Головна Історія Книга про Шацьк – творімо нашу історію разом!

Книга про Шацьк – творімо нашу історію разом!

5356

– Перша книга про Шацьк та його околиці вийшла у 2010 році. Зрозуміло, що вона була не зов­сім вдалою. У порівнянні з пер­шою книгою, третя вийшла на 100 сторінок більша, адже з’яви­лося більше матеріалу. Вона допов­нена знахідками-артефактами з археологічних розкопок і при­ват­них колекцій, завдяки чому наше минуле вдалось висвітлити більш широко. Хочу наголосити, що в мене є ще кілька примір­ників, то­му хто зацікавився кни­гою, може її придбати (адреса та телефон мій – в редакції га­зети). Також хочу подякувати спонсорам та всім небайдужим людям, без яких ні про які ви­дан­ня трьох книг взагалі не могло бути мови, бо тоді інформація так і залишилася б у чорновому вигляді.

– У післямові до своєї книги Ви згадуєте про першу спробу організації діяльності істо­ричного клубу. Чи можливо це зробити тепер?

– Думаю, що можливо, але все залежить від активності та пат­ріо­тизму людей. Саме тепер я пра­цюю над створенням історичного клубу, своєрідної громадської орга­нізації. Тож, користуючись наго­дою, хочу звернутися до всіх лю­дей, які бажають більш глибоко вив­чати історію рідного краю. Хотілося б, щоб членами клубу ста­ли хоча б по одному пре­д­став­нику з кожної сільської ра­ди. І не має значення – є він вчи­телем історії чи ні. Аби цікавився істо­рією минувшини. Можливо, в когось із жителів Шацького ра­йону є якісь свої напрацювання в цьо­му напрямку, якісь власні істо­ричні та краєзнавчі дослідження, відомості про своє село, по­ход­жен­ня назв урочищ, місцевих пріз­вищ, ці­каві легенди, перекази, що сто­суються певної місце­вості, та інша інформація. Запрошую усіх до спів­праці. Усі ці мате­ріа­ли мож­на приносити до редакції газети, заз­начаючи авторство. Вони бу­дуть системати­зовува­тися та ви­користовуватися для напи­са­н­­­ня наступних історико-кра­єз­навчих нарисів та книг.

Згодом будемо ініціювати пе­ред владою створення істо­ри­ко-краєзнавчого музею в Ша­ць­ку, якого на сьогодні немає, але він дуже потрібний. Тим паче, що археологічного мате­ріалу та різноманітних знахідок виста­чає, відомостей – також.

– Над чим працюєте те­пер і якої книги слід чекати в майбутньому?

– Тепер працюю над книгою про Пульмо та його околиці, якою хочу завершити своєрідну три­логію, де будуть описані усі на­селені пункти навколо озера Світязь. Тож хочу звернутися до мешканців сіл Пульмо, Віль­шан­ка, Кошари, Залісся з про­ханням приносити до редакції старі цікаві фото весіль рідних, якихось ро­динних заходів чи інші.  Прошу зазначати усіх, хто зображений на фото, те, коли зроб­лено фото і де, авторство та ко­му належить. Та­кож хотілось би переглянути ста­рі газети, якщо такі зберег­лися. Мож­ливо, в когось є фото архе­оло­гічних знахідок, що зна­ходяться у приватних колекціях. Поки що матеріалів до книги зібрано бі­льш ніж на 50%, але для повної його систематизації мені бракує саме місцевої інформації та матеріалів. Тому запрошую всіх до співробітництва, адже сам я зібрати таку кількість матеріалу не в змозі. А, хто ж знає краще про те, що від­бу­ва­лося в селах, як не самі мешканці? Написання перших двох книг мене навчило, що до роботи потрібно залучати якнай­більше людей, використо­вуючи їхню інформацію. Як кажуть, один в полі не воїн.

Віта ШЕПЕЛЯ.