Головна Наради, сесії Район – з бюджетом, який затягне паски багатьом

Район – з бюджетом, який затягне паски багатьом

2738

39-ту позачергову сесію Ша­цької районної ради, що відбу­лася 28 січня під головуванням Сергія Віннічука, голови район­ної ради, можна назвати бюджетною. З-поміж 9-ти пунктів порядку денного саме питання про затвердження районного бюджету на 2015 рік спричинило найбільше обговорень серед де­путатів та сільських голів, а також ознайомило обранців гро­мади з не дуже приємними но­во­введеннями й змінами Бюд­жетного кодексу. Зі слів Олек­сандра Бебка, начальника упра­вління фінансів Шацької РДА, незважаючи на дефіцит фінан­сів і те, що видатки не забез­печать повністю жодної галузі району, цьогорічний бюджет можна назвати збалансо­ва­ним, тобто таким, в якому ві­дображені реальні, а не наду­мані суми. Багато чого відмінено відповідно до законодавчих і змін у Бюджетному та Подат­ковому кодексах: немає вже дотацій вирівнювання, додат­кових дотацій. Шацькому ра­йону визначена базова дотація в сумі 5 668 000 грн. Недоотри­мають коштів заклади сфер освіти та охорони здоров’я. На сьо­годні скасовано всі стиму­люючі надбавки до заробітної плати, а також надбавки за пре­­с­тижність праці. Правда, пе­редбачено 30 000 грн. на до­помогу бійцям АТО, 5 000 грн. – хворим, які доїжджають на про­цедуру гемодіалізу.

Є надія, що деякі дірки район­ного бюджету можна буде за­латати шляхом внесення змін в основне рішення наприкінці лютого місяця, бо орієнтовно 15 лютого мають бути внесені змі­ни в державний бюджет.

На сесії була затверджена Програма організації відзна­чення державних свят, пам’ят­них дат, історичних подій, юві­леїв, участі спортивних команд та колективів художньої са­мо­ді­яльності, окремих виконавців у районних, обласних, загаль­но­державних заходах та від­зна­чення обдарованих дітей у Шацькому районі на 2015 рік; встановлено доплату до пенсії сім’ям воїнів, які загинули в Афганістані (сума в 250 грн. у місяць лишилася на рівні мину­лого року, проте депутати по­обі­цяли повернутися на нас­тупних засіданнях до питання про її збільшення). Про делегу­вання повноважень Шацькій районній раді інформувала Оль­га Сахарук, наголосивши, що відповідно до змін до Бюджет­ного кодексу стало немож­ли­вим фінансування Трудового архіву Шацького району з ра­йон­ного бюджету. Відтепер фі­нанси надходитимуть як суб­венції у вигляді міжбюджетного трансферту від сільських та селищної рад відповідно до їхніх рішень про делегування повно­важень районній раді.

Депутати затвердили тех­ніч­ну документацію з норма­тив­ної грошової оцінки земе­льних ділянок сільськогоспо­дар­ського призначення дер­жав­ної власності, розташо­ваних за межами населених пунктів Ростанської, Грабів­ської, Прип’ятської та Світязь­кої сільських рад (Віталій Голя­динець, начальник відділу Дер­ж­земагентства у Шацькому ра­йоні).

На сесії було порушено акту­альну проблему довезення школярів до загальноосвітніх навчальних закладів. На сьо­годні тендер щодо перевезення не відбувся, і батьки вимушені самі проплачувати транспорт, що возить дітей до школи. Зі слів Ольги Сахарук, важко сьо­годні домовитися з перевізниками і переконати їх взяти уча­сть у тендері. Адже риночна ці­на на бензин не є фіксованою, відповідно ніхто не хоче працю­вати собі в збиток. Утім, питан­ня перебуває на контролі влади і найближчим часом вирі­ши­ться.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.