинки зі складу ЦПМСД ліцен­зія залишилась у Любом­льської первинки? Ми вчинили в да­ному випадку як порядні парт­нери. Наведу ще один аргу­мент, чому саме Любомльська район­на рада має вийти зі складу ТМО. Якщо це зробить Шацьк – то це вже не буде ТМО як певна струк­тура, а просто Любом­льська це­н­тральна ра­йон­на лікарня, адже в його складі не­має інших струк­тур, як це є, наприклад, у Ковель­ському ТМО. Ми ж можемо зали­шитись у скла­­ді ТМО, адже має­мо у своїй структурі первинку, яка є стру­ктурним підрозділом Ша­цької районної лікарні.

Як потім зауважив Сергій Карпук, якби Шацька районна рада свої рішення приймали б неправильно, то Міністрество охорони здоров’я не погодило б внесення змін до ліцензії ТМО Любом­льського і Шацького районів. Тобто рішення райради юридично є правильними. Єдине питання, яке постало в цьому процесі (і про це вже зазначалося): якщо в Любомлі хочуть реорганізуватися в некомерційне комунальне підприємство, то керівництво ТМО не зможе цього зробити, бо в його складі є дві юридичні особи (Шацька районна лікарня та ТМО). Окрім того, у зв’язку з нена­лежною кадровою роботою, яку проводило (чи не проводило) ке­рівництво ТМО про­тягом останніх років, на сьогоднішній день в Шацьку немає мож­ливості створити окремий комунальний заклад первинної лан­ки медицини, бо серед працівників закладу охорони здоров’я відсутні сертифіковані лікарі, які, відповідно до законодавства, змогли б отримати ліцензію на провадження медичної практики (навчання майбутній керівник такої структури розпочне лише у жовтні). «Тобто кадрова політика керівництвом ТМО була завалена», – зазначає голова районної ради.

Відповідно Шацька районна рада вже вкотре звернулась до обласного управління охорони здоров’я з проханням надати методичну допомогу для завершення процесу реорганізації.

Стосовно того, де будуть лікуватися шачани у вузькопрофільних спеціалістів, то вони й так сьогодні їздять до Любомля, Ковеля та Луцька. До слова, у Ковелі – набагато потужніша матеріально-тех­нічна база, на фінансування якої залу­чили в минулі роки понад сто мільйонів (!) гривень позабюджетних коштів, є кваліфіковані спеціалісти. «Якщо Шацьку дорікають не­достатньою кількістю ква­ліфікованих спеціалістів, то в чиїй ком­петенції було це пи­тання? Чи не дирекції ТМО? Так, згоден, що однією з проблем залучення кадрів є питання житла. Але районна рада виділила кош­ти на проект реконструкції гуртожитку та на початок робіт. 4 мільйони в районному бюджеті ми не знайдемо на завершення реконструкції, але Володимир Дибель – депутат обласної ради, і міг би більше приділяти уваги цьому питанню в своїй депу­татській діяльності, як це зробив у Любомлі. Та й за останні роки з районного бюджету виділялись немалі кошти на охорону здоров’я. А те, що дійсно не було економії медичної суб­венції, то це факт», – розповів голова районної ради.

В Ковельському госпітальному окрузі ж бачать Шацьку лікарню як окрему одиницю та пропонують свій шлях розвитку, зосередитись на певному профілі – реабілітації, зважаючи на курортний профіль нашої зони.

То чи вдасться знайти компроміс у медичних питаннях, аби безболісно пройти процес реогранізації як у Шацьку, так і Любомлі, побачимо згодом. Головне – щоб особисті питання не взяли гору над інтересами людей.

Віта ШЕПЕЛЯ