Головна Стисло Шачани – за справедливу мобілізацію

Шачани – за справедливу мобілізацію

3648

Четверта хвиля мобілізації, розпочата 20 січня 2015 року від­повідно до указу Президента України, спричинила в нашому районі нові бунти. У суботу, 24 січня, мешканці трьох сіл – Ме­льники, Піща та Затишшя – заб­локували автомобіль із людьми, які розвозили повістки на мед­ко­місію, та вимагали їх зни­щити. А вже у понеділок голова Ша­цької районної ради Сергій Він­­нічук скликав нараду-зіб­рання на вимогу жителів ра­йону, аби депутати районної ра­ди та працівники органів виконав­чої влади почули, чого дома­гаю­ться матері району.

На початку усі вшанували па­м’ять мирних жителів, які за­гинули у Маріуполі. А потім оз­ву­чила вимоги майже 150 міти­н­гувальників, які зібралися в стінах районної влади, шачанка Ніна Сорочук. Жінки не розу­міють, чому одні чоловіки маю­ть воювати, а інші сидять, хо­ваю­чись від мобілізації, маскують своїх синів та родичів.

– У на­шому зверненні немає жодного слова на підтримку ро­сійського агресора, ми вимага­ємо припи­нити війну. Скільки волинян не повернулося з вій­ни? Скільки може вона трива­ти? Ми не проти мобілізації, але якщо її про­водити, то робити для всіх чо­ловіків однаковою, адже права людей, завірені у Консти­туції України, є однаковими для всіх: і депутатів, і чиновників, і прос­того селянина, – сказала Ніна Сорочук. Мітингувальники хо­чуть, аби конфлікт на сході закін­чився якнайшвидше, аби дипломати та Президент Ук­раї­ни врегульовували його мир­ним шляхом, а матері та дру­жини не хоронили своїх дітей та чоловіків. Вимагають жінки провести прозоре розслі­дуван­ня та притягнути до кримі­наль­ної відповідальності усіх, хто причетний до розбазарю­вання військового майна, та зро­бити максимально все мож­ливе для забезпечення військо­вос­луж­бовців усім необхідним за раху­нок держави; взяти на військо­вий облік чоловіків-пе­реселен­ців зі східних областей.

Дали слово для виступу й тимчасово виконуючому обо­в’язки військового комісара Лю­бомльського об’єднаного війсь­кового комісаріату Ігорю Шепелеву. Він повідомив, що відпо­відно до указу Президента про про­ведення часткової мобілі­за­ції, розпочалися заходи част­кової мобілізації на території Лю­бомльського та Шацького ра­йо­нів. З 20 січня розпочато опо­ві­щення військовозобов’язаних, які знаходяться на обліку у вій­сь­ковому комісаріаті, та про­ход­ження ними медичного ог­ляду (військово-лікарської комі­сії) на території двох районів. За його словами, станом на по­неділок 26 січня у двох районах вручено 6 бойових повісток. Пер­ший етап призову проводи­ться з 29 січня до 14 лютого. За цей період з двох районів по­винні забезпечити призов 127 вій­ськовозобов’язаних. В пода­ль­шому вони будуть знахо­ди­тися в навчальних центрах, де протягом більше 20 днів будуть проходити підготовку, після чо­го розподілятимуться по вій­сь­кових частинах. Загалом з двох районів за час попередніх трьох мобілізацій було призвано 263 особи, в тому числі 33 офіцери (з Шацького району 70 людей). На сьогодні по Ша­ць­кому району виписано 194 по­вістки на медкомісію, за якою буде встановлено, чи придатна людина для мобілізації.

«Я особисто брав участь в АТО в Луганській області в ск­ладі 27-го артилерійського пол­ку. Жив з хлопцями у бліндажі, сидів в окопі, бачив їхні очі. Знаю, наскільки вони втомлені і фізично, і морально. Хто їх за­мі­нить, ваших земляків?», – сказав він. Та на­віть такі слова воєнкома не змусили жінок пере­ду­мати. «Не­хай вони поверта­ються на­зад», – пролунало у відповідь.

«Скільки часу уже воюють, а результату немає!», «Двом си­нам прийшли повістки, а мати буде вибирати, кого відп­рав­ляти на війну?», «Якщо це АТО, а не війна, то чого не залу­чають до цього, в першу чергу, си­ловиків, правоохоронні ор­га­ни, як це прописано в За­коні?», «Як на Майдані людей розганяти, то позвозили і мілі­цію, і «Беркут», і «Сокіл», і СБУ! То де вони тепер?», «Чого на­шим ді­тям не дають зброї, не дають під­кріплення! З чим про­ти «ГРА­Дів» іти, з ви­ла­ми?», «Хто покараний за зраду, за Іловай­сь­кий котел?», «Якби не допо­мога сільських громад, волон­терів, наші діти там служили б голі й босі!», «Розкажіть, як зрад­жують офіцери наших сол­да­тів!», – лунали обурені жіночі го­лоси із залу до комісара.

Військовий комісар, до якого адресовані були усі запитання, мабуть, розумів, що матерям та жінкам потрібно було висло­витися, вилити усі свої емоції, що накипіли на душі.

Намагався переконати збун­то­ваних жінок і Анатолій Оксентюк, начальник Ша­ць­кого РВ УМВС, проте вони криками глушили його виступ, запитували його та депутатів, чому вони не йдуть воювати, не від­пус­кають на війну своїх си­нів. Володимир Найда, екс-голова Шацької РДА, де­путат районної ради, за­певнив, що отримав повіс­тку, пройшов медогляд і в присутності комісара зая­вив, що готовий до мобілі­зації.

Сподіватися на те, що війна закінчиться сама по собі, марно. І чи справед­та Прем’єр-міністру. Під цим звер­ненням днями поставили підписи 900 жителів Шацького району, а також 17 депутатів ра­йонної ради.

Та чи вплине це на ситуа­цію? 

Віта ШЕПЕЛЯ.

Президенту України Петру Порошенку, Голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману, Прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку

Звернення жителів Шацького району Волинської області

У зв’язку із затвердженням ВР України указу Президента Ук­раїни «Про часткову мобілізацію» та великою кількістю отрима­них повісток із Любомльського військкомату мешканцями Шаць­кого району, враховуючи низький рівень військового забезпе­чення та слабку практичну підготовку до ведення бойових дій осо­бами, яких залучають до участі в АТО, вимагаємо: перше – зробити все можливе для врегулювання конфлікту на сході мирним шляхом; друге – при­пинити мобілізацію громадян України, якщо це АТО, а не війна, та залучити максимально служби, які згідно із законодавством України, зобов’язані брати участь в АТО, та право­охо­ронні та силові структури; третє – в разі проведення широкої мо­білізації за­лучати до участі у військових діях всіх без винятку, не роблячи вик­лючення депутатам ВР, високопосадовцям та членам їхніх родин; четверте – провести прозоре розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності усіх, хто при­чет­ний до роз­ба­за­рю­вання військового майна та зробити мак­симально все можливе для забезпечення зброєю, одягом, хар­чу­ванням військовос­луж­бов­ців за рахунок держави; п’яте – орга­ні­зувати роботу щодо взяття на військовий облік осіб чоловічої статі, які перебувають на території, підконтрольній українській дер­жаві в статусі пере­се­лен­ців із зони АТО; шосте – максима­льно організувати інфор­ма­ційно-роз’яснювальну роботу, доно­сячи правдиву інформацію про події на сході.