Головна Стисло Із звернення жителів Шацького і Любомльського районів до міністра охорони здоров’я та...

Із звернення жителів Шацького і Любомльського районів до міністра охорони здоров’я та Прем’єр-міністра України

4244

Ми, жителі Любомльського і Ша­цького районів, більше 20 років чекали нових лікарень, бо умови в старих були жахливі: облуплені стіни, одна вбира­льня на всі відділення, дірявий лінолеум і така ж підлога, ста­рий дах, з якого на голову хво­рим лився дощ, старі меблі та зношена пос­тільна білизна. У поліклініках в напівтемних ко­ридорах навіть лю­дини не мож­на було впізнати.

Довгоочікувані лікарні вип­рав­дали наші надії. У полікліні­ках і у відділеннях – світлі, прос­торі, широкі коридори, палати і кабінети, чисті, охайні вбира­льні.

Таких умов, як у наших лі­кар­нях, не тільки в інших ра­йонах, але й в області немає. Хво­рих у палатах по двоє-троє, у кожній – умивальник, туа­лет, холодильник, телеві­зор. Лікарі  дос­відчені і кваліфіковані.

Дуже добре, що є в ТМО Лю­бом­­льського і Шацького райо­нів багато сучасного облад­нан­ня – мамограф, цифровий ре­нт­генапарат, пересувний флю­­орограф, новий ультраз­вуко­вий апарат. Хворих з ТМО в обласні установи за пот­реби перевозять на реанімо­бі­лях, що оснащені всім необ­хід­ним для надання невідклад­ної до­помоги.

Місто Любомль знаходи­ть­ся в центрі району, до сусід­нього Шацька – 35 км, до крайнього населеного пункту перед Ту­рійським районом (Ладинь) – 25 км, до найвіддаленіших сіл – Забужжя і Гороховище – 60 км. Віддалені села Хрипськ і Пу­­ле­мець Шацького району зна­­хо­дя­ться за 135 км від Ковеля, Столинські Смоляри, Забужжя Лю­бомльського – за 105-110 км.

Чи зможе людина з гост­ри­ми приступами болю в спині, серці, нирках витерпіти таку від­с­тань? Як довезти вагітну жінку, коли пологи з усклад­нен­­нями? Як подолати таку від­с­тань людям похилого віку?

У наших великих лікарнях прак­тично завжди зайняті всі місця у терапевтичному, неврологіч­ному, дитячому відділеннях. А де ж вони з’являться у Ковелі? Невже простого трудівника ки­дати на­при­зволяще?!

Сьогодні значна частина хво­рих не йде в лікарню, бо немає грошей на ліки та на проїзд на­віть до Любомля та Шацька. А як відвідати хворого в м. Ко­ве­лі, коли вар­тість проїзду в обид­ві сторони складає 20 від­сотків пенсії, а з деяких сіл зовсім не ходить гро­мадський транс­порт? І це все ро­биться для блага людини?

Чому ми повинні стати заруч­никами чиїхось необдуманих рі­шень? Адже значна частина на­се­лених пунктів Любомльського і Шацького районів буде прак­тич­но відрізана від своєчасної ква­ліфікованої і доступної ме­дичної допомоги!

А чому не зважають на той факт, що влітку, коли  за ра­ху­нок відпочивальників кіль­кі­сть насе­лення району збіль­шується удвічі й утричі. А скі­льки хворих з чис­ла тих, хто перетинає кор­дон на трьох мит­них автопе­ре­ходах?

У післявоєнний важкий час будували в селах школи, біб­ліотеки, клуби, ФАПи, бо дбали про людей, а тепер усе це зак­ри­вається. Це горе-оптиміза­ція і горе-реформи.

Зважаючи на все вище­вик­ла­дене, ми, жителі Любом­ль­ського і Шацького районів, вва­жаємо за необхідне і про­симо створити госпітальний округ на базі Територіального ме­дичного об’єднання Любом­ль­ського і Шацького районів.

Зробіть це для людей, будь ласка!

Свої підписи під звер­нен­ням поставили 6 823 людей.