Головна Інтерв'ю У ЦНАПі збільшиться кількість послуг

У ЦНАПі збільшиться кількість послуг

5218

Більше півтора року в на­шому районі діє Центр надання адміністративних послуг, дія­ль­ність якого спрямована на за­без­печення прозорості, оперативності та відкритості розг­ляду звернень, запровадження сучасних форм та надання ши­рокого спектру послуг насе­ленню, сприяє доступу грома­дян до необхідних базових ад­міністративних послуг якомога ближче до місця їхнього прожи­вання. У таких центрах грома­дяни й суб’єкти господа­рю­ван­ня мають можливість у зруч­ний спосіб в одному місці/офісі от­римати чимало необхідних їм ад­мінпослуг із різних сфе­р. Од­ним із найбільш суттєвих пози­тивних моментів у створенні Центру є застосування прин­ципу «єдиного вікна». Так, різно­манітні довідки, погодження та висновки збираються праців­ни­ками ЦНАП, а не покладаю­ться на замовника, і вже після цього людина може забрати необ­хідні їй документи. Сьо­годні ЦНАП жителям району про­понує нові послуги, про що роз­повідає завідувач сектору Інна Будник.

– Найперше, про що хочу повідомити жителів району – це те, що ми знаходимося за но­вою адресою – у приміщенні ста­рої лікарні (хірургічне відділення). Маємо й зручний для людей графік прийому – щодня з 9 до 17 години, а в суботу – до обіду. Також консультуємо гро­мадян в телефонному ре­жимі, бо іноді жителям відда­лених сіл краще зателефо­ну­вати і запитати, які документи необхідні для надання тієї чи ін­шої адміністративної послуги. Хоч іноді важко проконсу­льту­вати людей, не бачивши доку­мен­тів, котрі вони мають на ру­ках. Телефон наш не змінився: 2-00-73.

Мета створення Центру – зібрати усіх суб’єктів надання адміністративних послуг в од­ному приміщенні, тож перелік пос­луг, що надаються у Центрі, може збільшуватися із прий­нят­тям нових законодавчих ак­тів. Більшість популярних пос­луг надають територіальні під­розділи виконавчої влади: реєстраційної служби (реєст­рація фізичних та юридичних осіб – підприємців, реєстрація громадського об’єднання, реєс­т­рація нерухомості тощо); міграційної служби (реєстрація місця проживання, оформ­лення та виготовлення паспорта гро­ма­дянина України, видача пас­порта при зміні прізвища, вк­лею­вання фотокарток при до­сяг­ненні 25- та 45-річного віку; реєстрація, зняття з місця про­живання особи; реєстрація міс­ця перебування особи; оформ­лен­ня та видача довідки про реєст­рацію місця проживання або місця перебування особи); Дер­жавного земельного агентства (реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Держав­ного земельного кадастру; вне­сення відомостей про земе­льну ділянку до Державного зе­мельного кадастру; надання ві­до­мостей з Державного земе­ль­ного кадастру, видача відо­мос­тей з документації із зем­леуст­рою тощо). Корис­тую­чи­сь нагодою, наголошу, що для вк­лею­вання фотокарток при до­сяг­ненні 25- та 45-річного віку лю­дині потрібно звернутися в місячний термін після досяг­нення відповідного віку, інакше будуть накладені штрафи від­по­відно до законодавства.

З 1 жовтня Законом визна­чено надання й інших послуг, але поки що розповідати про це не буду, оскільки тепер йде вре­гулювання спірних питань на законодавчому рівні. Також з 1 жовтня відповідно до Закону України «Про вне­сення змін до деяких зако­нодавчих актів України щодо спрощення умов ве­дення бізнесу» безпосе­редньо через ЦНАП бу­дуть надаватися послуги, які сьогодні ідуть через дер­жавних реєстраторів юс­тиції та Держзема­ген­тс­тва (реєстрація земе­ль­них ділянок, нерухо­мо­го майна, реєстрація фізич­них та юридичних осіб та послуги, пов’язані з на­дан­ням відповідних витя­гів та копій документів).

– Які найбільш попу­лярні послуги серед насе­лення та які проблеми ви­ни­кають при наданні ад­мін­послуг?

– Найбільш популярні послуги – реєстраційно-пас­портні, послуги щодо реєстрації нерухомого майна та видача посвідчень для багатодітних сімей. Навесні та влітку – ви­дача дозволів на спеціальне ви­ко­ристання лісових ресур­сів. Щодо нововведень, то, нап­­риклад, при реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання чоловіків спочатку необхідно від­мітитися у місцевих військ­­ко­­матах, а вже потім – здійс­ни­ти реєстрацію або знятися з ре­єстрації. Люди не завжди це розуміють, тому й обурюються, ми ж зобов’язані у своїй роботі до­т­римуватися законодавчих норм (абзац 2 частини 2 статті 38 ЗУ «Про військовий обо­в’я­зок та військову службу»).

Є так звані одноденні пос­луги, тобто послуги, які надаю­ться протягом одного робочого дня. Однак ми фізично не в змозі надати їх у встановлений тер­мін. Надання одноденних послуг здійснюється таким чи­ном: до­кументи приймаються ад­мініс­тратором ЦНАПу до обі­ду, а після обіду документи оброб­ляються спільно з пра­ців­ником міграційної служби ра­йону, що є незручно для жителів відда­лених сіл району, оскільки до­водиться чекати оброблених до­кументів або приїжджати по них ще раз. Для покращення якості надання послуг з реєст­рації (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) осо­­би та оперативності їх на­дання існує потреба врегулю­вання цього питання на законо­дав­чо­му рівні.

Інколи люди звертаються і конкретно не можуть обґрун­ту­вати, що їм потрібно: який са­ме витяг і з якого реєстру. В та­­ких випадках, перш ніж звер­нутися до ЦНАПу, бажано, аби вони уточнювали та заното­ву­вали назву документу.

Віта ШЕПЕЛЯ.