Головна Стисло Грантова допомога для Шацька – у проектах програми «Кусаноне»

Грантова допомога для Шацька – у проектах програми «Кусаноне»

4048

«Запропонована Урядом Япо­нії програма фінансової допо­моги для проектів розвитку при­значається для задово­лення різ­номанітних потреб країн, що перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома як програма «Ку­саноне», сприяє проектам, що пропонуються різ­ними орга­нізаціями як неу­ря­довими, так і місцевими та дер­жав­ними. Програма «Куса­но­не» на­була високого рейтингу зав­дяки тому, що вона забез­пе­чує гнуч­ке та швидке спри­ян­ня основ­ним проектам роз­вит­ку», – такими словами охарак­тери­зував мету свого візиту до Ша­цька координатор проек­тів ґра­н­тової допомоги Андрій Бучнєв.

Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фі­нан­сування за програмою «Ку­саноне». Тому, як зазначив голо­ва Шацької районної ради Сергій Віннічук, особливу увагу приді­лять сфері медицини (закупівля медичного обладнання), освіти (модернізація шкільного облад­нання) та суспільного добро­бу­ту (будівництво полігону твер­дих побутових відходів).

Андрій Бучнєв для ознайом­лення із роботою закладів осві­ти та охорони здоров’я, що зазначені у заявках на фінан­сування за рахунок програми «Кусаноне», відвідав їх осо­бис­­то та пос­пілкувався з керів­ни­ками цих установ. Розмовляли, в більшості, про пріоритетні на­п­­рямки розвитку у цих галузях. Координатор про­екту зазначив про соціальну значу­щість пода­них проектів, які бу­дуть подані до розгляду По­сольством Япо­нії в Україні для участі в кон­курсному від­борі.

Програма «Кусаноне» – це перший реальний крок участі громадськості Шацького райо­ну у залученні коштів японських грантодавців для вирішення проблемних питань терито­ріа­ль­них громад. Сподіваємось, що досвід співпраці, який буде набуто під час реалізації проек­ту, стане корисним і матиме успі­шне продовження у май­бут­ньому. А Сергій Микола­йо­вич запевнив, що підготовка на­писання проектів вже розпо­чата.

Ліана МИСЮРИНА.