Головна Життя Прийомна сім’я – тепло батьківської любові і ­ро­динного затишку

Прийомна сім’я – тепло батьківської любові і ­ро­динного затишку

6218

Кому з нас не доводилося бачити на вулицях, у рин­ко­во­му натовпі обличчя безприту­льних дітей, сиріт? Їх не сп­лу­таєш з іншими, у них погляд особ­ливий – дітей, яких ніхто не пригорне, дітей, у яких вк­ра­ли дитинство найближчі їм лю­ди. Або жорстокі життєві обс­тавини.

Буваючи не раз у дитячих зак­ладах, переконуємося, що ці діти такі ж, як і всі: вродливі, розумні, кмітливі, дотепні, та­ла­новиті. Одне їх відрізняє – очі. Вони сумні, без блиску, в них не віддзеркалюються ма­те­ринська ласка і батьківське тепло. Та й мрії різні: ті, хто ви­ховується в сім’ях, мріють про більш досконалу мо­білку, ком­п’ютер, мопед, а вони – про маму і тата, братика чи сес­т­ри­чку, про рідний дім і сі­мейну вечерю, а ще про те, щоб ніколи не чути образливого пріз­ви­ська «дитбудинківець». Мріють, що колись завітають до дит­будинку молода вродлива жін­ка й сильний поважний чо­ловік і скажуть: «Збирайся, Іва­н­ку, поїдемо додому. Ми – твої батьки».

Люди, які подарували чужій дитині родинний затишок і ба­тьківську любов, достойні най­вищих почестей і нагород. На сьо­годні в Шацькому районі уже створено дві прийомні сі­м’ї, в яких знайшли своє дитяче щастя троє дітей. Це сім’я Су­лі­мів із с. Прип’ять та  сім’я  Гав­рось з смт Шацьк. Прийомні ба­ть­ки добре виконують свої обо­в’язки з виховання дітей, за­без­печують їх усім необхідним для нормального фізичного та пси­хологічного розвитку, дбаю­ть про здоров’я, разом зі свої­ми дітьми переживають їх про­б­леми та радіють їхнім успіхам. А найбільша подяка прийомним батькам – обійми щасливої ди­тини та наймиліші слова вдяч­них дітей на їхню адресу – «ма­ма» і «тато».

Функціонування прийомних сімей регулюється Сімейним ко­дексом України, законом Ук­раї­ни «Про охорону ди­тинс­т­ва», Законом України «Про за­бе­з­печення організаційно-пра­во­вих умов соціального за­хис­ту дітей-сиріт та дітей, поз­бавлених батьківського піклу­вання», Положенням про при­йом­ну сім’ю, затвердженим По­с­­тановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року за №565.

Прийомна сім’я – це сім’я або ок­рема особа, яка не пере­бу­ває у шлюбі, що добровільно  взяла на виховання та спільне проживання від од­ного до чо­ти­­рьох дітей-сиріт та дітей, поз­бавлених батьківсь­кого пік­лування.

Прийомними батьками мо­жуть стати як подружжя, так і особа працездатного віку, яка не перебуває в шлю­бі. Серед­ньо­місячний сукупний дохід на кожного члена вашої сім’ї об­чис­лений за останні шість ка­лендарних місяців, не може бу­­ти меншим рівня забезпе­чен­ня прожиткового мінімуму (га­ран­тований мінімум), вс­та­но­вленого законодавством. Осо­­би, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обо­в’я­­зковому порядку маю­ть про­­й­ти навчання, органі­зо­ва­не обласним центром соціа­льних служб для сім’ї, дітей та мо­лоді із залученням спе­ціа­лістів з питань психології, педа­гогіки, медицини тощо за спе­ціальною програмою. Слід вра­хо­вувати, що у випадку, коли хо­ча б один з батьків не прой­шов курс під­готовки потенцій­них канди­да­тів у прийомні ба­тьки, то сім’я не отримає доз­во­лу на ство­рення прийомної сім’ї.

Одному з прийомних батьків виплачується грошове за­без­пе­чення за надання послуг у прийомній сім’ї в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину, але не більше 1,5 про­житкових мінімумів для пра­це­з­датної особи. Законо­дав­с­т­вом пе­редбачено відраху­ван­ня ст­ра­­хових внесків на зага­ль­ноо­бо­в’язкове державне пе­н­сійне страхування за непра­цюючих при­йомних батьків на суму їх гро­шового забезпе­чення.

Пільг щодо покращення жит­ло­вих умов законодавством не передбачено. У разі ство­рен­­ня прийомної сім’ї прийомні ба­тьки беруть дітей на вихо­ван­ня на власну житлову площу, за наявності відповідних сані­тарно-гігієнічних та побутових умов. Однією з умов влаш­ту­вання дитини є можливість ви­ді­лення їй індивідуального місця для проживання та розвитку.

Особливістю прийомної сім’ї, як альтернативної форми сі­мейного влаштування дітей, які залишилися без бать­ків­сь­кого піклування, є те, що ди­ти­на, яка виховується у при­йом­ній сім’ї, не позбавляється ста­тусу ди­тини-сироти або дити­ни, поз­ба­в­леної батьківського пік­лу­вання, за нею зали­шаю­ться всі пільги, передбачені за­ко­но­да­вством для таких кате­горій ді­тей; між прийомними ба­тьками та прийомними діть­ми сімей­них правовідносин не виникає; прийомні батьки у ви­рішенні проблем прийомної ди­тини спів­працюють із службою у спра­вах дітей, соціальним пра­­ців­ником, який здійснює со­ціа­льний супровід прийомної сім’ї, що передбачає надання комп­лексу правових, психо­ло­гіч­них, соціально-педагогічних, со­ці­ально-економічних, соціа­ль­но-медичних та інфор­мацій­них послуг, спрямованих на ст­во­­рення належних умов фун­к­ці­онування прийомної сім’ї. При­йомні діти мають право під­т­ри­мувати контакти з біоло­гіч­ни­ми батьками й іншими роди­чами в тому разі, якщо таке спі­л­кування не суперечить інте­ресам дити­ни і не заборонено рішенням суду.

Шановні громадяни! Якщо вам не байдужа доля мале­нь­ких знедолених дітей, якщо у ва­ших серцях живе любов до ближнього, а ваші домівки змо­жуть зігріти маленькі серця і за­палити в них вогник золотого ди­­тинства, наслідуйте цей ве­личний приклад – ство­рюй­те прийомні сім’ї!

З питань отримання кон­су­ль­тації щодо створення при­йом­ної сім’ї можна звернутись до служби у справах дітей Шацької райдержадміністрації (тел. 2-90-02) та Шацького ра­йонного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (тел. 2-90-92).

Служба у справах дітей Шацької РДА.