Головна Коротко Щотижнева оперативна нарада з набором розглянутих питань та завдань

Щотижнева оперативна нарада з набором розглянутих питань та завдань

2274

3 квітня голова Шацької РДА Василь Голядинець про­вів чер­гову оперативну на­раду з керів­никами районних установ, органі­зацій, селищ­ним та сі­льськими го­ловами, началь­никами управ­лінь та відділів структурних підроз­ді­лів РДА.

Про стан виконання заходів, що пов’язані з призовом на військову службу за контрактом та про підготовку до призову на військову строкову службу до Збройних сил України на території району у І кварталі цього року, інформував військовий комісар Шацького райвійськкомісаріату Василь Матвійчук. Це питання розглядалося на минулій оперативці. За словами військового комісара, ситуація за тиждень не змінилася на краще. «Самі розумієте, що контракт – це справа добровільна. Начебто і реклами вистачає, але бажаючих – обмаль», – сказав виступаючий. Що стосується оповіщення призовників, то, на мою думку, немає скоординованих дій між військкоматом та орга­нами міс­цевого самоврядування. Окремим головам рад було рекомен­довано забезпечити оповіщення призовників на своїх територіях не через «Укрпошту», а обійшовши їхні оселі.

Про оптимізацію штатної чисельності працівників закладів освіти та культури доповіли начальник відділу освіти, молоді та спорту Анатолій Пех та начальник відділу культури Оксана Юхимук. «Штатні розписи сільських клубних установ формуються сіль­ськими радами та затверджуються на їхніх сесіях. 27 січня від­булася робоча нарада за участю голови райдержадміністрації з селищним та сільськими головами, на якій було розглянуто стан функціонування закладів культури району. Видано доручення голови райдержадміністрації, за яким рекомендовано вжити заходів щодо збереження базової мережі закладів культури району та недопущення переведення працівників на скорочену три­валість ро­бочого дня», – повідомила Оксана Степанівна.

«У навчальних закладах району нараховується 104 ставки обслуговуючого персоналу, а їхнє скорочення можливе лише за умови, наприклад, долучення школярів до прибирання кабінетів та суміщення обов’язків техперсоналу. Але щось змінювати посеред навчального року вважаю недоцільним», – наголосив Анатолій Анатолійович.

Відділу освіти, молоді та спорту РДА в протоколі наради було доручено завершити оптимізацію штатної чисельності технічного персоналу закладів освіти у межах затверджених кошторисів, а відділу культури забезпечити контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у галузі культури.

Про призначення житлових субсидій населенню та про стан по­гашення заборгованості із виплати заробітної плати та дотримання мі­німальних гарантій в оплаті праці розповідала начальник управ­ління соціального захисту населення Антоніна Пилиповець. З по­чатку 2017 року сума профінансованих коштів організаціям, які на­дають житлово-комунальні послуги, становить 380 751 тис. грн. Домогосподарства Шацького району отримали субсидію на тверде па­ливо та скраплений газ в готівковій формі в сумі 1 млн. 255 тис. грн. Ці кошти перераховані як ліквідація заборгованості по приз­начених субсидіях, згідно з поданими заявами у 2016 році.

У 2017 році жителями району подано 323 заяви на призначення житлової субсидії. Опрацьовано та прийнято рішення про приз­начення субсидій домогосподарствам 112 заявників. У поточному році застосовуються граничні показники вартості твердого палива – 2 162 грн. за 1 тонну та скрапленого газу – 216,2 грн. за один ба­лон.

З метою підвищення інформованості населення в управлінні соціального захисту населення РДА діє телефонна «гаряча лінія», де можна отримати консультацію про порядок надання субсидії та отримати роз’яснення на питання, які виникають у громадян.

Управлінням соціального захисту населення забезпечено обмін необхідною для призначення житлових субсидій інформацією в електронному та паперовому вигляді між управлінням та Дер­жавною фіскальною службою, Пенсійним фондом, центром зай­нятості, ПАТ «Волиньобленерго», Пенсійним фондом, селищною та сільськими радами. Щодо проблемних питань, які виникають при призначенні субсидій, потрібно відзначити такі: заяви, що надходять від громадян поштою, в багатьох випадках заповнені неправильно, відсутні деякі відомості в заявах і номер контактного телефону, що сповільнює процес обробки заяв; склад зареєстрованих осіб у гос­подарствах не відповідає задекларованим у заяві особам; справи з помилковими ідентифікаційними кодами не проходять пе­­ревірку Державної фіскальної служби.

Всього через управління соцзахисту населення Шацької РДА у 2016 році на різні форми виплат, допомог, субсидій, пільг тощо пройшло 42 млн. грн.

Зі слів доповідача і згідно із статистичними даними, за­бор­го­ваність з виплати заробітної пла­ти на підприємствах, в органі­заціях та установах району від­сутня. Але є випадки, коли в ра­йоні не забезпечуються дотри­мання мінімальних гарантій при оплаті заробітної плати (неповні ставки). Цим грішать як бюд­жетні, так і виробничі установи. Тому керівникам підприємств, установ, організацій було зо­бов’язано вжити заходів, спрямованих на підвищення рівня оп­лати праці та дотримання норм законодавства в частині мініма­ль­ної заробітної плати.

Доповідав про стан виплати платниками району заробітної плати найманим працівникам у розмірі, меншому від законодавчо встановленого мінімуму і Віктор Гірич, начальник Шацького об’єд­наного управління Пенсійного фонду у Шацькому районі. «Питання стану виплати платниками району заробітної плати найманим працівникам у розмірі, меншому від законодавчо встановленого мінімуму, тісно пов’язане з питаннями детінізації заробітної пла­ти та легалізації трудових відносин. Дані питання пере­бу­вають на постійному контролі керівництва райдержадмініст­рації, але, враховуючи сучасні реалії і у зв’язку зі збільшенням рівня заробіт­ної плати, дотримання законодавства при її на­рахуванні і вип­латі набуває ще більшої актуальності і ваги. За да­ними прове­деного на центральному рівні моніторингу, за ре­зультатами звітності суб’єктів господарювання за грудень 2016 року, поданих до органів Державної фіскальної служби України, 24 роботодавці району із 188, що прозвітувались, здійснювали нарахування зарплати найманим працівникам менше законодавчо встановленого мінімуму. Кількість осіб, які отримують заро­бітну плату менше мінімально встановленого законодавством розміру, за умови їх повної зайнятості, складає 202 особи. Основні причини виплати заробітної плати на рівні менше від законодавчо встановленого мінімуму: робота в режимі неповного робочого дня або тижня, переведення працівників на неповний робочий день (тиждень) у зв’язку з відсутністю обсягів робіт. Низька заробітна плата в окремих підприємствах, уста­новах зумовлена неповною зайнятістю працівників, низьким рів­нем використання робочого часу, сезонним характером викону­ваних робіт. Однак аналіз стану збільшення заробітної плати в суб’єктів гос­по­дар­ської діяльності показує те, що наразі не виправдовуються очі­ку­вання на зростання фонду заробітної плати у зв’язку зі зни­женням нарахувань податків і зборів. Адже з січня 2016 року майже вдвічі було знижено єдиний внесок, який нараховується на заробітну платню. Раніше роботодавці, відповідно до класів професійного ризику виробництва, відраховували від 36,76 до 49,7% від соціального внеску та плюс 3,62% внеску із заробітної плати кожного працівника. На даний час з ставки єдиного внеску встановлено на рівні 22% для всіх платників незалежно від виду діяльності. Це зниження, а також спрощення адміністрування податку реально зменшили по­даткове навантаження на фонд за­робітної плати, що мало б сут­тєво змінити фінансовий стан підп­риємств, та мало б безпосередньо вплинути на всіх пра­цівників цих підприємств в плані підвищення зарплати. Однак збільшення заробітної плати відбулось протягом минулого року не суттєво. Більше того – аналіз звітності деяких госпо­дарю­ючих суб’єктів показує зниження чисельності найманих праців­ників. І не завжди це поя­снюється сезонним характером роботи. Якщо сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить не­повний місяць і обчис­люється пропорційно заробітній платі. В такому випадку наймані пра­цівники втрачають страховий стаж та можливість одержання достойної пенсії. А в нашій практиці ро­боти управ­ління Пенсійного фонду частішають випадки, коли при досягненні пенсійного віку людина не має необхідних 15 років стажу. Також буває, що не вистачає потрібного стажу для от­римання пенсії по інвалідності, чи по втраті годувальника. Крім цього, звертаю увагу, що за порушення вимог законодавства про працю пе­редбачено адміністративну та кримінальну відпо­віда­льність», – інформував доповідач.

Про всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» доповів головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Василь Положевець. Голова РДА Василь Голядинець наголосив на важ­ливості проведення всерайонної толоки та звернувся з проханням до громадськості району долучитись до прибирання вулиць в ці передпасхальні дні.

Було підбито на нараді і підсумки проведення в районі Дня до­нора. Світлана Крецу, головний лікар районної лікарні, пові­домила, що захід пройшов організовано та результативно. 102 людини того дня здали свою кров на потреби військових та інших на­ших громадян.

Віктор ГРИЦЮК.