Головна Стисло Чим живе Грабівська громада?

Чим живе Грабівська громада?

4471

24 січня виїзний прийом на території Грабівської сільської ради провів голова Шацької ра­йонної ради Сергій Карпук. За планом, цього дня очільник ра­йонної ради відвідав села Го­ля­дин, Смоляри-Світязькі та Гра­бове. Основними цілями ви­їз­ного прийому було ознайом­лення та вирішення проблем гро­мади, моніторинг функціону­вання шкіл, ФАПів, думки і нас­трої громадян щодо об’єднання в територіальні гро­мади, кон­такти з ініці­ативними людьми, які могли б готувати інвес­ти­ційні проекти, а також згурто­вувати громаду для покращен­ня благоустрою свого села.

В охайний та чистенький мед­пункт с. Голядин людей прий­шло небагато, однак кожен зі своїми питаннями. Так, фель­д­шер повідомила, що медика­ментів, які є в обов’язковому пе­реліку для медпунктів, вис­та­­чає, але було б добре доку­пити інші препарати, які необ­хідні при наданні невідкладної допомоги. До прикладу, хлоро­філіпт або мазь Вишневського, які потрібні при перев’язках. За словами фельдшера, в списку медикаментів немає жодного препарату для перев’язки.

Сергій Карпук відразу теле­фоном зв’язався з Тетяною Ва­сенько, головним лікарем ко­му­нального закладу «Центр пер­винної медико-санітарної допо­моги Любомльського і Шацького районів», та зобов’язав, щоб лі­ки для медпунктів надавали від­повідно до норм та потреб, спів­пра­цюючи з кожним ФАПом інди­­ві­дуально. Голова районної ра­ди також повідомив, що в нас­туп­них місяцях відбудеться роз­­по­діл вільних залишків, зав­дяки цьому, можливо, вдасть­ся при­д­бати потрібні ліки.

Одна з жительок попросила підказати, чи потрібно сплачу­вати новий податок під­приєм­цю, якщо він знявся в реєс­тра­ції в середині січня. Було на­дано відповідь, що потрібно спла­тити обов’язковий місяч­ний внесок. Також просили роз­повісти, як сплачувати гроші за електроенергію через Інтернет. Дбають жителі Голядина й про чистоту села. Просять зробити подібну систему збору сміття, як у Шацькій селищній раді. Однак, сільська рада небагата і не може забезпечити надання таких послуг, вирішенням пи­тання може стати співпраця з комунальним господарством Ша­цької селищної ради.

В процесі такого обгово­рен­ня плавно перейшли до питан­ня  об’є­д­нання громад. Голя­дин­ці однозначно заявили, що з наявних варіантів найкращим є приєднання до Шацької об’є­днаної територіальної громади.

Під час візиту до Голядина голова районної ради також відвідав школу І ступеня.

Наступним  пунктом приз­на­чення стало село Смоляри-Сві­тязькі. Першочергово голова районної ради відвідав місце­вий ФАП. Приміщення мед­пун­кту потребує ремонту. В місце­вій школі вже довгий час обла­штовується їдальня. Директор школи Микола Оніщук розказав, що ремонтні роботи ведуться акти­вно, і пообіцяв, що 1 лютого відбудеться офіційне відкриття харчового блоку. Але чи вико­нається обіцянка – поба­чимо в найближчому часі.

Пізніше, на зборах в сіль­сь­кому клубі, смолярці знову під­німали питання шкільної їдальні, а також те, наскільки кошти, ви­­ді­лені на цей ремонт, вико­рис­товуються за призначенням.

Створіть ініціативну гру­пу, ми допоможемо зі спеціа­лістом, разом порахуємо, які роботи зроблено і скільки кош­тів витрачено. В разі вияв­лення зловживань, будуть при­йняті відповідні рішення, – порадив Сергій Вікторович.

Ще присутні на зустрічі за­питали про можливість ву­лич­ного освітлення в селі. Віталій Цвид, в.о. голови сільської ра­ди, повідомив, що бюджет ради не може забезпечити освіт­лен­ня, це можливо лише за умови, що жителі самі будуть платити за спожиту електроенергію.

Декілька учителів прий­шли на зустріч поскаржитися на те, що мають незручний графік ро­бо­ти, бо деяким педагогам до­во­­диться по декілька годин си­діти в школі, не маючи робочих годин. Керівник районної ради попро­сив написати письмове звер­нен­ня і детально обґрун­тувати проблему.

Щодо реформи децентра­лі­зації, то громадяни висловили думку, що краще приєднатися до Шацької громади, адже це максимально вигідний варіант, зважаючи на економічне ста­но­вище місцевої ради.

Сергій Карпук завітав і до ФАПу села Грабове. Тут не­дав­но зробили ремонт, поставили новенькі меблі та кушетки. У закладі зараз тепло, чисто та просторо.

У сільській раді керівника представницької влади району чекала група мисливців. Вони звернулися з приводу того, що на території Грабівської сіль­сь­кої ради хочуть створити мис­ли­вське господарство. Люди обурені, адже земля загального користування і ніхто не може про­сто забрати її собі. Сергій Кар­пук пообіцяв підготувати зве­р­нення до ДП «Шацьке УДЛГ» та до відділу Держгеокадастру у Шацькому районі для отри­ман­ня вичерпної інформації про си­туацію і розібратися про все де­тально.

Під час розмов в кожному се­лі голова районної ради наго­лошував, що потрібно активно працювати. Участь в благо­дій­них проектах дасть змогу збіль­шити фінансові надходження в села для вирішення нагальних питань. В свою чергу обіцяє під­тримку і співпрацю з боку район­ного керівництва.

Також на усіх зустрічах була присутня представник район­ного центру надання безкош­тов­ної юридичної допомоги Мирос­лава Карпук. Тому всі бажаючі могли отримати кваліфіковану консультацію юриста.

Ірина ХВИСЮЧИК.