Головна Історія Шацькому району потрібен музей

Шацькому району потрібен музей

5652

З плином часу все минає і змі­нюється. Те, що залишається, стає пам’яттю. Людина росте і роз­ви­вається завдяки їй. Суспі­льство теж має свою пам’ять, інакше воно просто б не існу­ва­ло. А пам’яттю суспільства є ку­льтура, точніше її пам’ятки. Па­м’ятки культури, як і люди, по­вин­ні мати «дах над головою», тобто музей. А музей – це не прос­то колекція, це сакральний простір, що викликає повагу до життя і творчості предків, здат­ний здій­сню­вати величезний ду­ховний вплив на особистість та її свідо­мість, викликаючи запи­тання: «Хто я, звідки прийшов і куди йду?», формуючи критичне став­лення до минулого й сучасного, вихо­вуючи людину як пред­став­ника інтелектуальної еліти нації. Адже історія цивілізації, знайом­ство з нею – це також історія розвитку художнього начала лю­дини, що закликає до толеран­тності, пробуджує прагнення творити.

Годі уявляти собі сучасне місто чи селище без музею (двох, чи хоча б одного). А уявляти й не потрібно, бо це реальність нашого району. І це при тому, що Шацьк набув статусу одно­го з найпривабливіших турис­тичних регіонів не лише Во­лині, а й України загалом. Що можуть дізнатися про нашу історію та культуру відпочи­вальники та гості селища і що вони скажуть про нас? Наз­вуть людьми без минулого та майбутнього?

Тішить те, що жителі ра­йону, студенти та гості Ша­ць­ка мають можливість спог­ля­дати витвори мистецтва, бу­ти присутніми на важливих по­діях міжнародного, всеукра­їн­ського, обласного та район­ного рівня в галереї мистецтв, що знаходиться у приміщенні Шацького лісового коледжу. Її можна назвати осередком фо­р­мування нового покоління української нації. Засновник г­а­лереї, голова обласного Фон­ду культури Геннадій Сарапін й надалі турбується про роз­виток культури на теренах ра­йону. І відсутність у Шацьку істо­рико-краєзнавчого музею є для нього питанням, що пот­ребує негайного вирішення. І це не дивно, адже вищезгадана проблема існує на Волині лише у Шацьку та Любешові. Ще сім років тому він неодноразово озвучував перед керівницт­вом району питання про створення музею. І лише в цьому році, за сприяння шацької громади та депутата селищної ради, го­ло­ви комісії з питань культури Ва­лентини Ханзерук керівництво та депутати селищної ради по­го­дились надати під музей при­міщення старої початкової шко­ли (поблизу БДЮТ). Шкода тіль­ки, що споруда, яка, за історич­ною довідкою Київсь­ко­го нау­ково-дослідного інсти­ту­ту, пре­д­ставляє архітектур­ну цін­ність, частково занепала (пош­код­жені рами, шибки, під­со­фітка та дах). Тому перед тим, як втілити в життя велику спра­ву, потрібно провести де­я­кі зовнішні ремонтні роботи, навести порядок на території.

А поки тішимося й тим, що маємо – невеликою кімнатою-музеєм у приміщенні Шацької ЗОШ І-ІІІ ступенів, яким завідує вчитель історії Тамара Гурко, виконуюча обов’язки завідую­чої історико-краєзнавчого му­зею, в подальшому – координа­тор музейної справи. Зібрані за певний період часу старовинні речі, що стануть колись музей­ними експонатами, тимчасово зберігаються саме тут.

Функціонування історико-краєзнавчого музею дасть мож­ливість формувати власні ко­лекції  майстрів нашого району, сприяти освітній роботі з відві­дувачами у сфері науки, літе­ра­тури, образотворчого та де­ко­ративно-прикладного мисте­цт­ва, а також формувати сві­домість особистості через ви­в­чення та відновлення духу ку­льтури свого народу, його тра­дицій, звичаїв, обрядів, сим­воліки, геральдики тощо. А ще є можливість створити на базі музею природничий відділ, що сприятиме проведенню науко­во-освітньої, популяризатор­ської та культурно-просвітни­цької роботи з природничої те­матики, вивченню сучасного ста­ну фауни та флори і збере­женню їх зникаючих видів, що важливо для місцевості, де діє ШНПП, ДП «Шацьке УДЛГ» та Шацький лісовий коледж.

І хочеться наголосити, що музей – це не тільки культурно-просвітницький осередок, а й джерело людяності, добра, лю­бові, якої нам так бракує тепер. Отже, долучаймося всі до цієї благородної справи!

Людмила МАКСИМЧУК.