Головна Стисло Безпідставні напади на працівників екологічного посту

Безпідставні напади на працівників екологічного посту

4155

Увага до роботи екологічного поста біля урочища Венське, працівники якого беруть плату з власників транспортних за­со­бів за в’їзд у заповідну тери­торію Шацького національного природного парку, цього року є дуже прискіпливою. Як з боку пересічних громадян, так і кон­тро­люючих органів та журна­ліс­тів. Днями Любомльська ра­йонна газета «Наше життя» у ру­бриці «Кажуть, що…» надру­ку­вала інформацію про те, що нібито хтось став свідком того, як шацькі атовці зловживають спиртним під час чергування на посту.

Ситуацію прокоментував Ві­талій Бонк, який очолює місцеву «Варту порядку» і є головою гро­мадської організації «Ветерани АТО Шацького району»:

З початку відкриття пос­та шестеро ветеранів АТО до­лучилися до роботи на об’єкті. Працюємо позмінно. Щодня двоє атовців допомагають предс­тав­никам ШНПП та поліції сте­жити за дотриманням поряд­ку. Відзначу, що за цей час не було зафіксовано жодного випадку хуліганства чи іншого пору­шення закону. Щодо звину­ва­чень на нашу адресу, то я з усією відповідальністю заяв­ляю, що вони є неправдивими і безпідставними. Мої підлеглі перебувають на відкритій те­риторії, де ведеться відео­за­пис. Кожна наша дія зафіксо­вана відеокамерою. Якщо хтось має докази поведінки, яка не ли­чить працівникам пос­ту, звер­тайтеся до мене. Обіцяю, що негайно будуть вжиті необ­хідні заходи. Проте не опус­кайтеся до рівня поширювачів пліток і не ображайте людей, які воювали за сході країни.

Представники Шацького на­ціонального природного парку, які в день нашої розмови чергу­вали на посту, відзна­чили, що присутність атовців значно по­легшила їхню роботу. Якщо в ми­нулі роки до праців­ників мілі­ції водії транспорту ставилися здебільшого агре­сивно, то цьо­горіч до вете­ра­нів АТО – з по­вагою. Відповідно до нового за­кону про націо­на­ль­ну поліцію, працівники посту не мають пра­ва зупиняти тран­спо­рт, який в’їжджає на те­риторію ШНПП. Плату беруть лише з тих, хто при­гальмовує, дотримуючись пра­вил дорож­нього руху. Най­час­тіше на пос­ту спрацьовує ланцюгова реак­ція. Якщо перед знаком зупи­нилося одне авто – за ним ви­ши­ковується ше­рен­га з де­сят­ка інших. Коли ж повз пост, ігноруючи всі правила, проїж­джає на великій швид­кості один транспортний засіб – його нас­лідують і наступні. Дуже часто, зі слів працівників посту, такі дії супровод­жують­ся вигуками з ненормативною лексикою і не­пристойними жес­та­ми на їхню адресу.

Законослухняні водії вно­сять плату за в’їзд у заповідну зону через касовий апарат, від­разу ж отримують чек. Всім, хто цікавиться правомірністю таких дій, чергові посту пре­д’я­в­ляють цілу папку з роздру­ко­ваними законодавчими актами і нормами.

Дав коментар і ди­ректор Шацького націо­наль­ного при­родного парку Воло­димир Захарко:

– Останнім часом ми ті­ль­ки тим і займаємося, що відби­ва­ємося від безпідс­та­в­них на­падів і спростовуємо чутки. Ми чинимо відповідно до за­кону. Плата за в’їзд у запо­відну зону практику­є­ться природоохоронними орга­нами всіх цивілізованих країн. Таким чином отри­му­ємо кошти, які вкладаємо у виве­зення відходів з прибе­режних смуг озер парку, оплату праці прибираль­ни­ків, немалу суму перерахо­вуємо у вигляді ПДВ до міс­це­вого бюджету (мину­лого року – 100 тис. грн.). На­то­мість бачимо перед собою стіну нерозуміння з боку гро­мадськості, упереджене став­лення і навіть агресію. Десят­ки тисяч людей, які їдуть на Шацькі озера, лишають після себе гори сміття. Чи задуму­валися журна­лісти – шукачі сенсацій, що було б, якби про­тягом декількох днів ці сотні мішків зі сміттям не ви­вози­лися, а лежали на палю­чому сонці? Радив би їм зосе­редити увагу на недобросовісних від­по­чивальниках, котрі голосно заявляють про свої права, про­те і чути не хочуть про обо­в’язки.

На сьогодні пост працює у звичному режимі, проте керів­ництво парку вже задумується над тим, чи не згорнути його діяльність – як таку, що не спри­й­мається громадськістю і не захищається законом.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.