Головна Інтерв'ю Тимчасові відключення електроенергії – вимушені заходи

Тимчасові відключення електроенергії – вимушені заходи

5260

З 1 грудня в Україні розпо­чалися аварійні відключення електроенергії у зв’язку з від­сутністю необхідної її кількості в мережах держави. Про це за­говорили ще наприкінці літа. Люди по-різному поставилися до цієї ситуації. Одні – знер­вовано і прискіпливо, інші – з ро­зумінням того, що треба еко­номити, інакше енер­гетична сис­тема країни розсип­леться.

Звичайно, всі ці явища не могли не зачепити і Шацького ра­йону. Багатьох жителів озер­ного краю цікавить орієнтовний гра­фік відключень, що дозво­лить їм правильно спланувати свій ро­бочий день. Про це та інші пи­тання, що пов’язані з еко­номією електроенергії, гово­рить Воло­ди­мир Остапюк, директор Лю­бом­льської філії ПАТ «Во­ли­ньоб­­ленерго», який цього тижня по­бував у нашій ре­дакції.

– Спочатку хочу наголосити, що тимчасові відключення елек­т­роенергії – вимушені заходи. Нехай споживачі з розумінням сприймуть таке непопу­ляр­не рішення.

Згідно з затвердженим гра­фі­ком, електропостачання тим­ча­сово припинятиметься у Ша­цькому районі по непарних чис­лах орієнтовно з 11.00 до 13.00 та з 17.00 до 19.00 год. В графік аварійних відключень ввійшли населені пункти Ростанської та Пулеме­цької сільських рад, с. Піща, с. Ос­трів’я (ПЛ-35); Пуль­мів­ської сільської ради (ПЛ-10 Л-26-01); с. Омеляне, с. Під­ма­нове, ур. Гушово (ПЛ-10 Л-26-02); час­тина смт Шацьк, с. По­ло­жево, с. Самійличі, с. Хомичі, с. Гу­пали (ПЛ-10 Л-26-04); с. Сві­тязь (ПЛ-10 Л-26-05); час­тина смт Шацьк, с. Мельники (ПЛ-10 Л-26-08); Прип’ятської сі­льської ради, с. Плоске, с. Пехи (ПЛ-10 Л-26-09). Населені пункти Гра­бівської сільської ради задіяні в графіку парних чи­сел в ті самі години, бо підк­лючені до енер­го­системи Лю­бом­льського ра­йону (він відк­лючається по пар­них числах).

– До списку не потрапили деякі вулиці Шацька та с. Гаївка. З чим це пов’язано?

– Це пов’язано з тим, що лінії електропередач, які приля­гають до них, також забез­пе­чують електропостачання ліку­ва­льних закладів, об’єктів водо­постачання, очисних споруд та інших об’єктів життєзабез­пе­чення, які не можна знеструм­лювати. А в селі Гаївка знахо­ди­­ться санаторій «Лісова пісня». Додам лише, що в разі пок­­ра­щення ситуації в енер­гетичній сфері України графік може змінюватися: наприклад, ви­ми­катимемо тільки раз на день. До речі, такі випадки були вже у Шацькому районі.

Користуючись нагодою, хо­чу звернутися до читачів газети з таким проханням: багато зале­жатиме від того, як всі ми бу­демо економити енергію в ці неп­­рості зимові місяці. Для цього слід вимикати світло, ви­ходячи з дому чи кімнати, не за­лишати побутові прилади в режимі очікування, обмежити ви­користання елект­рочай­ни­ків, прасок, пральних машин тощо. Особливо це стосується го­дини пікових навантажень. Не слід використовувати само­робні електронагрівальні при­лади та суворо дотримуватися потужності, зазначеної в дого­ворі. Зниження споживання елек­т­роенергії дасть можли­вість уникнути аварійних або вія­лових графіків відключення електромережі в години пікових навантажень.

Віктор ГРИЦЮК.

Довідка. В Україні теплові електрос­танції вироб­ляють 55% всієї електроенергії, атомні – 40%, гідроелектрос­танції – 5%.