Головна Стисло Як у Шацьку реалізовувалися євро проекти

Як у Шацьку реалізовувалися євро проекти

3700

У липні в Шацьку побували дер­жавні службовці шести обла­стей України (Волині, Рів­нен­щини, Тернопільщини, Івано-Фра­н­ківщини, Закарпаття, Ль­вів­щини), в рамках туру кращих проектів Програми транскор­дон­ного співробітництва ЄІСП «По­льща-Білорусь-Україна 2007-2013», який організувало предс­тавництво спільного технічного секретаріату у Львові. Участь у цьому турі також взяли по­ль­ські колеги зі спільного техніч­ного секретаріату та предс­тав­ники гмін прикордонних терито­рій Польщі.

Мета туру, який відбувався з 4 по 10 липня, – ознайомлення з досвідом успішних транскор­дон­них проектів, які втілю­вали­ся про­тягом 2007-2013 років. Під час тижневої автобусної манд­рівки учасники відвідали 6 об­лас­тей, на території яких втілю­валися Програми за співфінан­сування із Євросоюзом, дізна­лися про досвід бенефіціарів (міс­цевих органів влади, бюд­жет­них установ, громадських організацій) у реалізації проектів у сфері екології, туризму, соціа­льного захисту, медицини, нау­ки, культури та підприєм­ниц­тва; побачили реальні резуль­тати підтримки ЄС.

Так, у Шацьку учасників туру супроводжував заступник го­лови Шацької РДА Сергій Ку­жель, заодно – координатор єв­роп­роекту «Покращення без­пеки користувачів транспортної мережі прикордонних територій Польщі-Білорусі-України в рам­ках програми транскордонного спів­робітництва «Польща-Біло­русь-Україна» на 2007-2013 роки» (придбання техніки). Гості від­відали КП «Будинкоуправ­лін­ня», де змогли оглянути тех­ніку, яка була придбана в рам­ках проекту, та побачити резу­льта­ти реалізації проекту з ка­налізу­вання приозерних вулиць Ша­цька «Збереження екосис­тем до­лини річки Західний Буг на при­кордонних територіях По­льщі, Білорусі та України». За сло­вами Сергія Кужеля, проект із придбання техніки для обслу­говування доріг був реалізова­ний в районі на 92%, в той час як інші проекти по деяких ра­йо­нах – лише на 60-70%. Учасники туру багато цікавилися вар­тістю техніки, сферою її засто­сування, учасниками тендеру, та­кож кошторисною вартістю проекту будівництва каналізації, проведенням відповідних тен­де­рів, пошуком партнерів та тер­мінами реалізації проектів. Також учасники туру побували у Любомльському районі, де озна­йомилися з результатами участі у європроектах ТМО Лю­бом­льського і Шацького районів. 

Участь у турі допомогла оде­р­жати інформацію та налаго­дити зв’язки, необхідні для створення власних проек­тів у фінансовій перспективі 2014-2020 років.

Віта ШЕПЕЛЯ.