Головна Стисло Проблем у селах чимало, та чи під силу їх вирішити?

Проблем у селах чимало, та чи під силу їх вирішити?

3625

28 листопада у селах Гра­бів­ської сільської ради відбувся виїзний прийом громадян го­ло­вою Шацької районної ради Сер­гієм Віннічуком. Також у виїз­ному прийомі взяли участь го­лова сільської ради Василь Голядинець, керуюча справами ра­йонної ради Ольга Сахарук, ді­ль­ничний інспектор міліції Сер­гій Прокопчук.

У с. Грабове, зважаючи на те, що тут кілька тижнів тому із виїз­ним прийомом побу­вав го­лова райдержадмініст­рації, звер­нень людей до голови ра­йонної ради не було. Тож Сер­гій Віннічук поцікавився пробле­мами закладів соціальної сфери. Зокрема, у ФАПі села, який було капітально відремонтовано кі­ль­ка років тому, від грибка уже почала руйнуватися підлога. І ремонтувати її потрібно не­гай­но, інакше через кілька місяців ро­бити це буде пізно.

У селі Смоляри Світязькі лю­дей у клубі, де проводився при­йом громадян, було більше двох десятків. Проблеми, з яки­ми звер­талися жителі села, стосу­ва­лися не лише компетенції ра­йонного керівництва, а й сіль­сь­кого голови. Люди просили, аби голова сільської громади зві­тувався перед ними про кошти, які збиралися на АТО, та час­тіше, ніж раз у рік – про над­ход­ження до бюджету сільської ради та про те, куди викорис­то­вуються ці гроші. Проблем, які потрібно вирішувати у селі, є чимало. Три основні – це заго­родження сільського кладо­вища, капітальний ремонт ву­лиць та їх освітлення. Люди го­тові здавати гроші на огорожу, але за умови, що й сільська ра­да залучить кошти зі свого бюд­жету. Дещо нададуть спонсори та благодійники. Можна вирі­шити проблему і з освітленням центральної вулиці села, для чого потрібно замінити лише де­кілька десятків метрів кабеля, пошкодженого при пожежі. Що ж стосується ремонту доріг (лю­ди скаржилися, що без уваги залишаються найгірші дороги в селі), то, як зазначив Сергій Він­ні­чук, список доріг, які потре­бують капітального ремонту, затверджуються безпосе­ред­ньо на сесіях сільських рад та по­даю­ться до районної влади.

Стурбовані старші жителі села режимом роботи сільсь­кого фельдшера, котра за суміс­ництвом працює і в с. Згорани. «Ми вже старі люди, в будь-яку хвилину комусь із нас потрібна буде допомога фельдшера. То як вона буде добиратися сю­ди?» – бідкаються старожили. Сергій Віннічук пообіцяв, що ви­рі­шення цього питання буде узгод­жуватися із керівником цен­тру надання первинної ме­дико-санітарної допомоги.

Чи не найдовше обговорю­ва­лася проблема, яка виникла зі звіль­ненням кухаря школи с. Смо­ляри Світязькі її директором Миколою Оніщуком, а згодом – зві­льненням і самого дирек­тора. Ольга Сахарук зачитала лист-звернення відділу освіти РДА стосовно проведення пе­ре­вірки щодо законності звіль­нення директора школи та ку­харя. Як висновок – причиною зві­льнення дирек­тора школи є не лише здійснення ним пору­шення законодавства у проце­дурі звільнення кухаря, а й ряд інших порушень, які сто­суються трудової дисципліни.

У ФАПі с. Голядин, де зібра­лося лише п’ятеро жителів села, питання стосувалися стану до­ріг: селяни нарікали на те, що взимку вони мало очищаються від снігу, а в інші пори року май­же не грейдерується дорога від їхнього села до с. Положево. Про­сили люди навести лад і з при­міщенням колишнього ма­газину райСТ, яке знаходиться в жахливому стані та псує виг­ляд села. Ще одна проблема, у вирішенні якої люди просили посп­рияти, це винесення зе­мель (паїв) в натурі в ур. За Хвої­ною, адже користуватися зем­лею, поки межі кожного паю не винесені в натурі, не можна. Сер­гій Віннічук, вислухавши лю­дей, відповів, що домовиться з фір­мою, яка має право виконувати роботи із винесення земель в на­турі. В свою чергу, людям пот­рібно зібратися та оплатити вар­тість послуг.

Віта ШЕПЕЛЯ.