Головна Стисло Соснові насадження Шацького району нищить шкідник

Соснові насадження Шацького району нищить шкідник

4215

На території державного під­приємства «Шацьке УДЛГ» в п’ятницю, 22 липня, відбувся ви­їзний семінар, під час якого представники районної влади та громадськості мали можливість ознайомитися з діяльністю під­приємства та проблемами вси­хання соснових насаджень, які дуже турбують лісівників. На цей захід лісівники запросили зас­тупника голови районної дер­жа­в­ної адміністрації Сергія Кужеля, депутата районної ради Олек­сандра Наумича, старост та де­пу­татів Шацької селищної об’є­днаної територіальної громади, представника державної служ­би з надзвичайних ситуацій, ко­респондента районної газети та представників громадськості.

У роботі семінару взяли уча­сть та виступили головний ліс­ничий ДП «Шацьке УДЛГ» Андрій Самолюк, лісничі Шацького та Поліського лісництв Віктор Ме­люх та Сергій Смітчик. Залучили до показу і майстрів лісу.

Вже у поруділих лісових на­садженнях, які вразила страшна недуга, інженер охорони і за­хис­ту лісу ДП «Шацьке УДЛГ» Яро­слав Кропивник розповів, що ж стало причиною всихання сос­нових насаджень.

– Їх убиває щонайперше вершинний короїд, – наголосив Ярослав Іванович. – І це зумов­лено передусім зміною клімату, а саме аномально жарким лі­том, м’якою зимою та малою кі­ль­кістю опадів, що у свою чергу призвело до значного зниження ґрунтових вод.

Брак води, зокрема, ослаб­лює дерева. Діють й інші чин­ники, що погіршують умови нор­мального живлення і росту… Цим і користуються шкідники, вибираючи ослаблені поодинокі дерева і цілі плантації сос­нових насаджень для своїх атак. Най­більш агресивно пово­дить себе вершинний короїд. Але й шестизубий короїд, синя соснова златка, лубо­їди остан­нім часом та­кож акти­візу­валися.

Їх нашестя дуже швидко призводить до загибелі де­рев, головне ж, «зелена по­же­жа» поширюються неба­че­ними темпами. На тери­торії лісгоспу на 1 березня 2016 року було виявлено близько 30 осередків пош­код­жень вершинним корої­дом, а станом на 15 липня їх стало більше 70.

– Тому ми зібрали вас тут, – наголошує лісівник. –  Хо­чемо ознайомити вас із про­блемою всихання сосни, щоб разом знайти вирішення цієї про­блеми та запобігти загибелі дере­востанів на великих площах.

Він нагадав, що згідно з роз­порядженням Волинської обла­сної державної адміністрації №283 «Про впорядкування ви­рубки лісів» від 17.06.2016 року у лісах області було призу­пи­нено проведення санітарних ру­бок. Отже, проблема стоїть ду­же гостро, оскільки заражені де­рева створюють небезпеку здо­ровому лісу, а в лісівників зв’я­зані руки розпорядженням №283. Вони не можуть ні прибрати з насаджень хворі дерева, ні за­по­бігти розповсюдженню стра­шної пошесті на здорові лісові ма­сиви.

Учасники семінару оглянули близько 20 осередків всихання сосни і зрозуміли, що це дуже серйозна проблема і з нею потрібно терміново боротися всі­ма можливими методами. Тож висловили готовність допо­могти лісівникам у межах своїх можливостей.

Вони також відвідали ділянки Поліського лісництва, де лісів­никами посаджені лісові куль­тури та проведено сприяння при­родному поновленню. Спосте­рігали, як проводяться роботи з протипожежного облашту­ван­ня лісів, а саме влашту­вання мі­нералізованих смуг та догляд за ними. Оглянули новостворені рекреаційні пункти Шацького та Поліського лісництв, які вразили учасників семінару своєю зруч­ністю та охайністю. На всіх рек­реаційних пунктах, окрім гар­них альтанок, облаштовані також стоянки для автотранспорту, прокладені гравійні доріжки, облаштовані пісочниці для дітей та гойдалки, мангали, урни для сміття, туалети, є навіть нару­бані дрова та колонка з водою.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.