Головна Стисло 100 днів роботи Володимира Гунчика на посаді губернатора Волинської об­ласті

100 днів роботи Володимира Гунчика на посаді губернатора Волинської об­ласті

3976

7 листопада відбулася прес-конференція з працівниками засобів масової інформації за підсумками 100 днів роботи Володимира Гунчика на посаді губернатора Волинської об­ласті.

З першого дня роботи Воло­димир Петрович визначив ст­ра­тегічні та пріоритетні зав­дан­ня для себе як голови ОДА. Мо­бі­лі­заційну роботу, підтримку військовослужбовців-учас­ни­ків АТО та родин мобілізованих  він виз­нав головними пи­тан­нями. Го­­лова ОДА постійно зус­т­рі­чає­­ться з членами батьківського ко­мітету з числа родин мо­бі­лі­зо­ваних та вирішує їх проб­лемні питання в Адміністрації Прези­дента та Міноборони. 837 родин мо­білізованих отримали державну допомогу, пільги, ком­­пен­­сацію.

В області створюється ро­боча група з розроблення прое­кту стратегії «Волинь-2020», від­повідно до якої будуть виз­на­чені пріоритетні напрямки роз­витку області на наступні 5 ро­ків та джерела їх фінансу­вання. Серед них сільське гос­по­дарство, транскордонна спів­п­раця, розвиток дорожньої інф­раст­руктури та туризм.

При формуванні проекту бюд­­жету області на 2015 рік за­декларовано кардинально ін­ший підхід – розробку фінан­сових документів від сільської чи селищної ради і доведення по­казників до області. Відтак, об­ласний бюджет буде сфор­мо­вано лише після того, як ор­гани влади на місцях нап­ра­цю­ють власні проекти фінансо­вих документів.

Голова облдержадміністрації ініціює залучення молоді до уч­а­сті в грантових програмах, які стар­туватимуть з 2015 року.

Ознайомив Володимир Гун­чик присутніх і з вирішенням пи­тань соціально-економічного роз­­витку області.

В ході прес-конференції пред­с­тавники ЗМІ мали можливість задати голові ОДА питання, зок­рема і про кадрову політику щодо призначення голів районних дер­жавних адміністрацій. Воло­ди­мир Петрович чітко дотри­мує­­ть­ся принципу, що якщо ним приз­начається людина, то від­по­відальність за його роботу він нестиме особисто.

Ліана МИСЮРИНА.