Головна Стисло Коли розірветься зачароване коло з підключенням новобудов до ліній електропередач?

Коли розірветься зачароване коло з підключенням новобудов до ліній електропередач?

4424

Проблема з підключенням житлових будинків до ліній електропередач по всій Україні існує не один рік. Причин цьому є чимало: на законодавчому рівні змінилися не лише ціни на підключення до ліній елек­тро­передач, а й умови та правила. Про ці проблеми неодноразово говорилося не лише по районах, а й обговорювалися на облас­ному рівні, зокрема, в облас­ному відділенні Антимоно­поль­ного комітету України. Проте зрушень у цьому плані протя­гом декількох років люди так і не дочекалися. З цією проб­лемою зіткнулися й власники земельних ділянок та будинків, що знаходяться на новому житловому кварталі в ур. Дуга, що в смт Шацьк.

Але про цю багаторічну епо­пею постараюся розповісти докладніше.

У 2009 році Шацькою се­лищною радою був укладений договір із нововолинською при­ватною фірмою ТзОВ «МТГС» (директор Володимир Крикун), в якому на умовах суперфіціо на землях селищної ради в ур. Дуга було надано право на бу­дів­ництво енергооб’єктів, оскі­льки на той час у місцевому РЕМі заявили, що коштів для будівництва ліній електро­пе­редач (ЛЕП) організація не має. Відзначу, що в Законі України чітко визначено, що будів­ницт­во ЛЕП мають право здійсню­вати як РЕМ чи обленерго, так і приватні фірми, які мають на це ліцензії. Договір між обома зацікавленими сторонами був укладений на 49 років та перед­бачав будівництво дев’яти черг ліній електропередач із умовою розпочати роботи протягом 3-х років. За цей час фірмою було збудовано три черги ЛЕП та підключено до них новобудови на житловому кварталі.

Однак залишаються ще ву­лиці, на яких уже зведено бу­дівлі, та захмарні ціни на під­клю­чення до ліній електро­пе­редач, які озвучили у фірмі тим людям, які до них зверталися, заставляють власників ново­будов з розпачем та відчаєм ди­­витися у майбутнє. Бо ж лю­дям відтепер доведеться вик­лас­ти чималу суму не лише за підключення до ЛЕП, а й на її будівництво, тобто встанов­лен­ня стовпів, трансфор­мато­ра, провести кабель. Це де­сятки тисяч гривень. Фактично, як показує практика, ці енер­гоо’бєкти стають власністю підприємств, які їх будували, і тому встановлюють нічим не обгрунтовану ціну на підклю­чення будинків до цих ліній елек­тропередач. У цьому ж договорі жод­ним словом не було про­писано за умови під­ключення, умови формування ціни. Тобто, інтереси потенцій­них спожи­вачів не були захищені.

Минулого тижня відбулася зустріч Ігоря Корольчука, голо­ви Шацької РДА, Миколи Бояр­чука, в.о. Шацького селищного голови, жителів району із ди­рек­тором ТзОВ «МТГС» Воло­димиром Крикуном, дирек­тором Любомльської філії ПАТ «Воли­ньобленерго» Володи­миром Оста­пюком, началь­ни­ком Шацького РЕМ Олександ­ром Сорочуком, де намагалися знайти більш-менш прийнятний для обох сторін варіант вирі­шення такої наболілої для людей проблеми.

Як зазначив на початку зус­трічі Ігор Корольчук, до нього із заявами звернулося більше 35 власників земельних діля­нок, що знаходяться на новому квар­талі. Вони обурені непо­мір­ними цінами на будівництво вуличних ліній електропередач та підключенням до них в ра­йонах індивідуальної жит­лової забудови.  Хтось із них уже має побудовані житлові будинки, та че­рез відсутність світла не ма­ють змогу там жити. Така ж до­ля, ймовірніше, чекає й людей, в яких будівництво лише роз­почато. За словами Ігоря Адамовича, ціни на під­клю­чення будівельного майданчика чи будинку до ЛЕП, встановлення тран­сфор­матора та стовпів мають бути реально обґру­н­товані, а не бра­тися з по­вітря. Якщо вихід із си­туації не буде знайдено, то районна та селищна ра­ди бу­дуть шукати аль­тер­нативу – звер­татися в обленерго, в Анти­мо­но­польний комітет, під­клю­чати до вирішення проб­леми губер­натора області.

Свою точку зору висловив Володимир Крикун: мовляв, якщо з однієї із непобудованих черг вуличного освітлення ма­ють бажання підключитися ли­ше декілька споживачів (на­прик­лад, від 1 до 5), то таке задоволення може коштувати кількасот тисяч гривень на одно­го, оскільки тепер коштів на будівництво ліній фірма не має і роботи доведеться фінансу­вати самим людям. Якщо ж це буде ціла вулиця – то й ціна буде значно меншою.

Те, які «блага» тепер мають споживачі, які підключилися до ліній електропередач перших трьох черг, поділилася Миро­сла­ва Капляр: «Будівництво і підключення – це ще не всі проблеми, які матимуть жителі нового кварталу. Ми підклю­ча­лися в ті роки одними з перших. Як відбувалося підключення? Спочатку ми надали документи (копії паспортів та правовста­новлюючі документи на землю та будівлі), заплатили гроші (хто на рахунок, а хто – готів­кою) за будівництво ліній та під­ключення, а також за виготов­лення технічних умов, тобто відповідну документацію, в якій вказано, яку кількість кіловат ми хочемо підключити. На да­ний час ми цих технічних умов так і не отримали, хоч і усі кошти були сплачені. Спочатку нас просили почекати, потім під невідомо чим поставити підпи­си, але в підсумку ніякої до­кументації так і не маємо. Зреш­тою, сказали, у вас є світло, то навіщо вам ті документи. Оскі­льки лінії, до яких підключені наші будинки, знаходяться на балансі фірми «МТГС», то обслу­говуватись повинні фір­мою з Луцька. Не важко зро­зуміти, що ніякої оперативності в обслуговуванні за 170 км бути не може. Коли під час грози у нас пропадає світло чи трап­ляються інші прикрощі – у міс­цевому РЕМі нам допомогти відмовляються, бо ми не зна­хо­димося у них на балансі. Що­року перед початком відпо­чинкового сезону виникає якась незрозуміла заборгова­ність – по 800-900 гривень. Звідки вона береться – ніхто не пояснює, у відповідь лише чути – заплатіть або відключи­мо світло. Хоча ми вдячні цій фірмі за те, що вони взялися проводити світло, коли інші спро­би були марними, та встано­вили помірний тариф. Ми розуміємо, що це є бізнес, і ми не проти цього, але діяль­ність обох сторін має відпо­ві­дати інтересам усіх зацікав­лених сто­рін, в тому числі й нашим, тобто споживачів».

Окрім того, Мирослава Кап­ляр сумнівається, що договір між селищною радою та «МТГС» узагалі є дійсним, оскільки, як зізнався Володимир Крикун, він не зареєстрований у Держзем­кадастрі. Натомість Володимир Іванович також наголосив, що зареєструвати договір нема проблем, а його зміст укладали юристи з Києва, тож у ньому усі моменти прописані з виго­дою для фірми та її засновників-австрійців.

А й справді, розірвати дого­вір в односторонньому по­рядку селищна рада не має права, якщо ж таке станеться – змушена буде компенсувати фірмі втрачену вигоду – тобто кошти, які фірма могли б за­робити, побудувавши усі де­в’ять черг енегрооб’єктів та під­ключивши будинки. Зі скількома нулями може бути ця сума – залишається лише здога­дува­тися, бо всього ж житловий ма­сив нараховує більше 640 земельних ділянок. Звідси стає зрозуміло, що ні про які інтереси простих людей тут не йдеться. Зміни ж до договору можна вносити лише за згодою обох сторін, та чи погодяться на це представники «МТГС»?

Після двогодинної розмови поки що було вирішено влас­никами земельних ділянок та будинків в ур. Дуга написати заяви на ім’я Володимира Кри­куна про надання технічних умов та вартості підключення конкретного будинку до енерго­об’єктів, бланки заяв будуть знаходитися в селищній раді. Поки що це перший крок у ви­рішенні проблеми. В залежності від того, яку ціну виставить фір­ма потенційним спожива­чам, буде вирішено, що робити далі.

Не знаю, чи вдасться роз­в’язати цю багаторічну проб­лему лише силами місцевого рівня так, щоб усі були задо­волені. Зрозуміло стає лише одне: прості люди вкотре зали­шилися обдуреними, бо побу­дувати будинок – це лише пів­біди, а як за 80 тис. грн. підклю­чити до нього світло? Митар­ства людей можуть тривати ще роками, якщо в ситуацію не втрутиться обласне керів­ницт­во, а питання ціни будівництва енергооб’єктів та підключення споживачів до електромереж не будуть врегульовані на державному рівні та відслідко­вуватимуться Антимоно­поль­ним комітетом України. 

Р.S. Прохання до усіх влас­ників земельних ділянок та бу­динків нового житлового маси­ву в ур. Дуга в селищній раді написати заяви на ім’я дирек­тора ТзОВ «МТГС» Володимира Крикуна з проханням видати технічні умови та підключити житлові будинки (об’єкти) до електромереж. До заяв необ­хідно додати копію паспорта, ідентифікаційного кода, право­вста­новлюючих документів на земельну ділянку та будинок.

Віта ШЕПЕЛЯ.