Головна Стисло Чому двоє підприємців та колишній пайовик конфліктують з райСТ?

Чому двоє підприємців та колишній пайовик конфліктують з райСТ?

3803

Цей тиждень незвично роз­почався для Шацького райСТ, зокрема його голови Петра Скле­зя. У понеділок, 19 січня, троє людей, які мали чи мають ділові стосунки із споживчим това­рист­вом, зокрема, колишній па­йовик споживчого та активіст групи пайовиків Віра Ковальчук, підприємці Софія Пух та Андрій Лисий, виявили бажання публіч­но висловити свої претензії до роботи Петра Склезя. Для цього були запрошені представники ГО «Правий сектор Шацького ра­йону» на чолі з його головою Олек­сандром Лукашуком та ко­респондент від телебачення «Гро­мадське. Волинь».

Зустріч із Петром Склезем відбулася у нещодавно відре­монто­ваному залі приміщення адміністрації райСТ. У кожного з трьох підприємців були свої мотиви для розмови з головою споживчого товариства. Зокре­ма, Віра Ковальчук вкотре на­магалася відстояти свої права як пайовика та тих, котрі були виключені зі складу пайовиків чи переведених в асоційовані (про цю проблему наша газета неодноразово писала, востаннє – навесні минулого року). Вона вважає незаконним виключення її з членів райСТ, тож відстояла свої права у апеляційному суді, який зобов’язав Петра Склезя поновити членство Віри Кова­льчук. Проте згодом жінка знову, повторно, була виключена з членів товариства. «Неоднора­зово з різними скаргами у про­куратуру зверталися не тільки я, а й облспоживспілка, але ре­зультатів немає, суди ж вино­сили рішення не в мою користь», – зазначила Віра Ковальчук. Не­законними вона вважає й змі­ни у Статуті товариства, на що Петро Склезь відповів, що зміни до цього документу вно­сяться й затверджуються відповідно зі змінами в обласному Статуті, і документ зареєстрований від­по­відно до законодавства. Віра Ковальчук домагається, аби ра­йонну спілку очолила інша лю­дина. Переглянувши Статут райСТ, представники «Правого сектору» зазначили, що єдиний законний шлях домогтися зміни керівника – самим членам това­риства, які незадоволені його пра­влінням, ініціювати скликання загальних зборів, які є вищим органом управління (ініціаторів повинно бути більша половина), а для відставки Петра Склезя мають проголосувати більше двох третин усіх пайовиків (тобто 181 людина).

З іншою проблемою прийшла підприємець Софія Пух, яка вже майже 8 років займається тор­гівлею м’ясних та рибних про­дук­тів біля ресторану «Голубі озера». За її словами, конфлікт розпочався із відмови платити 365 грн. в рік за туалет та скаргу в районну газету. Далі – незро­зуміла ситуація із підписанням угоди на суборенду земельної ділянки, на якій стоїть торговий павільйон. За словами Петра Склезя, наприкінці минулого року Софії Пух замовним листом було відправлено два примір­ники угоди, проте вони поверну­лися назад із причини відмови отримувати лист (на підтвер­д­ження своїх слів він предста­вив усі поштові документи з від­повідними описами). Нас­туп­ного разу зустріч Софії Пух та голови райСТ відбулася у його кабінеті, де жінка, за його словами, відмовилася підпи­сати угоду та попросила один екземпляр прочитати вдома, оскільки дуже зайнята. Підтвер­джує ці слова й бухгалтер райСТ, яка була присутня при розмові. Проте, за словами Софії Пух, угоду вона підписала одразу в кабінеті Петра Склезя, а де подівся його примірник – не знає.

Тож далі Петро Склезь, не маючи укладеної угоди про субо­ренду із Софією Пух, відмикає її торговий павільйон від елек­тропостачання та надсилає про­хання звільнити земельну ді­лянку (на сам торговий паві­льйон, тобто майно, він при усіх заявив, що претендувати не хоче). Тож уже з 12 січня Софія Пух не займається торгівлею м’ясними та рибними продук­тами, оскільки у павільйоні не­має електропостачання, за яке вона справно сплачувала про­тя­гом усього часу, відповідно немає можливості зберігати про­дукти у холодильнику. Як да­леко зайде ця ситуація і чи знай­дуть опоненти порозуміння – пе­редбачити важко.

Із схожою ситуацією зіт­кнув­ся підприємець Андрій Лисий, хоча чоловік відмовився бути присутнім на зустрічі, але про свою проблему розповів перед тим. Два роки тому підприємець купив у райСТ гаражі, що зна­ходяться поблизу адмініс­трації то­вариства, та обладнав там «Ши­номонтаж».  Півтора року усе було добре, допоки Петро Склезь не став вимагати сплати за спі­ль­ну експлуатацію трансфор­ма­тора (гараж підключений на 10 КВт). За спожиту електро­енер­гію підприємець сплачує безпо­середньо у ПАТ «Волинь­обл­енерго», з яким укладена відпо­відна угода.

– То чому я маю ще платити за обслуговування трансфор­матора? – обурюється чоловік. – Я не погодився з таким фак­том, тож почав звертатися в різні інстанції та правоохоронні органи, консультуватися з юри­с­тами. Був на прийомі і в ке­рівника Любомльської філії ПАТ «Волиньобленерго», який за­пев­нив, що ніяких додаткових гро­шей я не маю більше нікому платити. 8 серпня 2014 року ме­ні райСТ відімкнуло «Шиномон­таж» від електроенергії, тобто трансформатора, цей факт був зафіксований працівниками мі­ліції. Відповідні матеріали бу­ли передані в прокуратуру, в ПАТ «Волиньобленерго», яке мені дало відповідь про те, що еле­ктро­постачання було відім­к­нено незаконно. На комісії в області мені порекомендували підключитися до іншого джерела енергопостачання, що я й зро­бив, оскільки судова тяганина може затягнутися на рік-два. Заплативши чималу суму за таку процедуру, сьогодні «Ши­но­монтаж» має свою електро­енергію, за яку буду сплачувати лише відповідно до показів лічильника. Тож я найближчим часом буду звертатися зі скар­гою в Антимонопольний комі­тет, до кінця збирати усі матері­али та подавати до суду.

Коментуючи цю ситуацію, Петро Склезь наводить свої аргу­менти: за трансформатор у свій час товариству довелося заплатити 170 тис. грн., а для його обслуговування потрібні також кошти, платити заробітну плату працівникові, який має право доступу до об’єкту. До ре­чі, суму коштів, яку доводи­ться сплачувати за трансфор­матор, Голова правління райСТ та підприємець називають різні. Про сплату коштів для обслу­говування трансформатора були укладені угоди із власни­ками чотириповерхової будівлі та газової заправки, які також підключені до згадуваного проб­лем­ного трансформатора.

Сподіваємося, що крапку над «і» в цих питаннях спроможні будуть поставити відповідні пра­­воохоронні органи та суди.

ВІТА ШЕПЕЛЯ.