Головна Інтерв'ю Через газету – до свідомості громадян

Через газету – до свідомості громадян

5419

«На початок року КП «Бу­динко­управління» зобов’язане поінформувати жителів сели­ща про певні зміни та нововве­дення в роботі нашого під­при­ємства», – зателефонувавши до редакції, повідомив Іван Фе­дорович Коваль, керівник зга­­даного закладу. Домовив­шись про час зустрічі, мій спів­розмовник детально розповів про роботу установи.

Для жителів Шацька вже увійшло у звичку, що перед Вели­коднем чи іншими святами кому­нальне підприємство здій­с­нює безкоштовне вивезення сміття від населення. Та настав час змін. Якщо ми торуємо шлях до Європи, то варто орієнтува­тися на євро­пейські стандарти. А, як усім ві­домо, у Європі без­коштовного нічого немає. Хочеш мати чисте довкілля – плати! Це для нас, звичайно, ще в пер­спективі, але перші кроки в цьо­му плані КП «Будинко­упра­влін­ня» робить вже сьогодні. Відпо­відно до рішення Шацької се­лищ­ної ради від 5 листопада 2014 року №38/9 «Про відміну без­коштовного складу­ван­ня 1 м3 ТПВ» з початком но­вого 2015 року розпочнеться но­вий вид послуги – пакетний метод виво­зу твердих побутових від­ходів (ТПВ).

– На сьогодні ми вже домо­­вилися з кількома підприєм­ця­ми селища, які мають свої торговельні точки, щодо про­да­жу пакетів, – розповідає Іван Федорович. – Це магазини «Квін­та», «Наш край», «Сільмаг» та інші. Також сміттєві паке­ти можна придбати безпо­се­редньо у нас, де вони прода­ва­ти­муться без націнок. Ми роз­робили графік вивозу, згідно з яким забезпечимо меш­кан­цям Шацька безкоштовний вивіз ТПВ у наших спеціалізо­ваних мішках (графік диви­тись на 5 сторінці). Дос­тат­­ньо ли­ше їх придбати, на­повнити та вис­тавити у виз­начений гра­фіком день за во­рота. Якщо ця процедура зап­рацює по селищу, то далі ми роз­робля­тимемо таку ж у с. Мельники, ур. Ляпове, с. Гаївка.

І тут же виникає питання, чому шачани повинні купувати мішки, щоб забезпечити вивіз ТПВ, а мешканці інших насе­лених пунктів, наприклад, та­ких, як с. Світязь, можуть без цього обійтись? Я вважаю, це питання часу. Зважаючи на те, що у вересні місяці проектну доцільність користування полігоном ТПВ вичерпано, ми звернулись до екологічної інс­пек­ції, яка надала дозвіл на складування ще 2,5 тис. м3 пресованого сміття. Оскільки побутові відходи мають влас­тивість перегнивати, а час­тина сміття спресовується внаслідок підгортання, ми отримали можливість продов­жити термін функціону­вання полігону до травня 2015 року. Як бачимо, життя підводить нас до конкретних дій. Тому Сві­тязькій сільській раді, яка є най­більшим туристичним ку­точ­ком, доведеться розроби­ти власний полігон для скла­ду­вання ТПВ або вносити свою частку за користування єди­ним полігоном на тери­торії Шаць­кої селищної ради. Адже, як показує аналіз попе­редніх років, 30-40 відсотків сміття складується із Сві­тязь­кої сі­льської ради.

На різних нарадах неоднора­зово лунала фраза про роз­робку документації на другу чергу полігону ТПВ. Та, як з’ясу­валося сьогодні, це дуже зат­ратна про­цедура. Тому в пріоритеті ро­боти – роз­робка документації на реорга­нізацію полігону. Це за­ощадить кошти і дасть мож­ли­вість роз­ширити полігон.

Здається, ввівши пакетний метод вивозу сміття, відпадає одне проблемне питання сели­ща. Та на думку відразу ж спа­дає інше: «А чи не збіль­шиться від цього стихійних сміт­тєз­ва­лищ, яких у нас і так достат­ньо завдяки «свідомим» гро­ма­дя­нам?». Це можливо.

– Ми подали проект, згідно з яким розроблено Положення про створення комісії по бла­гоустрою, – відповідає на моє запитання начальник комуна­льного господарства. – Склад ко­місії обговорювався на ви­кон­комі селищної ради. Я вва­жаю, що туди мають увійти причетні до збереження по­ряд­ку та екології району люди – представники ШНПП, міліції, екології, нашої установи, ре­дак­ції, депутатського корпусу селищної ради тощо. Комісія має бути наділена повно­ва­женнями штрафувати осіб, які створюють стихійні сміт­тє­зва­лища, складують та ру­бають дрова на проїжджій частині, пар­кують транспорт на газонах, тротуарах тощо. Штраф складатиме від 20 до 80 неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян. Таким чином є ймовірність навести порядок.

Ця ж комісія зможе посприя­ти і у вирішенні питання біз­несменів-конку­рен­тів, які не­законно вивозять від насе­лення тверді побутові відходи та нечистоти. Питання в тому, куди ж вони їх дівають? Ми за здорову конкуренцію, але з тими, хто має на це відпо­відні дозволи, як КП «Будинко­управління». А заробляти у власну кишеню, без зайвих затрат і плати податків, так не пройде. В цьому році розіш­лемо офіційні листи у всі від­повідні служби. А то виходить, як у казці: комусь вершки, а нам корінці. Правила і закон повинні бути для всіх однакові. Ми маємо працювати на правах малого бізнесу. Адже для зміни ціни на послуги, які ми надаємо, нам потрібно затратити півроку, а бізнесменам дос­та­т­­ньо однієї хвилини.

Завівши мову про зміни роз­­цінок, Іван Федорович виму­шений був перейти до інформу­вання жителів Шацької селищ­ної ради щодо зміни тарифів на водопостачання та користу­вання каналізацією.

– Реалії сьогодення підвели нас до того, що ми вже не мо­жемо працювати з розцінка­ми 2008 року, які діяли у нас. Шість років без зміни тарифів – ро­бота тільки на збитки. Час вийти на рівень хоча б ста­біль­ності. Про прибутки гово­ри­ти ще зарано.

Звичайно, для користувачів по­с­лу­гами нашого підприєм­ства це є неприємним факто­ром. Але ж всі призвичаюються до росту цін на продукти хар­чу­вання, одягу, електроенергії, проїзду тощо. Тому підвищення тарифів – це вимушений захід (тарифи дивитись нижче).

Хоча проблем багато, та за останні рік-півтора у комуна­льному підприємстві все ж та­ки є й чималі позитивні зру­шен­ня. Багато в цьому напрямку до­помагає селищна рада. За її кош­ти придбано для потреб гос­подарства мотопомпу (при сти­хійних підтопленнях відка­чу­ється вода); потужну мото­ко­су; сніговідкидач роторний (від­кидання снігу з тротуарів); пере­носну підстанцію (для зварю­вальних робіт); передню лопату (для відгортання снігу трак­то­ром на дорогах). В планах – прид­бання портативного зва­рю­ва­ль­ного апарата. Своїми силами працівники комуналь­ного господарства відремонту­вали задню лопату для відгор­тання снігу трактором. Тепер є можливість відгортати сніг дво­ма тракторами, що здешевить витрати Шацькій селищній раді.

Ще в Івана Федоровича є за­дум, який він запозичив у сусід­ньому районі, – придбати для на­дання ритуальних послуг спецмашину типу УАЗ, «Га­зе­ль» тощо. Зробити на ній гарний дашок, і вийде дуже зручний, а головне, економний транспорт.

Тож бажаю комунальному підприємству та його праців­ни­кам у Новому році працювати з новими прибутками та надбан­нями. А ми в подальшому бу­де­мо зустрічатися з Іваном Фе­до­ровичем та інформувати на­се­­лення про інші, не менш важ­ливі питання та плани, яких є багато, для покращення нашого життя в селищі.

Ліана МИСЮРИНА.

Р.S. Користуючись нагодою, Іван Коваль висловлює щиру вдячність за розуміння та під­тримку керівництву та депу­тат­­ському корпусу селищної ради і вітає їх та всіх жителів району з Новим 2015 роком та Різдвом Христовим. Бажає щас­тя, здо­ров’я, мирного неба, успіхів у всіх починаннях і заду­мах їм та їхнім родинам!