Головна Інтерв'ю Депутати Шацької районної ради зблизька

Депутати Шацької районної ради зблизька

5149

l Розкажіть, будь ласка, про себе.

– Народився 15 травня 1961 року в с. Пульмо Шацького ра­йону. У 1978 році, після закін­чен­ня місцевої школи, вступив до Володимир-Волинського тех­нікуму гідромеліорації і механі­зації сільського господарства. Навчання перервала служба в армії (1979-1981 роки), після якої, у 1983-му, отримав диплом фахівця. Відразу влаштувався працювати помічником брига­ди­ра тракторної бригади кол­госпу ім. Калініна, де за 4 роки піднявся професійними схода­ми до посади головного інже­нера. Впродовж 11 років був головою Пульмівської сільської ради. З 1998 року призначений на посаду начальника фінан­сового управління Шацької РДА, де й по даний час працюю. Здо­був дві вищі освіти, отримавши дипломи інженера-механіка у Львівському сільськогос­подар­сь­кому інституті та фінансиста – у Тернопільській академії на­родного господарства. Одруже­ний, маю двох дітей і двох внуків.

l Яких життєвих прин­ципів Ви дотримуєтеся?

– Життя за законом спра­ведливості.

l Чому обрали саме Пар­тію регіонів?

– Мені близька її ідеологія, державна політика та конкретні справи в ім’я людей.

l Що для Вас сьогодні означає Партія регіонів?

– Передусім, конструктивну і цілеспрямовану діяльність.

l Ви депутат з досвідом чи стали ним вперше?

– Маю чималий депу­тат­сь­кий досвід, бо громада дові­рила мені відстоювати її інте­реси вже втретє.

l На Вашу думку, в чому полягає призначення де­путата?

– В допомозі виборцям у всіх без винятку питаннях.

l Розкажіть про свою депутатську діяльність.

– Свої професійні якості фі­нансиста активно проявляю в роботі бюджетної комісії район­ної ради. Жодне сесійне засі­дання не обходиться без моїх виступів, конкретних пропо­зи­цій, компетентних пояснень і доповнень.

l Що Вам вдалось вирі­шити у період Вашого пере­бування на даній посаді?

– Найбільшим здобутком вва­жаю погашення 10-місячної заборгованості по заробітній пла­ті в 2000 році. В нинішній час намагаюсь рівномірно і спра­вед­ливо розподіляти фінансу­ван­ня між сільськими бюджетами.

l Якими були депутат­ські запити і як часто вони надходили?

– Люди звертаються з різ­но­манітними проблемними пи­тан­нями, серед яких пере­ва­жають соціальні. Звернення над­­ходять досить часто, бо люди переко­налися, що більшість із них бу­дуть вирішені.

l Які з запитів були ви­рішені?

– Ті, що стосувалися мага­зину в с. Вільшанка, будівництва дороги до с. Пульмо, мостів у цьому ж населеному пункті, та інші.

l Як часто на прийом до Вас йдуть люди? З якими питаннями?

– Можна сказати, що йдуть майже щодня. Одним конче не­об­­хідна матеріальна допомога, іншим – консультація чи роз’яс­нення з якогось питання. Ста­раюсь допомогти всім.

l Що планується зро­бити в майбутньому?

– В рамках політики Партії регіонів працюватиму на благо громади.

l Як виконується Прог­рама «Будуємо нову Во­линь» у Вашому районі?

– Район успішно розбу­до­вується. В райцентрі відкрито нову поліклініку, приміщення суду, районну лікарню, триває добудова зага­льно­освітньої школи. За жодної попередньої влади такого обсягу робіт не було зроблено.

l Як оцінюєте роботу опозиції в цілому і на міс­цях?

– Єдиною фразою: коли опозиція була при владі, ні в районі, ні в державі нічого не робилося.

l Як Ви популяризуєте ініціативи Президента, Уряду на місцях?

– Зустрічаюся з виборцями, веду роз’яснювальну роботу, відповідаю на запитання.

l Чи відчули Ви певні зміни від нової провладної команди в регіоні?

– Так, зміни дуже великі: те ж масштабне будівництво, економічна стабільність, від­су­т­ність заборгованості по зар­платі, розбудова інфра­струк­тури туризму і відпочинку.