Головна Стисло Більше мільйона гривень – на дороги комунального значення

Більше мільйона гривень – на дороги комунального значення

3641

Одна з проблем, яка чи не най­більше хвилює громаду Ша­цького району, а саме капі­тальний ремонт доріг комуна­ль­ного значення населених пун­к­тів та їхнє утримання в на­лежному стані, в останні роки почала успішно вирішу­ва­тися. Раніше кошти від транспорт­ного податку надходили безпо­середньо на рахунки сільських і селищної рад. Цих сум (від 5 до 20 тис. грн.) вистачало мак­симум на грейдерування кому­на­льних доріг. Якість же до­рож­нього покриття загалом не змі­ню­валася в кращий бік. Нині під­хід до будівництва, рекон­ст­рук­­ції, ремонту та утримання ву­лиць і доріг комунальної вла­с­ності зазнав суттєвих змін. Кош­ти вже не розпорошую­ться по сільських і селищній радах, а акумулюються в бюджетах ви­щих державних інстанцій і спрямовуються на дорожні об’єк­­ти, що першочергово пот­ре­бують будівельних і ремон­тних робіт. Торік за рахунок суб­вен­ції з обласного бюджету були відремонтовані дороги в селах Підманове та Голядин. Уже сфо­р­мовано перелік об’єктів бу­дівництва і на 2013 рік. До ньо­го ввійшли вулиця Ставкова в с. Ростань (на капітальний ре­монт передбачено 118, 3 тис. грн.), мережа ділянок доріг у с. Пулемець: вулиці Механі­зато­рів (капітальний ремонт) і Молодіжна (поточний ремонт), під’їзд до місцевого храму по вул. Жовтнева (капітальний ре­монт), під’їзд до кладовища (поточний ремонт) та інші. В Пу­лемці дорожні роботи вже роз­почато (на фото), на їх реа­лізацію передбачено 515,3 тис. грн.

У цілому в 2013 році на про­ве­дення в Шацькому районі ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності заплановано освоїти 1 072 644 грн. При розподілі коштів між об’єктами враховува­тиме­ть­ся першочерговість, обсяг зноше­ності, важливість та інтен­сив­ність руху по вулицях.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.