Головна Освіта Особливі діти – наші діти…

Особливі діти – наші діти…

3083

За останні роки в Україні від­булися істотні зміни у став­ленні до дітей з вадами психо­фізичного розвитку. Держава стала уважнішою до проблем цих дітей, піклується про пов­ноцінне задоволення їхніх потреб.

Таких дітей ще називають «діти з особливими освітніми потребами», значна частина серед них – діти-інваліди. У За­коні України «Про освіту» вони визначені як діти, які потре­бу­ють корекції фізичного чи розу­мового розвитку. В науковій лі­тературі стосовно цих дітей час­то зустрічається термін «Ано­мальні діти». Таку назву вони отримали через те, що наявні у них вади в руховій (пору­шен­ня опорно-рухового апарату), сенсорній (порушення зору, слу­ху), психічній (емоційно-вольові та інтелектуальні пору­шення) сферах можуть істотно позначитись на їхньому фізич­ному розвиткові, створюють спе­цифічні труднощі відобра­ження навколишнього середо­вища, взаємодії з предметним світом, встановлення комуні­ка­тивних стосунків з дорос­лими та однолітками. Це може призвести до відставання, упо­вільнення, затримки або й від­хилення у їхньому психічному роз­витку порівняно із зага­ль­но­визнаними серед­ньові­ко­вими нормами. Щоб ефективно впливати на загальний роз­виток цих дітей, стимулюючи, виправляючи й пом’якшуючи негативні наслідки порушених функцій, їм необхідно ство­рювати особливі умови для навчання і виховання, за яких враховують їхні як «слабкі», так і «сильні» сторони.

В основі державної політики вирішення особливих освітніх проблем названих категорій дітей є наміри якомога раніше дійти до кожної дитини, яка має порушення у розвитку, і мак­симально допомогти їй самій та її родині, забезпечуючи гідне людині життя, соціальний ком­форт та освітньо-трудову реа­лізацію.

Щоб виконувати таке зав­дан­ня, ми почали збір статис­тичних даних і утворення єди­ного реєстру про кількість та­ких дітей в Шацькому районі і разом з тим передбачати й ре­гулювати напрями і форми орга­нізації допомоги та нав­чан­ня. Слід зазначити, що вияв­лення та облік таких дітей да­леко неповний. Кількість обсте­жених в психолого-медико-педагогічній консультації дітей (при відділі освіти Шацької райдержадміністрації створено районну психолого-медико-педагогічну консультацію (далі – ПМПК) – це лише певна їх частина. Головна причина та­кого стану та, що не можна дій­ти до всіх дітей із недоліками психофізичного розвитку, аби з’ясувати їхні труднощі. Проте це не однаково стосується ді­тей різних категорій. Так, діти з сенсорними вадами і пору­шен­ням опорно-рухового апарату виявлені, взяті на облік і забез­печені корекційним навчанням. Гірше становище у виявленні та обліку дітей з інтелек­туаль­ними вадами та девіантною по­ведінкою.   

Висновок ПМПК – це той основний документ, на підставі якого дитина направляється в спеціальний загальноосвітній навчальний (дошкільний чи шкільний) заклад системи осві­ти чи заклад спе­ці­ального (ди­тя­чі будинки-інте­р­нати від­­по­від­ного про­філю, реа­бі­літаційні центри).

Районна ПМПК перед­ба­чає за­без­пе­чи­ти то­таль­ні­сть, все­ося­ж­ність вияв­лен­ня дітей з порушеннями роз­витку і яко­мога раннє вклю­чен­ня їх у систему лікувально-відновлю­вальних і корекційно-розвива­льних заходів.

Обстеження дітей здійсню­ється в присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

У разі, якщо остаточний діа­гноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направ­лення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за ди­на­мікою її розвитку наступним переглядом попереднього діа­гнозу.

Однак без згоди батьків ніх­то не має права помістити ди­тину у будь-який спеціальний навчальний заклад. Висновок ПМПК, навіть обласної, є реко­мендаційним. Остаточне рі­шен­­ня про форму навчання при­й­мають батьки або особи, які їх замінюють, після того, як вони усвідомлять для себе її необхідність.

Підставою для направлення на діагностичне обстеження в ПМПК є стійка неуспішність ди­тини у засвоєнні змісту нав­ча­льної програми шкільного чи до­шкільного закладу, специ­фіч­ні труднощі в оволодінні нав­чальним матеріалом, очевид­не відставання чи відхилення від норми у розумовому роз­ви­т­ку, порушення поведінки.

Виходити з ініціативою про проходження такого обсте­жен­ня можуть, насамперед, бать­ки дитини, коли помітять у її роз­витку якісь незрозумілі осо­бливості, не типові для дітей цього віку, конкретні вади, труднощі спілкування, неаде­кватні реакції та інше. Консу­льтація у спеціалістів у такому разі ніколи не буде зайвою. Тим більше, що результатом такої консультації обов’язковим є не вердикт про спеціальне нав­чання, а корисні поради: до кого ще звернутися, як спілку­ва­ти­ся з дитиною, розвивати її. Іні­ціювати відвідування ПМПК можуть вихователі ДНЗ, лого­педи, вчителі шкіл, практичні психологи, рекомендуючи ба­ть­кам звернутися до консу­ль­тантів ПМПК. Особливо це сто­сується учнів початкових кла­сів, які навчаються на почат­ковому рівні навчальних до­сяг­нень за нині діючою 12-баль­ною системою оцінювання знань.

19 квітня 2013 року при від­ділі освіти буде прово­дитись обстеження дітей з порушен­ням психофізичного розвитку Волинською обласною ПМПК.

Олена МОНІЧ, методист РМК, завідувач Шацької районної психолого-медико-педагогічної консультації.