Головна Наради, сесії Туристична інфраструктура області потребує капіталовкладень

Туристична інфраструктура області потребує капіталовкладень

3047

Наприкінці минулого тижня го­лова Волинської ОДА Григорій Пустовіт провів обласну нара­ду з питань організації літнього оздоровлення і відпочинку гро­мадян на території області у 2014 році. Вона, як і в минулі роки, відбулась у Шацьку. У на­раді взяли участь заступник го­лови обласної ради Ігор Гузь, голова Шацької РДА Олександр Кусько, голова районної ради Сер­гій Віннічук, керівники райо­нів, сільських та селищних рад області, начальники контролю­ючих служб області, власники баз відпочинку. До початку се­зо­ну літнього відпочинку зали­шились лічені дні, тож стан під­го­товки рекреаційних закладів усіх форм власності є сьогодні осо­б­ливо актуальним.

За словами Григорія Пусто­віта, основне, на що потрібно звертати увагу в організації літ­ніх сезонів відпочинку, це стан екології відпочинкових зон, найбільшою з яких є територія шацьких озер. Саме тут повинні бути зразковими бази відпо­чин­ку, а беззаперечним показни­ком – дотримання санітарно-гі­гієнічних норм. До вирішення проблем курортних територій, за словами Григорія Олексан­дровича, потрібно підходити мас­штабно, враховуючи пер­спек­тиви розвитку не на мі­сяць, а на роки. Увагу звертати не лише на комфорт у закладах, а й на дороги, екологію та інфра­структуру. Зі своєї сторо­ни голова ОДА обіцяв до ви­рішення проблем регіону залу­чати кошти з державного бюд­жету, адже розвиток території потребує, перш за все, капіта­ло­вкладень. «Цей літній сезон, який обіцяє бути дуже наси­ченим, покаже, чи зуміємо ми витримати приїзд відпочиваль­ників», – зазначив голова ОДА.

Олександр Кусько на почат­ку свого виступу наголосив, що цього року район отримає не лише можливості для розвитку, наповнення бюджету, а й неа­би­яку проблему із забезпечення безпеки громадян. Проте над її вирішенням будуть спільно пра­цювати районний та обласний відділи міліції, органи місцевого самоврядування. Окрім цього, характеризуючи чотири умовні зони відпочинку Шацького ра­йону, на яких нараховується майже 500 садиб різних форм власності, Олександр Сергійо­вич озвучив основні проб­ле­ми, які потрібно вирішити най­ближчим часом. Потребує вирі­шення питання створення ко­му­нального пляжу та його обла­штування, що дозволить роз­ван­тажити пляжі в ур. Гряда; встановлення громадських ту­а­летів поблизу пляжів; органі­зація пакетного збору та виве­зення сміття. Окрім того, пот­ріб­но под­бати про нічне освіт­лення в ур. Гряда та облаш­тування додаткової автос­то­ян­ки. Одна із основних проблем озерного району, яка уже зараз потребує вирішення – це проблема добу­дови другої черги полігону твер­дих побутових відходів. Що ж стосується с. Сві­тязь, в якому нарахову­ється майже 200 са­диб та які одно­часно можуть прий­няти близь­ко 5 тисяч від­по­чива­ль­ників, уже кілька років гово­риться про його каналі­зу­вання. На ре­а­лізацію цього за­думу потрібні лише кошти, адже проект уже виготовлений. Пот­ребує упо­ряд­кування схема збору ту­рис­тичного податку від індивіду­аль­ного сектору. Одним із прі­оритетних завдань влади сьо­годні є також покращення есте­тичного вигляду прибе­реж­­них зон озер, в чому плану­єть­ся активно застосовувати дос­від Польщі. Говорив голова РДА і про цільове використання ми­нулорічних коштів від еколо­гічного збору, що сплачується при в’їзді в ШНПП.

«На мою думку, потрібно роз­­вантажити відпочинкові зо­ни озер Світязь та Пісочне за ра­хунок інших, не менш приваб­ливих озер, створити законо­давче підґрунтя для розвитку сільського туризму. Плануємо встановити камери відеос­пос­тережень при в’їзді на тери­торію парку та на місцях масо­вих об’єктів відпочинку. Про­хан­ня до керівників баз відпо­чинку завершити до 15 червня підготовку до сезону оздоров­лення», – завершив свій вис­туп Олександр Сергійович.

Григорій Пустовіт звернув увагу на сервісне обслуго­ву­вання відпочиваючих на пля­жах озера Світязь (зокрема, за­безпеченні лежаками, встанов­ленні санітарних вузлів), також на впровадження системи без­пеки на базах відпочинку (відео­камери, сигналізація, охорона). Не оминув увагою очільник облас­ті питання оздоровлення дітей військовослужбовців та мобі­лі­зованих громадян, можли­вості реабілітації поранених військовослужбовців у схід­них областях України в санаторіях області.

Заступник начальника упра­влін­ня екології та природних ресурсів ОДА Вікторія Тимощук акцентувала увагу на еколо­гічних проблемах відпочинко­вих зон області. Особливе на­вантаження на екологію йде від накопичення твердих побуто­вих відходів. За її словами, дозвіл на розміщення відходів мають лише 11 суб’єктів госпо­да­рювання області. Великою проблемою сільських тери­то­рій є стихійні сміттєзвалища, що мають негативний вплив на екологію. В Шацькому районі проб­лему зі складуванням від­ходів частково вирішено зав­дяки реконструкції полігону, проте на часі – будівництво його другої черги. Тож одним із доручень служби головам РДА області та сільським і селищним головам є узаконення та впо­рядкування сміттєзвалищ, вста­новлення урн та контейнерів для збору ТПВ. Також Вікторія Євгеніївна доповіла про резу­льтати пере­вірок закладів оздо­ровлення та відпочинку облас­ті. До обго­во­рення проблем долучився начальник держав­ної екологічної інспекції в облас­ті Олександр Ткачук  (вкотре на­го­лосив на актуальності ви­рі­шення основних проблем Ша­ць­кого району – добудови ІІ чер­ги полігону ТПВ, розширення потужності очисних споруд по смт Шацьк та санаторію «Лісо­ва пісня», підключення баз від­починку до очисних споруд). Во­лодимир Грушовінчук, нача­льник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, також інфо­р­мував про результати плано­вих перевірок баз відпочинку та закладів оздоровлення області на дотримання протипожежних норм. Результати перевірок, як виявилося, могли б бути кра­щими, адже попри щорічні при­пи­си служби все ж виявлено чи­мало порушень протипо­жеж­ної безпеки. Зокрема, на деяких базах, що знаходяться в ур. Гряда, на момент перевірок не були виконані вимоги щодо обладнання будівель засобами зовнішнього протипожежного за­хисту, необлаштовані пірси для забору води, подекуди від­сутні під’їзди до водойм. Кіль­кість пожеж за останні роки та збитки, які були спричинені, були б набагато меншими, аби бази відпочинку були облаш­товані протипожежними сигна­лізаціями. Це дало б можливість оперативно реагувати на вик­лики. Окрім того, начальник МНС­­ників області наголосив на забезпеченні безпеки на водних об’єктах, адже уже з початку ро­ку на водоймах Волині заги­нуло 8 людей (за весь минулий рік – 48 людей).

До охорони громадського порядку в цьому літньому сезоні буде залучено трохи менше правоохоронців, ніж минулого року. При­чина – ситуація на Сході України, куди було відправлено працівників ДАІ та міліціонерів з Волині. Проте, за словами начальника відділу громадської безпеки МВСУ в області Анатолія Шумика, охорона громадського порядку правоохо­рон­цями буде здійснюватися пос­тійно, до цього буде залучено групу швидкого реагування, гро­мадські формування. Проте про безпеку потрібно дбати й самим власникам баз, забезпечивши цілодобову охорону, ведення жур­налів обліку від­почивальників, коригування режиму роботи роз­важальних зак­ладів, встановлення гратів на вікнах, системи віде­о­нагляду та розміщення стендів з телефонами відповідних служб.

Про те, як працює система оподаткування у сфері туристичного біз­несу на прикладі Криму, інформував начальник управління доходів і зборів фізичних осіб головного управління Міндоходів в області Ігор Івасишин. Досвід збору податків у сфері туризму, який вивчався службою, можна активно впроваджувати і на Во­лині. Система збору податків там діє ще з часів Союзу: з минулого залишився облік садиб (тепер – в електронному вигляді), де вка­зано власників, адресу, місткість, площу оренди. В Криму органи територіальної влади допомагають підприємцям вирішу­вати питання через призму податків, декларування доходів. Проб­лемою, на сьогоднішній день, є легалізація праці найманих пра­цівників, офіційна виплата їм мінімальної заробітної плати, від чого ухи­ляються дрібні підприємці області.

Як поінформував завідувач сектору адміністративних послуг головного управління Держсанепідслужби в області Андрій Кусій, на сьогодні у нашому краї функціонує 477 дитячих закладів оздо­ровлення та відпочинку. Орієнтовно планується робота близько 100 закладів оздоровлення та відпочинку для дорослих, з яких ці­лий рік працюють два санаторії, два санаторії-профілакторії та кемпінг. В літній оздоровчий сезон планують роботу: пансіонат «Шацькі озера», понад 90 баз відпочинку, з яких 85 баз розташовані на території Шацького району, 4 – Старовижівського, 6 – Турійського районів; понад 40 пляжів, в т.ч. 29 пляжів при оздоровчих закладах. За його словами, на 2 червня цього року Держсанепідслужбою здійснено понад 500 перевірок готовності до цьогорічної літньої оздоровчої кампанії закладів оздоровлення та відпочинку, пе­реважна більшість з яких – дитячі. Також Держсанепідслужбою області на 2 червня погоджено 6 паспортів пляжів: санаторію «Лі­сова пісня», спортивно-оздоров­чого табору «Гарт» Луцького Схід­ноєвропейського університету, дитячого оздоровчого табору «Світязь» (с. Пульмо), центрального пляжу Світязької сільської ра­ди, дитячого протитуберкульозного санаторію «Згорани», поза­міського табору оздоровлення та відпочинку «Оберіг» (с. Уховецьк Ковельського району). Решта об’єктів – на стадії підготовки до ро­боти в літній оздоровчий період. Серед поставлених завдань – утримання в належному санітарному і технічному стані будівель та споруд, інженерних систем, територій, в т.ч. пляжів, забез­пе­чення роздільного збору твердих побутових відходів та їх своє­часне вивезення. Окрім того, належна увага приділяється і стану здоров’я обслуговуючого персоналу: всі працівники мають пройти обов’язковий медогляд. Вкрай важливим є і дотримання санітарних вимог при роботі з продуктами харчування, їх перевезенні та зберіганні, а також проведення постійного контролю за якістю питної води.

Про порушення у сфері земельного законодавства доповіла начальник державної інспекції сільського господарства в області Світлана Соколовська (це, в першу чергу, нецільове використання земель, самовільне заняття земельних ділянок, самовільна забудова).

Віта ШЕПЕЛЯ.